Thiên Chúa con thờ (Tv. 144) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 5C Phục Sinh.
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa con thờ là vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu khôn lường Người rất giàu tình thương chậm giậm, và người luôn nhân ái với mọi loài Người đã dựng nên. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Thanh Nhàn.

ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Thiên Chúa của con. Con xin chúc tụng ngợi khen Chúa đến muôn muôn đời.

1. Lạy Chúa Ngài thật nhân ái và từ bi, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Chúa thật hảo tâm từ bi với hết mọi loài mà tay Chúa đã tác tạo nên.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Chúa muôn đời (Tv. 144) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 5C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1 Chúa là Đấng từ bi, nhân hậu vô cùng, Người chậm bất bình và giàu tình yêu thương. Chúa bao dung từ ái đối với mọi con người, Chúa tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Chúa 3 (Tv. 144) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 5C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Quang Thọ.
*
1. Chúa luôn là Đấng nhân hậu giầu lòng trắc ẩn. Ngài thương gia ân và thương chậm bất bình luôn. Với mọi lớp người Chúa hăng bao dung nhân ái. Muôn loài dựng nên Ngài thường thương xót từ bi.

ĐK. Lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng Danh Ngài. Từ giờ đây cho mãi tới muôn ngàn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con ôi lạy Thiên Chúa con sẽ ca tụng danh Chúa tới muôn đời.

1 Chúa nhân ái và từ bi. Người chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Tiếp tục đọc

Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 5C Phục Sinh.
*
ĐK. Lạy Chúa! Là Thiên Chúa con, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Chúa lạy Chúa (i i) Trời con tung hô Ngài và ngợi khen mãi. Đến cho đến muôn đời hằng ngày con sẽ vang lời ngợi khen.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Tâu Thánh Thượng (Tv. 144) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 5C Phục Sinh.
*
ĐK. Tâu Thánh thượng là Thiên Chúa của con. Xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

1. Chúa một niềm xót thương từ ái. Đã khoan hồng lại lắm nghĩa hồng ân. Chúa từ bi quảng đại với hết thảy mọi người. Và âu yếm muôn loài Ngài đã dựng nên.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa con thờ, con xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Hằng ngày con luôn tán dương này miệng con xin chúc khen, ca tụng Danh Chúa từ nay cho tới muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Ngài (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa con, đến muôn đời con ca tụng uy danh của Ngài.

1. Ngài nhân ái hết sức khoan dung, chậm bất bình và hay xót thương. Chúa hảo tâm với muôn muôn loài, và từ bi với hết công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin mở tay Ngài (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin mở rộng bàn tay, và thi ân cho chúng con no thỏa lòng.

1 Vì Chúa nhân từ luôn chậm bất bình, đổ tràn hồng ân đến khắp muôn loài. Lòng Chúa hảo tâm và rất từ bi, với hết công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng danh Ngài tới muôn muôn đời.

1. Lạy Chúa! Nhân ái từ bi chậm nỗi bất bình, nơi Ngài thật giàu ân sủng. Vì Ngài là Đấng hảo tâm với hết mọi loài, mọi việc trong công cuộc của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Chúa muôn đời (Tv. 144) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 5C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa! Con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Người là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Người nhân ái đối với mọi người, và nhân hậu với hết muôn loài thọ sinh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.

1. Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Con sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 31C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Lạy Thiên Chúa! Con sẽ chúc tụng Chúa Trời, miệng con cất cao ngợi khen danh Chúa muôn đời. Mỗi ngày đời con sẽ chúc tụng, vì Ngài từ bi đã xót thương. Thân phận tôi tớ mãi luôn vang lời tán dương.

ĐK. Lạy Chúa! Con sẽ chúc tụng, con sẽ chúc tụng danh Chúa muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Chúng con chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ và ngàn muôn kiếp, sẽ ngợi ca Chúa hết mọi ngày, thờ lạy Chúa, tán tụng tôn vinh.

ĐK. Lạy Chúa! Con xin chúc tụng Danh Chúa tự bây giờ cho đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa con sẽ chúc tụng danh Ngài tới muôn muôn đời.

1 Lạy Chúa! Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng hát khen ngợi ca danh Chúa. Hằng ngày trong suốt đời con, con sẽ chúc tụng và ngợi khen danh Ngài mãi mãi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Thật Chúa nhân hậu và hay xót thương, không mau giận những sẵn ân tình. Chúa nhân hậu với hết mọi người, tỏ lòng khoan dung với muôn loài Ngài đã dựng nên.

Đáp. Lạy Chúa con thờ, là vua của con, con chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Lạy Chúa con thờ, là Vua của con. Con ca tụng Danh Chúa muôn đời. Tán dương Ngài tới hết mọi ngày, chúc tụng tôn vinh Thánh Danh Ngài vạn kiếp ngàn thu.

Đáp. Lạy Chúa con thờ, là vua của con, con chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 144) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Lạy Chúa con ngày ngày xin tán dương, xin ca tụng danh Chúa muôn đời, Chúa cao trọng rất đáng ca ngợi, cao trọng vô biên, chẳng ai người dò thấu tận suy.

Đáp. Lạy Chúa, con chúc tụng danh thánh Chúa muôn thuở muôn đời.
Tiếp tục đọc