Lễ Truyền Tin 25.03 (Tv. 39) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Kim Khánh.
*
ĐK. Lạy Chúa! Này con xin đến, để thực thi ý Chúa nhiệm mầu, để truyền rao chân lý muôn đời.

1. Hy sinh và lễ vật dâng thì Chúa chẳng ưng. Chúa không đòi lễ toàn thiêu hay là của lễ đền bồi. Lúc bấy giờ con xin thưa: “Này con xin đến Chúa ơi”. Tiếp tục đọc

Advertisement

Này con đến (Tv. 39) – Vũ Đình Ân.

Đáp Ca – Lễ Truyền Tin (25.03)
*
ĐK. Lạy Chúa này con đến để thực thi ý Ngài.

1. Chúa chẳng thích gì tế phẩm lễ vật nhưng đã mở tai con. Lễ toàn thiêu và lễ xóa tội, Chúa không đòi con liền thưa: Này con xin đến.
Tiếp tục đọc

Lễ Truyền Tin 25.03 (Tv. 39) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Chúa đâu thích gì phẩm vật và hy lễ, nhưng Ngài đã mở tai tôi. Chúa đâu có đòi lễ toàn thiêu hãy lễ xá tội. Con liền thưa: Này con xin đến.

ĐK. Lạy Chúa, này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39) – Thái Nguyên.

1. Con đã trông cậy ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khấn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.

ĐK. Lạy Chúa này con đây xin đến thực thi ý Ngài.
Tiếp tục đọc

Thực Thi Ý Ngài (Tv. 39) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 2A Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Ngài.

1. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa. Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Tôi hát bài ca mới bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Này con xin đến 1 (Tv. 39) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 2AB Thường Niên (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)

Thể hiện: Gia Hiếu (Tải về)
*
1. Con đã hết lòng hằng mong đợi nơi Chúa. Ngài nghiêng mình xuống và nghe tiếng con cầu. Chúa cho miệng con hát bài ca mới. Ca khúc dâng Ngài lạy Chúa chúng con.

ĐK. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa. Chúa ơi nay con xin đến để thực thi ý Ngài. Tiếp tục đọc

Thực Thi Ý Chúa (Tv. 39) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 2A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Chúa.

1. Con đã hết lòng trông đợi nơi Chúa, Người nghiêng mình nghe tiếng con kêu. Chúa cho miệng con hát lên bài ca mới, bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Con Xin Đến 1 (Tv. 39) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 2A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Con xin đến để thực thi, thực thi ý Ngài.

1. Con hết lòng cậy trông nơi Chúa, Ngài đoái nhìn nghe tiếng con kêu. Chúa mở miệng con hát bài ca, bài tán dương con mãi vang hòa.
Tiếp tục đọc

Con Xin Đến 3 (Tv. 39) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 2A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Con xin đến nầy con xin đến để tuân hành thể theo ý Ngài.

1. Con hết lòng cậy trông nơi Chúa. Người nghe thấu nầy tiếng con cầu.
Tiếp tục đọc

Con Xin Đến 2 (Tv. 39) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 2A Thường Niên. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Con xin đến để thực thi ý Chúa lạy Chúa con xin đến để thực thi ý Ngài thực thi ý Ngài này con xin đến.

1. Con tin tưởng cậy trông ở Chúa, Ngài đoán nhìn thương nhận tiếng cầu xin. Đây bài ca sẽ hân hoan mừng hát, để tán dương Ngài là Chúa mọi dân.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Con Xin Đến (Tv. 39) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài.

1. Con đã hết lòng trông cậy Chúa, Ngài đã nghiêng mình xuống thương nghe tiếng con kêu cầu. Chúa cho miệng con hát bài ca mới, dâng lên Chúa Vua muôn loài ngàn đời vẫn thương đời con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.

1. Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con và đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tôi hằng trông đợi hết lòng ở nơi Chúa, nên Ngài cúi mình nghe tôi. Khiến tôi mở miệng xướng bài ca. Xin hát kính Ngài, đây bài ca, một bài ca mới.

ĐK. Lạy Chúa này con xin đến thực thi thánh ý Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa này con xin đến để thực thi ý Chúa.

1. Con đã cậy trông con đã cậy trông nơi Chúa. Ngài đã nghiêng mình về bên con. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Lễ Truyền Tin (25.03) (Tv. 39) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa này con đến để thực thi ý Ngài.

1. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ dâng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi lễ toàn thiêu và lễ xá tội con liền thưa: “Này con xin đến”. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2A Thường Niên (Tv. 39) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa! Này con đến để thực thi ý Ngài.

1. Tôi đã hết lòng trông cậy vào Chúa thôi, Chúa đã nghiêng mình nghe tôi. Chúa cho miệng tôi mở lời ca, để tôi hát mừng lên bài ca mới, tụng ca Thiên Chúa. Tiếp tục đọc

Muôn lạy Chúa (Tv. 39) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 20C Thường Niên.
*
ĐK. Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

1. Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin cấp tốc phù trợ con. Lạy Chúa, mau mau đến phù trợ con.

1. Con trông cậy Chúa con, Chúa đã nghiêng mình bên con. Con luôn cậy nhờ vào Chúa, và này Ngài nghe tiếng con.
Tiếp tục đọc

Xin phù trợ con (Tv. 39) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 20C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con.

1. Tôi đã cậy trông, tôi hằng trông cậy ở Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về phía bên tôi. Và Ngài đã nghe, nghe tiếng của tôi kêu cầu. Ôi lạy Chúa xin cấp tốc trợ phù con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) – Huy Hoàng.

(Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, Xin Ngài mau phù giúp con.

1. Lòng vững tin tôi cậy Chúa chẳng ngơi, Chúa đã nghiêng mình trên tôi và Ngài nghe tiếng khấn van của tôi Ngài đã nghe, nghe tiếng tôi kêu cầu.
Tiếp tục đọc