Ai lên núi Chúa (Tv. 14) – Lê Cát Bằng.

ĐK. Ai lên núi Thánh Chúa. Để tận hưởng Thánh nhan Người diệu hiền.

1. Người ấy sống thanh liêm, biết noi theo trong đường ngay nẻo chính. Lời nói không chua ngoa, cáo gian, người chính trực lòng ngay.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Ngài.

1. Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính. Cõi lòng giữ trong sạch, suy nghĩ những điều lành ngay. Lưỡi không bịa lời, không bịa đặt lời vu khống với ai.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 16C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Ai được cư ngụ, cư ngụ trên núi Thánh của Ngài.

1. Đó là người thanh liêm luôn thực thi công chính trong đời sống nơi trần gian. Trong lòng luôn suy nghĩ những điều tốt lành thôi, luôn không nói năng vu vạ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa ai sẽ được ở trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài.

1. Là người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng nghĩ suy điều ngay, miệng lưỡi không đặt điều vu oan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) – Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, ai được cư ngụ, ai được cư ngụ trên núi thánh của Ngài.

1. Người sống thanh liêm và thực thi công bình. Lòng nghĩ thẳng ngay, lưỡi không bịa lời vu khống. Chẳng sỉ nhạc ai, hay gây hại người lân cận. Người đó sẽ luôn chẳng hề nao núng chẳng lay.
Tiếp tục đọc

Ai được vào (Tv. 14) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 16C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa ai được vào ngự trong nhà Chúa.

1. Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chằng vu oan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) – Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Lạy Chúa, ai được lên, được lên núi thánh của Ngài.

1. Người sống vẹn toàn luôn làm điều thẳng ngay. Lòng nghĩ sao nói vậy, không xuất tiền cho vay, không hối lộ hại người ngay. Tiếp tục đọc

Ai được cư ngụ (Tv. 14) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 16C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Chúa.

1. Đó là kẻ sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay, điều ngay lẽ thật. Bụng nghĩ sao nói ra như vậy, miệng lưỡi người chẳng hề vu oan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, ai được cư ngụ trên núi thánh của Ngài?

1. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng suy nghĩ điều ngay và lưỡi không bịa lời vu khống.
Tiếp tục đọc

Ngụ trên Núi Thánh (Tv. 14) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 16C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Ai người sống vẹn toàn luôn làm điều ngay thẳng. Lòng nghĩ sao nói vậy miệng lưỡi chẳng hề vu oan.

ĐK. Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Chúa.
Tiếp tục đọc

Ai sẽ được vào (Tv. 14) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 22B Thường Niên & Chúa Nhật 16C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
Thể hiện: Thanh Tâm & Quang Thọ.
*
ĐK. Ai sẽ được vào, sẽ được vào ngự trong nhà Chúa? Ai sẽ đi lên, sẽ ở trên núi thánh của Ngài?

1. Là người sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay chính. Lòng nghĩ suy công bình, miệng chẳng tính vu oan. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, lòng nghĩ điều ngay, lưỡi không hề vu oan.

ĐK. Lạy Chúa! Ai được ở trong cung điện của Ngài, ai được ở trên núi thánh của Ngài?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1, Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, có tâm hồn trong sạch, miệng lưỡi chẳng vu oan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Người luôn sống vẹn toàn làm điều thẳng ngay. Lòng gẫm suy lẽ thật, lưỡi không hề điêu ngoa.

Đáp. Lạy Chúa ai được ở trên núi thánh Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa? Ai được vào ngụ trong nhà Chúa?

1, Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, có tâm hồn trong sạch, miệng lưỡi chẳng vu oan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh Ngài?

1. Người biết sống trong sạch, biết sống thanh bần, thực thi công chính. Người chỉ nghĩ điều lành, trên môi không hề bịa lời dối gian.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22B Thường Niên (Tv. 14) *- Thanh Lâm (Song Mộc)

Đáp. Lạy Chúa ai sẽ được vào trong Nhà Chúa. Ai được ngụ trong Nhà Chúa?

1. Là kẻ sống vẹn toàn tâm hồn không vướng bợn nhơ. Luôn sống vui trọn lành tâm tư chứa chan bình an.
Tiếp tục đọc

Ai sẽ được cư ngụ (Tv. 14) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 22B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa.

Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống, không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho kẻ xóm giềng.

Người biết yêu thương mọi người yêu kính Chúa, dẫu thề chi mất thế cũng không thay đổi. Không cho mượn nợ vay lãi, không làm chi hại người hiền lương, cũng không bao giờ ăn của bất nhân. Tiếp tục đọc

Ai được cư ngụ (Tv. 14) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 22B Thường Niên.
*
Lạy Chúa! Ai được cư ngụ, cư ngụ trên núi Thánh của Ngài.

1. Đó là người thanh liêm luôn thực thi công chính trong đời sống nơi trần gian. Trong lòng luôn suy nghĩ những điều tốt lành thôi, luôn không nói năng vu vạ. Tiếp tục đọc