Đáp ca Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4 (Tv. 29) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Ngài không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin tán dương (Tv. 29) – Viết Chung.

Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 4.
*
ĐK. Xin tán dương Chúa vì Ngài đã cứu mạng con vì Ngài đã cứu mạng con.

1. Chúa không để quân thù đắc chí. Chúa đâu để con bị nhạo cười. Ngài kéo con lên vượt khỏi chốn âm ty.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa, vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lay Chúa, Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ, và đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Con ca ngợi Ngài (Tv.29) *- La Thập Tự.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
*
ĐK. Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi Ngài, vì Ngài đã cứu thoát con.

1 Con ca tụng Chúa đã cứu con. Không để cho quân thù hỷ hoan. Đưa hồn con thoát xa âm phủ. Ngài cứu con khỏi số người diệt vong.
Tiếp tục đọc

Chúa đã cứu con (Tv. 29) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
*
ĐK. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con.

1. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa, Ngài giải thoát con. Và Ngài không cho quân thù sẽ sướng vui về con. Lạy Chúa! Xin đưa hồn con mau thoát khỏi âm phủ. Ngài đã cứu vớt thoát khỏi vào số người đang xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Từ Duyên.

ĐK. Con xin tán dương Ngài vì Ngài đã cứu mạng con. Con xin tán dương Ngài vì Ngài đã cứu mạng con.

1. Chúa chẳng để quân thù khinh khi ngạo mạn con. Tưởng như phải xuống mồ thì Ngài lại cứu sống con.
Tiếp tục đọc

Chúa giải thoát con (Tv. 29) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa, vì đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, Chúa không để quân thù nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Tiếp tục đọc

Tán dương (Tv. 29) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
*
ĐK. Con xin tán dương Ngài vì Ngài đã cưu mang con.

1. Không để quân thù chế diễu. Từ âm phủ Ngài kéo con lên. Tưởng đã xuống mồ, tưởng đã xuống mồ Ngài lại thương cứu sống.
Tiếp tục đọc

Con xin tán dương (Tv. 29) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
*
ĐK. Lạy Chúa con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt.

1. Con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con, từ âm phủ Ngài kéo con lên tưởng xuống mồ Ngài thương cứu sống.
Tiếp tục đọc

Xin tán dương (Tv. 29) *- Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
Chúa Nhật 13B Thường Niên + Chúa Nhật 10C Thường Niên + Tân Niên + Vọng Phục Sinh (4) + Chúa Nhật 3C Phục Sinh.

Thể hiện: Diệu Phương (Tải về)
*
1. Con xin tán dương Ngài, vì Ngài thương cứu vớt con. Không để cho quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ vực sâu âm ty, Ngaì thương cứu vớt con lên. Con nghĩ đà xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.

ĐK. Ôi lạy Chúa nay con xin tán dương Danh Ngài. Vì chính Chúa đã dủ lòng thương cứu vớt con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Thanh Nhàn.

1. Lạy Chúa Đấng cứu độ con con ca tụng danh Ngài vì Chúa không để thù nhân vui mừng và nhạo báng con. Chúa đã cho hồn con ra khỏi ngục âm ty và Ngài giải thoát con khỏi hố sâu hiểm nguy.

ĐK. Con ca tụng Chúa vì Ngài đã cứu con. Con ca tụng Chúa vì Ngài đã cứu chữa con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, Con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu con.

1. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã cứu con, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ nơi âm phủ, Ngài kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài đã cứu sống. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa! Chúa đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi những người đang bước xuống mồ sâu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con.

1 Lạy Chúa con ca tụng Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Ngài không để quân thù hoan hỉ về con lạy Chúa. Ngài đã. đưa linh hồn con thoát xa âm phủ. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Thiên Lý.

Đáp. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con thoát xa âm phủ, và Ngài ra tay cứu thoát con khỏi sa bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Chúa giải thoát con (Tv. 29) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 3C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con.

1. Con xin tán dương Ngài lạy Chúa, vì đã thương cứu vớt. Không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ âm phủ Ngài đã giơ tay kéo con lên. Cứu con khi tưởng chừng bị chìm trong đáy mồ sâu. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Phục Sinh (Tv. 29) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỷ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Chúa giải thoát con (Tv. 29) *- Đinh Công Huỳnh.

Đáp ca 4 – Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Con ca tụng Chúa, vì Chúa đã giải thoát con.

1, Con xin tán dương Ngài lạy Chúa, vì đã thương cứu vớt. Không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Từ âm phủ Ngài đã giơ tay kéo con ra. Cứu con khi tưởng chừng bị chìm trong đáy mồ sâu.
Tiếp tục đọc

Đêm Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 4 (Tv. 29) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã cứu con.

1. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con, vì đã giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.
Tiếp tục đọc

Vọng Phục Sinh – Sau bài đọc 4 (Tv. 29) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt.

1. Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Tiếp tục đọc