Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 18) *- Hồng Ngự.

ĐK. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.

1. Hoàn thiện thay luật pháp của Chúa, bổ sức tâm hồn con. Thánh ý Chúa thật vững bền, cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *- Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống.

1. Hoàn thiện thay luật pháp của Chúa, bổ sức tâm hồn con. Thánh ý Chúa thật vững bền, cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Lời Chúa (Tv. 18) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Lời Chúa là thần trí và là sự sống.

1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức tâm hồn nên vững mạnh hơn. Thánh ý Chúa thật là vững chắc, khiến cho kẻ dại trở nên khôn ngoan.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Lạy Chúa! Lời Chúa là thần trí, là sự sống con.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện bồ bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định làm thông suốt tâm can.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (Tv. 18) *- Hải Triều.

ĐK. Trời cao hỡi hãy gieo sương gội đồng khô. Ngàn mây ơi xin đổ mưa Đức Công Chính. Đất hãy mở ra cho nẩy mầm ơn cứu độ. Đất rộng mở chính trực vươn lên.

TK. Tầng cao thẳm tường thuật vinh quang Chúa (ơ). Vòm không trung rao truyền việc tay Người. Tiếp tục đọc

Lời Chúa là sự sống (Tv. 18) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Lời Chúa là thần trí và là sự sống.

1. Luật pháp của Chúa quả là hoàn thiện bổ sức cho tâm linh. Thánh ý của Ngài thật là vững chắc khiến người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Lời Chúa là Thần Trí và Sự Sống (Tv. 21) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa, Lời của Chúa là thần trí và sự sống, là thần trí là sự sống.

1. Luật pháp Chúa quả là toàn thiện, bổ sức tâm hồn con. Thánh ý Ngài chân thành, ai ngu khờ được khôn ngoan.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *- Thanh Lâm (Song Mộc)

Đáp. Lời Chúa chính là nguồn hạnh phúc. Lời mang đến sự sống đời đời.

1. Luật pháp Chúa thiện toàn, bồi dưỡng cả tâm hồn. Ý định Ngài vững chắc, cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thiện Toàn.
*
1. Luật pháp của Chúa thiện hảo thay, bồi bổ tâm linh, nguồn sức thiêng. Giáo huấn của Ngài là cố định, cho người khôn ngoan.

ĐK. Lạy Chúa tuyệt vời thay, Lời Chúa là Thần Trí, và là sự sống (í) muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Thể hiện: Thanh Tuyền.
*
ĐK. Lạy Chúa, lời của Chúa chính là thần trí. Lạy Chúa, lời Chúa là sự sống muôn đời.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm can. Chỉ thị Chúa cố định, kiến thức mở mang.
Tiếp tục đọc

Giới răn Chúa (Tv. 18) – Tường Ân.

ĐK. Giới răn của Chúa chính trực, chính trực và công minh, làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp của Người quả là toàn thiện. Luật pháp của Người nguồn ơn sức thiêng. Luật pháp Chúa cố định là chân lý sáng soi. Kẻ ngu dốt sẽ được khôn ngoan. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18B) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Mệnh lệnh Chúa thiện toàn, bồi dưỡng hồn vía, Thánh chỉ Ngài vững bền giúp ta học khôn.

Đáp: Giới răn của Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can. Tiếp tục đọc

Giới răn của Chúa (Tv. 18) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 26B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Giới răn của Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. Lòng sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời, phán quyết Chúa chân thật công minh hết thảy.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) *– Trương Thế Bạch.

ĐK. Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp Chúa toàn diện, bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

2. Lòng kính Chúa vẹn toàn còn mãi muôn năm. Vì lòng Chúa chân thật phán quyết công minh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 26B Thường Niên (Tv. 18) *– Thiên Lý.

Đáp: Giới răn Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn. Thánh Ý Chúa thật là vững chắc cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Huấn lệnh Chúa (Tv. 18b) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 26B Thường Niên.
*
ĐK. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng làm hoan hỉ cõi lòng.

1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện bổ sức tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc cho người dại nên khôn.
Tiếp tục đọc

Giới răn Ngài. (Tv. 18) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 26B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Lề luật Chúa toàn thiện soi hướng, hằng nuôi dưỡng tâm can. Huấn lệnh Ngài thật là vững chãi, cho người dại nên khôn.

ĐK. Lạy Thiên Chúa những huấn lệnh luôn tuyệt mỹ thẳng ngay. Làm vui say bao tâm hồn giữ luật Chúa đêm ngày. Tiếp tục đọc

Giới răn của Chúa (Tv. 18) *- Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 26B Thường Niên.

Thể hiện: Thánh Ca Muôn Đời
*
ĐK. Giới răn Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện bồi bổ tâm linh. Chỉ thị Chúa cố định phá kẻ ngu dốt. Tiếp tục đọc

Giới Luật Chúa (Tv. 18) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 26B Thường Niên.
*
Giới luật Chúa hoàn toàn ngay thẳng. Gieo niềm vui chan chứa cõi lòng.

1. Huấn dụ của Ngài mọi bề trong sáng. Muôn đời bền vững trung trinh. Phán quyết của Ngài chân thật phân minh, chính trực công bình. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 18 (D) *– Thanh Lâm.

(Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
(Lễ Các Thánh Tông Đồ) (Lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng) 
*
ĐK. Tiếng chúng đã vang vọng, tiếng chúng đã vang dội khắp cõi địa cầu.

1. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Thinh không kể ra sự nghiệp của Ngài. Ngày này nhắc nhở cho ngày khác, đêm này truyền tụng cho đêm kia. Tiếp tục đọc