Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
Đáp: Lạy Chúa, Ngài đã tha tội, tha tội con đã phạm.

1. Hạnh phúc thay người được thứ tha lỗi lầm, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Tiếp tục đọc

Advertisement

Xin tha thứ (Tv. 31) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 11C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa xin tha thứ tội vạ cho con.

1, Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm được tha thứ, người có tội được khoan dung. Hạnh phúc thay Chúa không hạch tội, lòng trí chẳng chút gian tà.

2. Chẳng giấu Ngài những lỗi lầm mà con đã khi trót phạm tội đã xưng. Lòng quyết tâm đi thú tội mình nguyện Chúa thương hãy khoan hồng. Tiếp tục đọc

Chúa là chốn tựa nương (Tv. 31) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là chốn con tựa nương. Chúa gìn giữ con khỏi muôn điều khổ nguy.

1. Phúc thay người được tha thứ bao lỗi lầm, và những người có tội mà được khoan dung. Chúa không hạch tội không xét đoán, người ở lành không chút mưu gian.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi của con.

1. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Tiếp tục đọc

Chúa đã tha thứ (Tv. 31) **- Mi Giáng.

Chúa Nhật 11C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con.

1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hạnh phúc thay cho kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. Có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay cho người Chúa không hạch tội, lòng trí chẳng vương gian tà.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa đà thứ tha bao tội tình con lỗi phạm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, xin tha thứ, xin tha thứ tội vạ cho con.

1. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, được Chúa khoan hồng. Hạnh phúc thay, người mà Chúa không hạch tội lỗi, và lòng trí họ chẳng vướng vào chút gian tà.
Tiếp tục đọc

Chúa tha thứ (Tv. 31) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 11C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Hạnh phúc cho người mắc lỗi tội mà được tha thứ, được Chúa nhân từ che lỗi riêng tư. Phúc cho những ai được Thiên Chúa nhân ái thương tha, và lòng trí họ chẳng vương gian tà.

ĐK. Chính Chúa từng tha thứ muôn tội lỗi con. Chính Ngài từng thứ tha tội lỗi con rồi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, những tội đời được Chúa rộng tha. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ, trong lòng người chẳng có tà gian.

ĐK: Chúa là sự sống Thần Linh. Chúa là chỗ con nương mình, giữ gìn che chở đời con. Trong Ngài con còn sợ chi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, Ngài đã thương tình tha thứ bao tội con đã lỗi phạm.

1. Phúc thay người được tha bao tội tình đã lỡ phạm cùng Chúa. Phúc cho người được Chúa khoan hồng, lượng thứ vì lòng ngay, chính trực.
Tiếp tục đọc

Xin thứ tha tội con (Tv. 31) *- Tường Ân.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Xin thứ tha, ôi lạy Chúa. Xin thứ tha muôn tội lỗi, xin thứ tha muôn tội lỗi đời con.

1. Phúc thay người được Chúa thứ tha lỗi lầm, được Chúa che lấp oan khiên tội lỗi. Vinh phúc thay những người Chúa không oán trách, trong lòng chẳng chút gian tà.
Tiếp tục đọc

Chốn con náu thân. (Tv. 31) *– Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
(Chúa Nhật 6B Thường Niên)
*
1. Hạnh phúc cho những người mắc lỗi tội mà được tha thứ, được Chúa nhân từ che lỗi riêng tư. Phúc cho những ai được Thiên Chúa nhân ái thương tha, và lòng trí họ chẳng vương gian tà.

ĐK. Chính Chúa là nơi chốn con hằng náu thân. Chính Ngài gìn giữ con khỏi bước cơ bần. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 31 *– Thanh Lâm.

Chúa Nhật 6B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa là chốn nương thân, là Đấng giữ gìn con khỏi nguy nan.

1. Phúc thay người được tha bao tội tình đã lỡ phạm cùng Chúa. Phúc thay cho người được Chúa khoan hồng, lượng thứ vì lòng ngay, chính trực. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hạnh phúc thay cho kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. Có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay cho người Chúa không hạch tội, lòng trí chẳng vương gian tà.

ĐK. Chúa là chốn con dung thân, cứu con khỏi bước cơ cùng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31) *- Hồng Ngự.

ĐK. Chúa là nơi con ẩn náu (khắp bốn bể trổi vang) những khúc ca mừng con được giải thoát.

1. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, được Chúa khoan hồng. Hạnh phúc thay, người mà Chúa không hạch tội lỗi, và lòng trí họ chẳng vướng vào chút gian tà.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Chúa là sự sống Thần Linh. Chúa là chỗ con nương mình, giữ gìn che chở đời con. Trong Ngài con còn sợ chi.

1. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, những tội đời được Chúa rộng tha. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ, trong lòng người chẳng có tà gian. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 31 – Kim Long.

Thể hiện: Duy Hạnh
Chúa Nhật 6B Thường Niên
*
1. Hạnh phúc thay cho kẻ lỗi lầm mà được tha thứ. Có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay cho người Chúa không hạch tội, lòng trí chẳng vương gian tà.

Đáp. Chúa là chốn con dung thân, cứu con khỏi bước cơ cùng. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 31 – Mai Tam.

Thánh Vịnh – Đáp Ca /Chúa Nhật 6B Thường Niên
*
ĐK. Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.

1. Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và lòng  trí chẳng chút gian tà. Tiếp tục đọc