Nai rừng kia (Tv. 41) – Ân Đức (Lm.)

ĐK: Như nai rừng khát tìm suối nước trong, linh hồn con tìm Chúa cửu trùng.

1. Hồn con thao thức mong Chúa từng đêm ngày. Lạy Chúa khi nao con đến trước nhan Ngài. Lệ con tuôn rơi trên bánh cơm mỗi ngày. Người ta không ngơi mai mỉa: Chúa đâu rồi? Tiếp tục đọc