Tiên Vàn (Tv. 48) – Mi Trầm.

Mồng Một Tết. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Tiên vàn các con hãy tìm Nước Thiên Chúa. Và sự công chính, sự công chính của Người.

1. Hãy nghe đây ngàn muôn dân hỡi. Lắng tai nào hết thảy thế nhân. Người thường dân lẫn người quyền quí, hạng phú gia với kẻ cơ bần.
Tiếp tục đọc

Advertisement