Lối trường sinh (Tv. 15) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường là đường lối Chúa, đường lối trường sinh.

1. Xin bảo toàn con ôi lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Chúa chính là gia nghiệp đời con, Chúa chính là phần chén của con. Vận mạng của con ở trong tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không hề nao núng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa chính là gia nghiệp, là hạnh phúc của đời con.

1. Xin bảo toàn con, này đây lạy Chúa, con tìm nương tựa Ngài. Xin thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con, là gia nghiệp, phần chén của con. Và chính Ngài nắm giữ vận mạng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu.

1. Chúa chính sản nghiệp con, là chén phúc lộc hưởng: số mạng con tay Ngài. Ngài hằng trước mặt con, luôn nhớ được Ngài ở bên, chẳng nao núng gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.

1. Xin bảo toàn con lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa Tể con! Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp, phần sản nghiệp của con.

1. Xin Chúa giữ gìn con, vì con đang ẩn náu. Chúa là Chúa con thờ, là phần sản nghiệp con, chén phúc lộc, vận mạng con nằm trong tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa Trời (Tv. 15) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 33B Thường Niên.
*
Lạy Chúa Trời xin giữ gìn con vì bên Ngài con đang ẩn náu.

1. Chúa trước mặt con chẳng nao núng gì, mạng con chính Ngài hằng nắm giữ chén lộc phúc Chúa dành cho con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa sẽ chỉ cho con được thấy đường lối trường sinh.

1. Xin bảo toàn con, này đây lạy Chúa, con tìm nương tựa Ngài. Xin thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa Tể con, là gia nghiệp, phần chén của con. Và chính Ngài nắm giữ vận mạng con.
Tiếp tục đọc

Xin thương giữ gìn (Tv. 15) *– Bùi Ninh.

Bài đọc 2 Vọng Phục Sinh – Chúa Nhật 33B Thường Niên.
Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Hoa Lành (Tải về)

1. Lạy Thiên Chúa chén phúc lộc con, là gia nghiệp thân con tín thác. Được chính Ngài ngự ở trước mặt, và bên Ngài chẳng hãi sợ lo.

ĐK. Chúa ơi xin thương giữ gìn con mọn. Vì con đang tìm ẩn thân nơi Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Đây sản nghiệp con là Chúa, sinh mạng con trong tay Chúa. Đặt Ngài ở trước mặt luôn, gần Ngài là hết chuyển lay.

Đáp. Xin giữ gìn con, lạy Chúa, con tìm ẩn thân nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Xuân Thảo.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con. Vì con đang ẩn náu, ẩn náu bên Ngài.

1. Lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp và phần phúc đã dành cho con. Vận mạng con tay Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Trương Thế Bạch.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa ở Ngài.

1. Vì Chúa là chính gia nghiệp và chén phần cứu độ tôi, chính Người nắm giữ vận mạng tôi, tôi đặt hết vào Ngài. Vì Chúa Ngài ở bên tay hữu tôi, tôi an bình và tôi đặt Chúa ở trước mặt, ở trước mặt tôi.
Tiếp tục đọc

Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa! Chúa là phần gia nghiệp, gia nghiệp đời con.

1. Xin bảo toàn con ôi lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Chúa chính là gia nghiệp đời con, Chúa chính là phần chén của con. Vận mạng của con ở trong tay Ngài.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Xin bảo toàn con (Tv. 15) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì có Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng.
Tiếp tục đọc

Tìm nương tựa Chúa (Tv. 15) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp cho con an hưởng, là phần chén hồng ân dành cho con uống. Chính Ngài đã nắm giữ vận mạng con rồi, con chẳng hề nao núng khi có Ngài ở bên.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *– Thiên Lý.

Đáp: Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài.

1. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả. Con hằng đặt Chúa ở ngay trước mặt của con. Ngài bên hữu con, con chẳng bao giờ nao núng.
Tiếp tục đọc

Gia nghiệp đời con (Tv. 15) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là gia nghiệp đời con. Chúa là tình yêu tuyệt đối, là nguồn hy vọng bất diệt của lòng con. Xin cho con được chiếm hữu được Chúa, để làm gia nghiệp muôn đời.

1. Lạy Chúa xin giữ gìn con. Hồn con tìm nương tựa Chúa, vì Chúa gia nghiệp đời con. Lạy Chúa, ngoài Chúa ra con tìm đâu hạnh phúc.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 33B Thường Niên (Tv. 15) *- Huy Hoàng.

ĐK: Lạy Chúa, xin giữ gìn con vì nơi Chúa con tìm đến nương nhờ.

1. Gia nghiệp của con là Chúa, sinh mạng của con ở trong tay Ngài. Con luôn đặt Ngài trước mặt vì được gần Chúa không nao núng bao giờ. Tiếp tục đọc

Thánh Mục Tử (Tv. 15) *– Bùi Ninh.

Phần gia nghiệp (1). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
.
1. Lạy Thiên Chúa xin giữ gìn con, này bên Ngài con đang ẩn náu. Vì chính Ngài là Chúa con thờ, là gia nghiệp và phúc lộc con.

ĐK. Chúa ơi Chúa chính là phần gia nghiệp của con. Và Chúa Ngài chính là chén phúc lộc của con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3A Phục Sinh (Tv. 15) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.

1. Xin bảo toàn con lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa Tể con! Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con”.
Tiếp tục đọc