Hãy mở ra cho tôi (Tv. 117) – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Hãy mở ra cho tôi cửa công bình, để tôi tiến vào mà tạ ơn Thượng Đế. Chính đây là Cửa Chúa Trời, nào ai công chính hãy tiến vào.

1. Tay cầm cành lá dàn hàng, cùng đi tới thánh cung. Xin tạ ơn Chúa hiền từ, ân tình kiên vững ngàn thu.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Thanh Nhàn.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hãy ca lên rằng, đức từ bi của Ngài tồn tại muôn muôn thuở. Nhà A-a-ron hãy xướng ca lên rằng, cho đến muôn muôn đời Thiên Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi Ngài hằng tồn tại cho đến muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa rất nhân từ, vì đức từ bi của Người tồn tại muôn đời, vì tình Chúa cao vời.

1. Hãy tạ ơn Chúa hỡi nhà Is-ra-el, hãy tạ ơn Chúa hỡi nhà A-a-ron, hãy cùng vui lên nào người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên đức từ bi của Người tồn tại muôn đời, vì Người rất nhân từ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1 Hỡi nhà Is-ra-el hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà A-a-ron hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa hãy xướng lên. Đức Từ Bi của Người muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Hãy cảm tạ Chúa (3) (Tv. 117) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ
*
1. Nhà Ít-ra-en hãy nói nên lời: Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-a-ron thờ kính Chúa Trời, hãy nói lên lời: Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa tốt lành. Ngàn đời tình Chúa vẫn thương thế trần.
Tiếp tục đọc

Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 117) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Phục Sinh.
*
ĐK. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. It-ra-en hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) *- Hồng Ngự.

ĐK. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng vui trong Chúa.

1. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el hãy xướng lên: Đức từ bi của Người muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Đây là ngày (Tv. 117) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật Phục Sinh.
*
ĐK. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

1. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ít-ra-el hãy nói lên rằng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Thiên Lý.

Đáp. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”. Hỡi nhà A-ha-ron hãy hát xướng: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi người tôn sợ Chúa mau hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) *- Thiên Lý.

Đáp. Đây là ngày Chúa đã thiết lập ra, ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó.

1. Nào cảm tạ Chúa vì Người hảo tâm. Mãi cho tới ngàn đời Chúa vẫn giữ tình thương. Này nhà Is-ra-el hãy hát lên. “Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Tiếp tục đọc

Đức từ bi muôn thuở (Tv. 117) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Này Is-ra-el hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-a-ron hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa đã lập ra (Tv. 117) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Này Is-ra-el hãy nói lên rằng: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.

1. Hỡi nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: Đức từ bi của Người muôn thuở! Hỡi nhà A-a-ron, hãy xướng lên: Đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: Đức từ bi của Người muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật Phục Sinh (Tv. 117) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Đây là ngày Chúa đã lập ra, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan trong ngày đó.

1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Đêm Vọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh Thư (Tv. 117) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.1 Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.

1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Hỡi nhà Is-ra-el, hãy xướng lên: “Đức từ bi của Người muôn thuở”.
Tiếp tục đọc

Nương tựa Chúa (Tv. 117) *- Mi Trầm.

Chúa Nhật 6C Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
Nương tựa Chúa, nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa người trần gian. Nương tựa Chúa, nương tựa Chúa thì tốt hơn nương tựa bậc Vua quan.

1, Chúa là Đấng công minh vạn đại, Chúa là chính suối nguồn chân lý. Ngài hằng tín trung từ thuở muôn đời đến muôn ngàn đời. Hãy tựa nương nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Hãy mở cho tôi (Tv.117) * – Kim Long.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
ĐK. Hãy mở cho tôi những cửa công bình để tôi vào (mà) tạ ơn Thiên Chúa.

1. Chính đây (là) cửa Thiên Chúa, hỡi ai (là) người công minh, hãy mau cùng tiến vào.

2. Hãy mau (a) tạ ơn Chúa, Chúa nghe (a) lời tôi xin, chính ơn Ngài cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Is-ra-el nào hãy nói rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. A-a-ron hãy nói lên rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai tôn sợ Chúa hãy nói lên rằng: Ngàn ời Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Lễ Phục Sinh (Tv. 117) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Chúc tụng Chúa vì Ngài nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Is-ra-el hãy nói lên rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Đây là Ngài Chúa đã làm ra, nào ta hãy hỉ hoan vui mừng.
Tiếp tục đọc