Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Hương Vĩnh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin Ngài đừng để con phải tủi nhục, vì Ngài công chính. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, lạy Chúa Trời thành tín, Ngài đã cứu chuộc con.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Thái Nguyên.

Thể hiện: Lm. Thái Nguyên.

*
1. Thương đoái nhìn con lạy Chúa Trời, đây con đến nương nhờ Ngài, trông cậy Ngài ôi Đấng công minh. Chúa thương tình xin Ngài cứu chữa, chớ để muôn đời tủi hổ thân con, phó thác tâm hồn vào tay Chúa thôi.

ĐK: Lạy Cha, con xin phó thác tâm hồn con trong tay Cha.

Tiếp tục đọc

Con xin phó thác (Tv. 30) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca – Thứ Sáu Tuần Thánh.
*
ĐK. Lạy Cha con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa xin đừng để con tủi nhục. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con trong tay Ngài con xin phó thác hồn con.
Tiếp tục đọc

Con xin phó thác (Tv. 30) – Thành Tâm.

Đáp Ca – Thứ Sáu Tuần Thánh.

Thể hiện: Đình Nguyên (Tải về)

Thể hiện: Thu Hằng (Tải về)

Thể hiện: Kim Cúc (Tải về)

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha! Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài! Vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!

1. Bên Người con ẩn náu, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa, con đâu phải sợ chi? Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Tiếp tục đọc

Thứ Sáu Tuần Thánh (Tv. 30) – Từ Duyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác hồn con, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

1. Con tìm đến nương nhờ Ngài lạy Chúa đừng để con, đừng để con tủi nhục buồn đau. Nhưng xin Chúa thương giải thoát vì Ngài là Đấng Công Minh hãy lắng nghe và cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Con phó dâng 2 (Tv. 30) – Viết Chung.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
*
ĐK. Con phó dâng tâm hồn con trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài ôi lạy Chúa. Xin đừng để con tủi nhục bao giờ. Vì lòng Ngài chí công và thành tín. Ngài thương cứu chuộc cứu chuộc hồn con. Tiếp tục đọc

Con phó dâng 1 (Tv. 30) – Viết Chung.

Thứ Sáu Tuần Thánh.
*
ĐK. Con phó dâng linh hồn trong tay Cha. Con phó dâng linh hồn trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài ôi lạy Chúa. Xin đừng để con tủi nhục. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con. Trong tay Ngài hồn con phó thác. Ngài đã cứu chuộc con. Lạy Chúa Trời thành tín. Lạy Chúa Trời thành tín.
Tiếp tục đọc

Con xin phó thác (Tv. 30) – Mi Trầm.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)

ĐK. Lạy Cha, lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Con phó linh hồn con trong tay Cha.

1. Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài, mong chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, con lắng tai nghe Ngài giúp con an bình.
Tiếp tục đọc

Lạy Cha 1 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Lạy Cha, con phó linh hồn trong tay Cha, con phó linh hồn trong tay Cha.

1. Con ẩn náu bên Ngài xin đừng để con tủi nhục. Trong tay Ngài lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con ẩn mình.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, đừng để con tủi nhục bao giờ. Ngài công chính, xin giải thoát con, và lắng tai mau cứu chữa con.
Tiếp tục đọc

Nên Như Núi Đá (Tv. 30) – Ngọc Cẩn.

Chúa Nhật 9A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con, ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Thánh Stêphanô 26.12 (Tv. 30) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi cứu chữa con thơ, thương người tôi tớ.

ĐK: Lạy Chúa con xin phó thác mạng sống trong tay Ngài, Chúa ơi. Tiếp tục đọc

Xin Trở Thành Núi Đá (Tv. 30) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Bởi vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai lắng nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn.

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con. Xin Chúa hãy ghé tai về bên tôi tớ Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin trở nên Núi Đá cho con ẩn nương.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, đừng để con muôn đời tủi nhục. Vì Ngài công chính, xin giải thoát con. Xin mau cứu chữa và nghe con cầu xin. Lạy Chúa rất từ nhân, này con khấn van xin Ngài.
Tiếp tục đọc

Cho Con Trú Ẩn (Tv. 30) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin Ngài trở thành Núi Đá cho con trú ẩn.

1 Lạy Chúa! Con ẩn náu bên Ngài xin đừng để con tủi nhục bao giờ. Bởi Ngài luôn công chính đã giải thoát con, xin hãy ghé tai và mau cứu độ.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài 2 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Ngài trở thành núi đá cho con ẩn mình, núi đá cho con ẩn mình.

1 Lạy Chúa con ẩn náu bên Ngài mong chẳng bao giờ phải hổ ngươi. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, xin lắng tai nghe và mau mau cứu chữa.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài 1 (Tv. 30) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Xin Ngài nên núi đá cho con ẩn thân, nên núi đá cho con ẩn thân.

1. Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi nhục. Xin giải thoát con vì Ngài công chính, lắng tai nghe và cứu chữa con.
Tiếp tục đọc

Xin Nên Núi Đá (Tv. 30) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 9A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Nay thân con ẩn náu nơi Ngài ôi lạy Thiên Chúa. Xin đừng để con phải nhục nhã bao giờ. Bởi vì Ngài là nguồn công chính xin cứu thoát con. Xin hãy lắng nghe và mau cứu chữa con.

ĐK. Ôi lạy Thiên Chúa xin nên núi đá cho con trú ẩn. Nay khấn xin Ngài trở nên thành lũy để cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lạy Chúa! Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi cứu chữa con thơ, thương người tôi tớ.

ĐK. Lạy Chúa! Xin Chúa trở thành núi đá cho con ẩn thân.
Tiếp tục đọc