Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ tôi.

1. Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ tôi sợ chi ai. Chúa là Đấng phù trợ đời tôi tôi sợ gì ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Thái Hòa.
*
1. Chúa là sự sáng và là Đấng Cứu Độ đời tôi. Tôi sợ chi ai, Chúa phù trợ đời tôi, tôi sợ gì ai.

ĐK: Chúa là Sự Sáng và là Đấng Cứu Độ muôn loài, tôi sợ chi ai? Chúa phù trợ tôi bây giờ mãi mãi, tôi sợ gì ai? Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng (Tv. 26) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào.

1 Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Chúa là thành lũy bảo vệ tôi, tôi khiếp gì ai nữa.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng (1) (Tv. 26) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

 

Thể hiện: Thanh Tâm & Thanh Hải
*
ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng, là ơn cứu độ của con, con còn sợ người nào? Chúa chính là thành lũy, là Đấng bảo vệ giúp con, con khiếp sợ chi ai?

1. Nguồn ánh sáng muôn ơn cứu độ nơi Ngài, nào con lo sợ chi ai. Là thành lũy thương con Chúa luôn phù trì, nào con còn hãi lo gì.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, tôi sợ chi ai.

1. Vì Chúa, luôn canh giữ, luôn hộ phù, con vững tâm còn sợ gì ai. Vì Chúa, nguồn cứu độ nhân trần, chính sự sáng thế gian.
Tiếp tục đọc

Đấng cứu độ tôi (Tv. 26) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

1. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu thoát tôi, tôi đâu nào sợ chi? Tôi nào sợ ai? Chúa là Đấng phù trợ cuộc đời của tôi, tôi đâu nào sợ chi? Tôi chẳng lo gì?
Tiếp tục đọc

Con sợ chi ai (Tv. 26) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ con sợ chi ai.

1. Chúa là sự sáng, Chúa là sự sáng là Đấng Cứu Độ, con còn sợ hãi ai. Chúa phù trợ con, Chúa độ trì con, con còn sợ hãi chi, con còn sợ hãi ai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Xuân Minh.

ĐK. Chúa là sự sáng, là Đấng Cứu Độ, tôi sợ chi ai?

1. Chúa là sự sáng, Ngài cứu độ tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là Chúa Trời, Đấng phù trợ tôi, tôi sợ gì ai? Tôi sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Chúa là Sự Sáng đời đời *Tv. 26) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con. Đấng phù trợ con đời con còn sợ chi ai?

ĐK. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con. Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng cứu độ (Tv. 26) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là sự sáng nguồn ánh vinh quang. Ngài là Đấng giải thoát con, và là Đấng Cứu Độ con.

1, Chúa là nguồn ánh sáng là ơn cứu độ của đời con, con sợ chi ai? Ngài là Núi Đá chốn con nương nhờ, Ngài là khiên thuẫn chở che muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai?

1, Chúa là sự sáng, là Đấng cứu độ, con sợ chi ai? Chúa là Đấng phù trợ đời con, con sợ gì ai?
Tiếp tục đọc

Xin nghe tiếng con kêu cầu (Tv. 26) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, vì chính Ngài là Đấng phù trợ con. Xin đừng bỏ rơi xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con.

1. Con ước mơ một điều là được ở trong nhà Chúa. Con hát ca ngàn lời ngợi khen danh Chúa suốt đời.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 11 Thường Niên (Tv. 26) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nghe tiếng con kêu. Dủ thương trông đến nhận lời con.

1. Nghĩ về Ngài lòng con tự nhủ: Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

2. Sẽ dâng lời ngợi khen cảm mến: Ca mừng Chúa hiển vinh. Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 10 Thường Niên (Tv. 26) *- Hải Triều.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng là ơn cứu độ của tôi, tôi sợ chi ai? Chúa là thành vững chắc ngày đêm bảo vệ đời tôi, tôi sợ gì ai?

TK. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi. Từng ngày cho tôi trót đời, được chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang. Tiếp tục đọc

Chúa là ánh sáng (Tv. 26) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 10 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của con. Chúa là núi đá là thành lũy bảo vệ đời con.

1. Có Chúa bảo vệ con, con còn phải sợ ai? Có Chúa cứu độ con, con còn khiếp gì ai?
Tiếp tục đọc

Ánh sáng cứu độ (Tv. 26) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là sự sáng là Đấng giải thoát con. Chúa là ánh sáng là nguồn ơn cứu độ.

1. Chúa chính là sự sáng soi và chính nguồn cứu độ, thì con đây còn sợ hãi gì ai? Là sức sống trong con, là khiên thuẫn, con nào sợ chi hãi gì?
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 26) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Khi nghĩ về Ngài lòng con luôn tự nhủ, hãy tìm kiếm Thánh Nhan nương tựa bóng Chúa thôi. Con kiếm tìm Ngài dù con đây tội lỗi, xin đừng ẩn mặt đi, xin Ngài cứu thoát con.

1. Xin nhớ lại nghĩa nặng tình sâu, từ ngàn xưa Ngài từng biểu lộ. Xin đừng để quân thù hại con, xin đừng để con lìa xa Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Hồng Ngự.

Đáp. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ chi ai?

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi đâu sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ cả đời tôi, tôi nào khiếp sợ chi ai?
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Chúa là ánh sáng, là Đấng Cứu Độ tôi, tôi còn sợ ai. Ngài là thành lũy bảo vệ tôi, tôi còn phải sợ gì?

Đáp. Chúa là ánh sáng, là Đấng cứu độ tôi, tôi còn sợ ai?
Tiếp tục đọc