Muôn Ngàn Đời 1 (Tv. 135) – Mi Trầm.

Lễ Tất Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Muôn ngàn đời, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Hãy tạ ơn Chúa vì Ngài là vua các vua.
Tiếp tục đọc

Tết Trung Thu (Tv. 135) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Đến muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.

2. Chỉ có Chúa làm nên những kỳ công cao vời. Tiếp tục đọc

Lễ Tất Niên (Tv. 135) *- Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa là Chúa các chúa. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Duy Người làm nên kỳ công quá vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chúa nhọc nhằn ta được Chúa nhớ đến. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

Hãy tạ ơn Chúa (Tv. 135) – Nguyễn Duy.

Lễ Tất Niên. (Imprimatur – TGP. Sài Gòn: 22.8.2007)
*
1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tạ ơn Thiên Chúa là Chúa các chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ngài luôn nhớ đến phận ta yếu đuối. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

Ngàn đời Chúa trọn tình thương (Tv. 135) *- Đinh Công Huỳnh.

Lễ Tất Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời Người vẫn trọn tình thương.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, hãy tạ ơn Chúa là Chúa các chúa.

2. Chính Người làm nên kiệt tác vĩ đại, Người đã nhớ đến dù ta khốn khó.
Tiếp tục đọc

Thánh lễ Tất Niên (Tv. 135) *- Hồng Ngự.

Đáp. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn, tạ ơn Chúa các Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Tiếp tục đọc

Trung Thu (Tv. 135) – Huy Hoàng.

Tết Trung Thu. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chỉ bàn tay Chúa làm nên bao kỳ công vĩ đại. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Bao tầng trời cao, Người đã dựng tài tình. Mãi muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Trải mặt đất xuống nằm trên bao làn nước lớn rộng. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc

* Cùng tạ ơn /1 (Tv. 135) – Bùi Ninh.

Thể hiện: Thanh Tâm (Tải về)
Imprimatur – Bùi Chu: 04.11.2009
Thánh Vịnh – Đáp Ca (Lễ Tất Niên, Lễ Tạ Ơn)
*
1. Cùng tạ ơn Thiên Chúa luôn nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cùng tri ân Chúa là Chúa muôn Vua. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

ĐK. Cùng tạ ơn Chúa muôn muôn đời tình Chúa chẳng vơi. Cất tiếng dâng lời xin ca ngợi Thiên Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

* Lễ Tất Niên (Tv. 135) – Huy Hoàng.

Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003
*
ĐK: Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa là Chúa các chúa. Muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Tiếp tục đọc