Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, lòng nghĩ điều ngay, lưỡi không hề vu oan.

ĐK. Lạy Chúa! Ai được ở trong cung điện của Ngài, ai được ở trên núi thánh của Ngài?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1, Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, có tâm hồn trong sạch, miệng lưỡi chẳng vu oan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Người luôn sống vẹn toàn làm điều thẳng ngay. Lòng gẫm suy lẽ thật, lưỡi không hề điêu ngoa.

Đáp. Lạy Chúa ai được ở trên núi thánh Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1, Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, có tâm hồn trong sạch, miệng lưỡi chẳng vu oan.
Tiếp tục đọc

Ai sẽ được vào (Tv. 14) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 22B Thường Niên & Chúa Nhật 16C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ.
*
ĐK. Ai sẽ được vào, sẽ được vào ngự trong nhà Chúa? Ai sẽ đi lên, sẽ ở trên núi thánh của Ngài?

1. Là người sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay chính. Lòng nghĩ suy công bình, miệng chẳng tính vu oan. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh Ngài?

1. Người biết sống trong sạch, biết sống thanh bần, thực thi công chính. Người chỉ nghĩ điều lành, trên môi không hề bịa lời dối gian.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) *- Thanh Lâm (Song Mộc)

Đáp. Lạy Chúa ai sẽ được vào trong Nhà Chúa. Ai được ngụ trong Nhà Chúa?

1. Là kẻ sống vẹn toàn tâm hồn không vướng bợn nhơ. Luôn sống vui trọn lành tâm tư chứa chan bình an.
Tiếp tục đọc

Ai sẽ được cư ngụ (Tv. 14) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 22B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa.

Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống, không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho kẻ xóm giềng.

Người biết yêu thương mọi người yêu kính Chúa, dẫu thề chi mất thế cũng không thay đổi. Không cho mượn nợ vay lãi, không làm chi hại người hiền lương, cũng không bao giờ ăn của bất nhân. Tiếp tục đọc

Ai được cư ngụ (Tv. 14) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 22B Thường Niên.
*
Lạy Chúa! Ai được cư ngụ, cư ngụ trên núi Thánh của Ngài.

1. Đó là người thanh liêm luôn thực thi công chính trong đời sống nơi trần gian. Trong lòng luôn suy nghĩ những điều tốt lành thôi, luôn không nói năng vu vạ. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) *– Thiên Lý.

*
Đáp: Lạy Chúa ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa.

1. Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính. Cõi lòng giữ trong sạch, suy nghĩ những điều lành ngay. Lưỡi không bịa lời, không bịa đặt lời vu không với ai. Tiếp tục đọc

Trong nhà Chúa (Tv. 14) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 22B Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa ai được vào ngự trong nhà Chúa.

1. Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao là vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) – Hoàng Viết Hùng.

*
Đáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa?

1. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống.

2. Người không làm nhục cho ai lân cận, người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK. Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài?

1. Người sống thanh liêm theo đường công chính, lòng suy gẫm điều ngay lưỡi không hề vu oan. Tiếp tục đọc

Ai sẽ được vào nhà Chúa (Tv. 14) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa ai sẽ được vào đền thánh Chúa, ai sẽ được ở trong nhà Chúa.

1. Đó chính là người hằng thi huấn và luôn sống theo đường lối Chúa. Tâm hồn ngay chính và công minh. Trong lòng suy nghĩ điều đoan trinh, ca lời chan chứa ân tình. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Lạy Chúa, ai được lên, được lên Núi Thánh của Ngài. 

1. Người sống vẹn toàn luôn làm điều thẳng ngay. Lòng nghĩ sao nói vậy, không xuất tiền cho vay, không hối lộ hại người ngay. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
Đáp: Lạy Chúa, ai được ở trên núi thánh Ngài.

1. Người luôn sống vẹn toàn, làm điều thẳng ngay, Lòng gẫm suy lẽ thật, lưỡi không hề điêu ngoa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) * – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, ai sẽ được cư ngụ trong nhà của Chúa?

1. Người biết sống trong sạch, biết sống thanh bần, thực thi công chính. Người chỉ nghĩ điều lành, trên môi không hề bịa lời dối gian. Đời sống giữ thật sạch tinh, lòng chỉ nghĩ về nẻo chính, và lưỡi chẳng bịa đặt lời vu không ai. Tiếp tục đọc

Ai được trèo lên (Tv. 14) – Vũ Đình Ân.

ĐK. Ai được trèo lên cao sơn Chúa, ai được đứng trong nơi thánh điện.

1. Người đó khinh phường gian ác luôn tụng kính mến yêu Chúa Trời.

2. Người sống công bằng nhân ái luôn thờ Chúa mến yêu muôn người. Tiếp tục đọc

Ai đây sẽ đến (Tv. 14) – La Thập Tự.

ĐK. Ai đây sẽ đến ở trong nhà Chúa. Ai đây sẽ đến ngụ trong nhà Ngài.

1. Ấy là người sống thanh liêm, thực thi công bình bác ái. Lòng không nghĩ điều dối gian, lưỡi không bịa lời vu oan. Tiếp tục đọc