Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Hồng Ngự.

ĐK. Chúa thương rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.

1. Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, Chúa chậm giận với giàu tình thương, Ngài nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với hết muôn loài dựng nên.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con tán dương chúc tụng Thánh Danh Ngài. Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa và ngợi ca Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
Tiếp tục đọc

Thánh Bartôlômêô Tông Đồ 24.08 (Tv. 144) – Thái Nguyên.

Các Thánh. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Mọi công cuộc của Chúa hãy ngợi khen Ngài. Các thánh nhân hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Ngài và hãy đề cao quyền năng Ngài.

ĐK: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Ngài, nhận biết quyền năng Ngài tác tạo. Tiếp tục đọc

Lạy Thiên Chúa (Tv. 144) – Bạch Vân.

Chúa Nhật 14A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng thánh danh Người đến muôn đời.

1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Người chậm giận và giàu tình thương. Người nhân ái đối với mọi người rất nhân từ với hết muôn loài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.

1. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa và tôi sẽ ca ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Người không thể đo lường được.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa mở rộng bàn tay ra và thi ân cho chúng con được no nê.

1. Chúa là Đấng nhân hậu và từ bi, đầy kiên nhẫn và lòng thương xót. Chúa tốt lành với tất cả mọi người và yêu thương mọi kỳ công Ngài tác tạo.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Mỗi ngày suốt đời con nguyện ngợi khen Danh Ngài muôn đời. Ngài thật cao sang và xứng muôn lời cung chúc. Thánh Danh Ngài ngàn đời con ngợi ca. Chúa quyền lực chẳng thấu dò được đâu. Tiếp tục đọc

Lễ Tất Niên (Tv. 144) – Thái Nguyên.

ĐK: Lạy Chúa con xin chúc tụng Danh Chúa tự giờ đây cho đến mãi muôn đời.

1. Chúng con chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ và ngàn muôn kiếp, sẽ ngợi ca Chúa hết mọi ngày, thờ lạy Chúa, tán tụng tôn vinh. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.

1 Lạy Chúa con lạy Thiên Chúa, con sẽ ca khen Chúa và con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa và con sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Thật Chúa nhân hậu và hay xót thương, không mau giận nhưng sẵn ân tình. Chúa nhân hậu với hết mọi người, tỏ lòng khoan dung với muôn loài Ngài đã dựng nên.

ĐK. Lạy Chúa khi Ngài rộng mở tay ban, là chúng con thỏa thuê muôn vàn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lạy Chúa con thờ, là Vua của con. Con ca tụng Danh Chúa muôn đời. Tán dương Ngài tới hết mọi ngày, chúc tụng tôn vinh Thánh Danh Ngài vạn kiếp ngàn thu.

ĐK. Lạy Chúa con thờ, là vua của con, con chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Ở Gần (Tv. 144) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 25A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Thánh danh của Chúa con nguyện ngày ngày chúc tụng. Ngàn đời con mãi ngợi ca tình Chúa chẳng phai. Chúa thật vĩ đại xứng nhận ca khen tôn kính. Vĩ đại Ngài có nào dò cho thấu rộng sâu.

ĐK. Lạy Thiên Chúa nhân thế kêu cầu khấn Ngài. Dù là ai Thiên Chúa vẫn thương ở gần.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Lạy Chúa con ngày ngày xin tán dương, xin ca tụng Danh Chúa muôn đời. Chúa cao trọng rất đáng ca ngợi, cao trọng vô biên, chẳng ai người dò thấu tận suy.

ĐK. Chúa ở gần những ai cầu khẩn Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14A Thường Niên (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con. Con chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Cúi lạy Chúa là Vua con thờ, con tán tụng Ngài vạn đời vạn thuở. Lòng con sẽ kính chúc Danh Ngài, và ca ngợi Thánh Danh Ngài đến mãi ngàn thu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18A Thường Niên (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa ! Khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.

1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, không mau giận và giàu tình thương. Ngài nhân ái với hết muôn người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25A Thường Niên (Tv. 144) – Huy Hoàng.

ĐK: Chúa ở gần những kẻ cầu khẩn Người.

1. Luôn mọi lúc con chúc tụng Ngài, Thánh Danh Ngài vạn đời ngợi ca. Ngài là Chúa rất đáng ca tụng, Ngài vĩ đại chẳng ai dò ai thấu tận suy. Tiếp tục đọc

Chúc tụng Thánh Danh (Tv, 144) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 31C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Chúa là vua của con xin tán dương Ngài, nguyện chúc tụng Danh Thánh muôn đời, ngày lại ngày tôn vinh chúc tụng Ngài là vua trời đất.
Tiếp tục đọc

Thánh Luca 18.10 (Tv. 144) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Mọi công cuộc của Chúa hãy ngợi khen Ngài. Các thánh nhân hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Ngài và hãy đề cao quyền năng Ngài.

ĐK. Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Ngài, nhận biết quyền năng Ngài tác tạo. Tiếp tục đọc

Thánh Luca Thánh Sử (18.10) (Tv. 144) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Người.

1. Muôn loài Chúa dựng nên luôn phải dâng muôn lời tụng ca lạy Chúa. Kẻ trung hiếu hãy chúc vinh Ngài và xưng tụng Chúa uy quyền nước Chúa hiển vinh. Tiếp tục đọc