Hòm bia uy nghi (Tv. 131) – Bùi Ninh.

Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Lễ Vọng) (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Thanh Tâm.
*
1. Khi ở Áp-ra-tha chúng tôi nghe nói đến Hòm Bia. Tại cánh đồng Gia-a chúng tôi tìm thấy Hòm Bia ấy. Nào ta đây tiến vào cung điện của Chúa, và ta mau kính chào phục bái nhan Ngài.

ĐK. Lạy Thiên Chúa xin mau lên đường với Hòm Bia uy nghi. Và cùng đi về nơi an nghỉ nguồn vinh phúc ngự trị. Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ Vọng) (Tv. 131) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca . (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài lên đường tới nơi an nghỉ. Chúa và hòm bia oai quyền của Chúa cùng đi.

1. Đây chính điều chúng tôi đã nghe thấy tại Ep-ra-ta, nơi đồng cỏ Gia-ar. Nào chúng ta hãy tiến vào nhà Chúa. Dưới chân Ngài quỳ lạy, kính tôn thờ. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 131-B * – Thanh Lâm.

Lễ Nhớ Thánh Gioakim & Anna.
Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng Đa-vít tổ phụ của người.

1. Khi đã thề đã hứa cùng Đa-vít thì muôn kiếp sau Ngài hằng giữ vẹn lối. Rằng: “Chính Ta sẽ đưa một con cháu dòng dõi ngươi lên thừa kế ngai vàng.” Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 131-B * – Thanh Lâm.

Lễ Thánh Gioakim & Anna (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng Đa-vít tổ phụ của người.

1. Khi đã thề, đã hứa cùng Đa-vít thì muôn kiếp sau Ngài hằng giữ vẹn lời. Rằng: “Chính Ta sẽ đưa một con cháu dòng dõi ngươi lên thừa kế ngai vàng.” Tiếp tục đọc