Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Hạnh phúc thay ai vui sống đời thiện toàn, luôn noi theo pháp luật của Chúa. Hạnh phúc thay ai người thực thi ý Chúa, và nhất tâm tìm thánh nhan Ngài.

ĐK. Hạnh phúc ai tuân giữ luật pháp Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hạnh phúc thay ai giữ luật pháp Chúa Trời.

1. Thật hạnh phúc ai sống đời sống hoàn thiện, sớm hôm theo luật pháp Chúa mà sống trên đời. Thật hạnh phúc ai thi hành ý Chúa, và hết dạ tìm Chúa luôn ngày đêm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hạnh phúc thay những ai theo đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật Chúa. Phúc thay ai giữ lời Ngài, hết tâm lo tìm kiếm Ngài.

ĐK. Phúc thay những ai tiến thân trong lề luật Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) – Hồng Ngự.

ĐK. Luật pháp Ngài, lạy Chúa, con yêu chuộng dường bao!

1. Lạy Chúa con đã nói lời con: phần của con là tuân giữ lời của Chúa. Trọng quý thay luật Chúa truyền ban, luật Ngài truyền hơn muôn bạc triệu hơn vàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 118) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin ban bình an cho những người trông đợi Chúa. Xin ban trung thực cho những ai truyền rao Lời Ngài.

1. Xin nghe tiếng van nài nơi toàn thể dân Chúa. Muôn dân trên địa cầu ca Danh Ngài muôn thuở.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 118) – Hải Triều.

Nhập Lễ.
*
ĐK. Lạy Chúa! Ngài quả là chính trực. Quyết định của Ngài thật công minh.

TK. Hừng đông chưa xuất hiện con đã kêu cầu Danh Ngài. Canh khuya chưa kịp tàn con đã suy niệm Lời Chúa. Tiếp tục đọc

Hạnh phúc thay (Tv. 118) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người. Tiếp tục đọc

Tuân Giữ Luật Chúa (Tv. 118) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Ôi thật hạnh phúc cho ai đi lối ngay lành. Sống đời ngay chánh noi theo pháp luật của Chúa. Phúc thật những người luôn luôn thi hành luật thánh. Lòng còn sống thanh ước mong tìm kiếm danh Ngài.

ĐK. Thật sẽ hạnh phúc cho ai tuân giữ luật Chúa. Phúc thật những người luôn luôn tuân giữ luật Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Từ Bi Nhân Hậu (Tv. 102) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 7A Thường Niên + Chúa Nhật 8B Thường Niên + Chúa Nhật 7C Thường Niên.
*
ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hâụ. Ôi Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, này toàn thân tôi. Hãy chúc tụng Thánh Danh! Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, chớ quên mọi ơn huệ Người.
Tiếp tục đọc

Noi Theo Luật Chúa (Tv. 118) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết dạ hết lòng kiếm tìm Người.
Tiếp tục đọc

Phúc thay ai tiến thân (Tv. 118) – Tường Ân.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Vinh phúc thay những ai luôn tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Hạnh phúc thay cho ai sống đời hoàn thiện, tiến thân trong luật pháp Ngài truyền ban. Vinh phúc thay cho ai thi hành ý Chúa, hết lòng đi tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Hạnh phúc thay (Tv. 118) – Bạch Vân.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Hạnh phúc thay, ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời.

1. Thân lạy Chúa, Chúa đã ban huấn luyện truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Ước muốn sao con hằng vững bước theo thánh chỉ Người ban.
Tiếp tục đọc

Tiến thân trong luật Ngài (Tv. 118) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Ngài.

1. Phước đức những ai có đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phước đức những người giữ lời Chúa răn bảo, họ là những người tận tâm tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Phúc đức những ai (Tv. 118) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 6A Thường Niên.
*
ĐK. Phúc đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa.

1. Phúc đức cho đường lối tinh tuyền, luật pháp của Chúa họ luôn tiến tới. Phúc đức cho ai hằng giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người tận tâm tìm kiếm Người.
Tiếp tục đọc

Phước Đức (Tv. 118) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phước đức những ai tiến thân trong luật pháp của Chúa.

1. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118) – Thiên Lý.

1. Phúc đức những ai có đường lối tinh tuyền. Họ luôn tiến thân trong luật pháp của Chúa. Phúc đức những người giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người vẫn tậm tâm kiếm tìm Ngài.

ĐK. Phúc là phúc đức, phúc cho người tiến thân trong luật pháp của Chúa. Tiếp tục đọc

Huấn Lệnh Của Chúa (Tv. 118) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 17A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Ôi lạy Thiên Chúa nay con xin nói lên lời: Trong đời xin giữ theo như thiên luật Ngài ban. Những lời phán dạy con đây coi trọng Ngài thấy. Vàng bạc sánh sao với bao luật pháp của Ngài.

ĐK. Luật pháp của Chúa con luôn yêu mến dường bao. Huấn lệnh của Ngài con luôn yêu mến dường nào.
Tiếp tục đọc

Phúc Đức Cho Người (Tv. 118) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Phúc thay cho người tiến thân trong luật pháp của Người.

1. Hạnh phúc thay ai người sống đời hoàn thiện, và biết nói theo luật pháp của Chúa Trời. Hạnh phúc thay ai đêm ngày thực thi ý Chúa, vững tâm bền dạ tìm Người chẳng quản ngại chi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17A Thường Niên (Tv. 118) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Nguyện Chúa nghe, con đây vẫn thân thưa rằng: Cơ ngơi con chính là lời Chúa. Nguyện giúp con coi trọng luật Ngài ban bố, thật quý hơn vàng biển bạc rừng.

ĐK. Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao.
Tiếp tục đọc

Hạnh Phúc 3 (Tv. 118) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 6A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Hạnh phúc hạnh phúc thay người noi theo luật pháp Chúa và sống hoàn thiện.

1. Chúa dủ thương ban lề luật Chúa truyền cho con giữ vẹn toàn. Xin cho con suốt đời vâng nghe thi hành thánh luật Ngài ban.
Tiếp tục đọc