Cầu Hồn – An Táng (Tv. 24) *- Thái Nguyên.

Lễ Cầu Hồn. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa! Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên, lên tới Ngài.

1. Xin dủ lòng thương nhớ tình nghĩa cũ Ngài đã ban qua muôn thuở muôn đời. Tội tình của tuổi thơ Chúa đừng ghi tâm. Ngài ơi! Xin nhớ con vì ân nghĩa Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Đường nẻo Chúa là Tình Yêu và Trung Thành dành cho những ai tuân giữ luật Ngài ban.

1. Xin chỉ dạy con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 9 Thường Niên (Tv. 24) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa ôi, Chúa ôi, Chúa hỡi đoái nhìn và xót thương. Thân này bơ vơ khốn khổ xin thứ tha tội vương.

1. Lòng đau như thắt xin làm cho thanh thỏa. Xin Chúa giải thoát con cho khỏi bước ngặt nghèo.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 24) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Mắt con nhìn Chúa không biết mỏi, chính Ngài gỡ chân con khỏi lưới. Đoái thương nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khốn cùng.

1. Lạy Chúa xin dạy cho con, xin chỉ bảo con đường về cõi sống. Nguyện xin cho con vững bước, chớ để gian tà chế ngự con.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24) – Hải Triều.

Nhập lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng.
*
ĐK. Lạy Chúa! Con tin tưởng nơi Ngài , con trông cậy nơi Ngài. Lạy Chúa! Là Thiên Chúa của con, con nâng hồn lên tới Chúa.

1. Hồn con tin tưởng Chúa xin đừng để con tủi nhục. Đừng để quân thù đắc chí chúng nhạo cười con (ư). Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *- Thiên Lý.

1. Xin chỉ cho con biết đường đi của Ngài Chúa ơi! Xin Ngài dạy bảo con về lối bước của Ngài. Lạy Ngài xin hướng dẫn con bước theo đường chính ngay, chân lý Chúa dạy dỗ con vì chính Chúa Đấng cứu thoát con.

Đáp. Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Công Vinh.
*
ĐK: Lạy Chúa! Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên, lên tới Ngài. 

1. Xin chỉ cho con biết đường lối Chúa, và dẫn con theo chân lý của Ngài. Vì Ngài là Thần Linh tế độ cho con. Ngày đêm con vững tin lòng thương xót Ngài. 

2. Xin chỉ đường cho những kẻ lỡ bước vì Chúa đây luôn nhân ái chính trực. Dù người lòng khiêm -cung lối đường công minh. Dạy con luôn vững tâm tìm theo lối Ngài. Tiếp tục đọc

Hồn con nâng lên tới Chúa (Tv. 24) *- Tường Ân.

Thể hiện: Thánh Ca Muôn Đời.
*
ĐK. Lạy Chúa con nâng hồn lên tới Chúa, con hướng hồn lên nhan Ngài.

1. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy cho con lối bước Ngài đi, xin dìu đưa tới nguồn chân lý. Ôi Thiên Chúa Đấng con luôn tôn thờ, ôi Thiên Chúa Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Nâng tâm hồn lên (Tv. 24) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
Đáp. Lạy Chúa con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

1. Lối đi của Ngài xin chỉ bảo con theo đường chân lý của Ngài chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *– Văn Duy Tùng.

Đáp. Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.

1. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Con nâng hồn lên (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Con nâng hồn lên, con nâng hồn lên tới Chúa.

1. Lạy Chúa xin chỉ đường đi lối bước và dìu dắt con theo chân lý của Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin chỉ dạy (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Con vươn hồn lên tới Chúa. Con vươn hồn lên tới Ngài.

1. Xin chỉ dạy con đường đi và chân lý Chúa. Vì Chúa là Thiên Chúa chúng con mến yêu kính thờ.
Tiếp tục đọc

Đường nẻo Chúa -2 (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lạy Chúa lòng con hướng về Ngài, lòng con hướng về Ngài.

1. Đường nẻo Chúa xin dạy cho con, hướng đi theo chân lý vĩnh hằng. Vì chính Ngài là Thiên Chúa Đấng cứu độ của con, Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Đường nẻo Chúa (Tv. 24) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng.
*
ĐK. Lòng con hướng lên Ngài ôi lạy Chúa. Lòng con hướng lên Ngài ôi lạy Chúa.

1. Đường nẻo Ngài xin Chúa dạy cho con. Đưa con đi trong chân lý của Ngài. Vì lạy Chúa Ngài là Đấng cứu độ. Đấng cứu độ của con.
Tiếp tục đọc

Con nâng tâm hồn -1 (Tv. 24) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Diễm Sương.
*
1. Xin chỉ cho con biết được đường đi của Chúa. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài. Vì Ngài là Chúa cứu độ con, ngày ngày thân con trông cậy Ngài.

ĐK. Lạy Chúa con nâng tâm hồn con lên tới Chúa. Chúa ơi con nâng tâm hồn con lên tới Ngài. Tiếp tục đọc

Con vươn linh hồn (Tv. 24) *- Huỳnh Minh Kỳ.

ĐK. Lạy Chúa! Con vươn linh hồn lên tới Chúa.

1. Lạy Thiên Chúa xin chỉ cho con đường đi của Chúa, dạy bảo con những điều công minh theo đường lối Ngài. Lạy Thiên Chúa xin dẫn con đi trong chân lý Chúa, vì Thiên Chúa chính Ngài là Đấng Cứu Độ của con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng -2 (Tv. 24) *– Hoàng Viết Hùng.

*
ĐK. Lạy Chúa con vươn linh hồn con lên tới Chúa.

1. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng -1 (Tv. 24) *– Hoàng Viết Hùng.

*
ĐK. Lạy Chúa, con vươn linh hồn con lên, con vươn linh hồn con lên tới Chúa.

1. Xin Chúa thương chỉ đường của Chúa cho con, và dạy con đi đường của Ngài. Xin hướng dẫn con nẻo đường ngay, vì Chúa là Đấng Cứu Độ.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Con nâng tâm hồn lên cùng Chúa, lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài, xin đừng để con đây tủi nhục. Ai luôn cậy trông vào Chúa thì không phải thiệt thân khi nương tựa bên Ngài, xin đừng để quân thù nhạo cười con.

1. Đường nẻo Ngài dạy cho con biết lối đi Ngài xin chỉ bảo con. Xin dẫn con theo đường chân lý vì chính Ngài là Đấng cứu độ con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng (Tv. 24) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa, con hướng lòng con lên cùng Ngài.

1. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc