Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài Thánh Thư (Tv. 177) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el hãy xướng lên. “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Vọng Phục Sinh (Tv. 117) – Huy Hoàng.

Vọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh Thư. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Alleluia, Alleluia, Alleluia.

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào Is-ra-el hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

Nào cảm tạ (Tv. 117) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Sai bài Thánh Thư.
*
ĐK. Nào cảm tạ Chúa Hal-le-lu-ia!

1. Nào cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình yêu thương. Muôn người ngàn phương cùng nhau lên tiếng. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình yêu thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) – Hồng Ngự.

ĐK. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỉ.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Hồng Ngự.

Đáp. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Muôn đời Ít-ra-en hãy nói lên: Chúa trọn tình thương. Hỡi nhà A-ha-ron hãy nói lên: tình thương của Người. Ai kính sợ Chúa hỡi ai kính sợ Chúa hãy nói lên tình thương của Chúa. Tiếp tục đọc

Hãy cảm tạ Chúa 1 (Tv. 117) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 2A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi những người chính trực hằng tôn sợ Chúa, hãy hát khen lòng Chúa nhân từ. Is-ra-el hãy vang lời hoan chúc, nhà A-a-ron nào hãy tung hô.
Tiếp tục đọc

Đây Là Ngày (Tv. 117) – Mi Trầm.

Chúa Nhật Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Đây là ngày Thiên Chúa lập ra, nào chúng ta mừng rỡ ca hòa.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hỡi Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: Đức từ bi của Người muôn thuở! Hỡi những người tôn sợ Chúam hãy xướng lên: Đức từ bi của Người muôn thuở!
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Thiên Lý.

ĐK. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”. Hỡi nhà A-ha-ron hãy hát xướng: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi người tôn sợ Chúa hãy hát lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Vì Chúa Hảo Tâm (Tv. 117) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Này hỡi Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-a-ron hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Is-ra-el nào hãy nói rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. A-a-ron hãy nói lên rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Vọng Phục Sinh (Bài Thánh Thư) (Tv. 117) – Huy Hoàng.

ĐK: Alleluia, Alleluia, Alleluia.

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào Is-ra-el hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Phục Sinh (Tv. 117) – Huy Hoàng.

ĐK: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng: “Mãi muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.” Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng: “Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.” Tiếp tục đọc

Hãy mở ra cho tôi (Tv. 117) – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Hãy mở ra cho tôi cửa công bình, để tôi tiến vào mà tạ ơn Thượng Đế. Chính đây là Cửa Chúa Trời, nào ai công chính hãy tiến vào.

1. Tay cầm cành lá dàn hàng, cùng đi tới thánh cung. Xin tạ ơn Chúa hiền từ, ân tình kiên vững ngàn thu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Thanh Nhàn.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hãy ca lên rằng, đức từ bi của Ngài tồn tại muôn muôn thuở. Nhà A-a-ron hãy xướng ca lên rằng, cho đến muôn muôn đời Thiên Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi Ngài hằng tồn tại cho đến muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa rất nhân từ, vì đức từ bi của Người tồn tại muôn đời, vì tình Chúa cao vời.

1. Hãy tạ ơn Chúa hỡi nhà Is-ra-el, hãy tạ ơn Chúa hỡi nhà A-a-ron, hãy cùng vui lên nào người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên đức từ bi của Người tồn tại muôn đời, vì Người rất nhân từ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1 Hỡi nhà Is-ra-el hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-ron hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Hãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ
*
1. Nhà Ít-ra-en hãy nói nên lời: Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-a-ron thờ kính Chúa Trời, hãy nói lên lời: Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa tốt lành. Ngàn đời tình Chúa vẫn thương thế trần.
Tiếp tục đọc

Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Phục Sinh.
*
ĐK. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. It-ra-en hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) *- Hồng Ngự.

ĐK. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc