Thánh vịnh 114 – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tôi khẩn cầu. Vào ngày tôi kêu cứu Người đã ân cần lắng tai.

ĐK. Trong cõi đất dành cho kẻ sống tôi sẽ bước đi trước mặt Người.
Tiếp tục đọc

Tôi sẽ bước đi (Tv. 114) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 24B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Tôi xin yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe lời tôi van nài. Ngài lại thương lắng tai nghe lời khi tôi kêu cầu lên Ngài.

ĐK. Tôi sẽ bước đi, sẽ bước đi trước thánh nhan Ngài, ngay trong cõi đất trong cõi đất dành cho nhân trần. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 114 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 24B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Tôi sẽ bước đi trước Thiên Nhan của Chúa, trong miền đất lành, miền đất của nhân sinh.

1. Con hằng yêu mến Chúa vì Ngài luôn nghe lời con cầu khấn. Chúa rủ tình ghé mắt ngày con kêu cứu thiết tha van nài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Tôi sẽ bước đi trước mặt Người trong cõi đất dành cho kẻ sống.

1. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi nài van.  Ngài đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi khấn cầu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
Đáp: Trong cõi đất dành cho kẻ sống, tôi sẽ bước đi trước mặt Ngài. 

1. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tôi khấn cầu. Vào ngày tôi kêu cứu, Ngài đã ân cần lắng nghe. 

2. Bủa vây tôi tứ phía, mạng lưới âm ty, giây tử thần, Cầu Ngài khi nguy khốn: Lạy Chúa xin giải thoát con. Tiếp tục đọc

Đi trước Thiên Nhan (Tv. 114) – Tường Ân.

Chúa Nhật 24B Thường Niên.
*
ĐK. Con sẽ tiến đi, trước mặt Thiên Chúa. Tiến đi trong miền đất, miền đất nhân sinh.

1. Ôi lạy Chúa con yêu mến Ngài, vì Ngài đã nghe lời miệng con xin. Trong ngày con kêu khấn, trong ngày con kêu khấn, Ngài đã thương đáp lời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24B Thường Niên (Tv. 114) * – Thái Nguyên (Lm.)

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khấn cầu, vì Chúa đã lắng tai trong ngày tôi kêu.

ĐK. Tôi sẽ bước đi trước Thiên Nhan Chúa Trời, tiến bước trong vùng đất giữa lòng cõi nhân sinh. Tiếp tục đọc