Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) – Hoàng Viết Hùng.

ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Lễ Tro (Tv. 50) – Hoàng Viết Hùng.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Hối lỗi (Tv. 50) – Viết Chung.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
*
ĐK. Xin dủ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Chúa. Xin dủ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Ngài.

1. Xin Chúa nhân hậu xót thương. Khoan hồng xóa bỏ lỗi lầm. Rửa sạch muôn tội khiên. Và thanh tẩy xóa hồn con trinh trong.
Tiếp tục đọc

Nguyện cầu Chúa thương (Tv. 50) – Viết Chung.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Nguyện cầu Chúa thương tôi theo lòng nhân hậu của Ngài. Nguyện cầu Chúa thương tôi theo lòng nhân hậu của Chúa.

1. Xin xóa bỏ tội lỗi tôi theo lượng cả từ bi của Chúa. Xin thanh tẩy hồn xác tôi sạch lâng lâng hơn áo mới.
Tiếp tục đọc

Xin xót thương con (Tv. 50) – Viết Chung.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Xin xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa, theo lòng nhân hậu của Chúa, xin xót thương con.

1. Theo lượng hải hà nguyện xin Chúa xóa bỏ tội khiên. Tẩy rửa sạch trong. Gột tận nguồn cơn những điều phản nghịch cùng Chúa.
Tiếp tục đọc

Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay.
*
ĐK. Lạy Chúa! Nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa! Nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa. Xóa tội tôi theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa tôi sạch hết mọi lỗi lầm, và tẩy tôi sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Chay – Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Ngài.

1. Nguyện Chúa thương con theo lượng nhân hậu Chúa. Xin xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa thân con hết tuyệt mọi lỗi lầm. Và hồn con, xin Chúa tẩy sạch lâng ác tội.
Tiếp tục đọc

Nguyện Chúa (Tv. 50) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Nguyện Chúa thương xót con theo lượng từ bi của Chúa, theo lượng từ bi của Chúa.

1. Xin Chúa rộng lòng nhân từ thương tẩy xóa hết những bợn nhơ. Xin rửa sạch lầm lỗi, tội của con Chúa tha rồi.
Tiếp tục đọc

Nguyện Thương Con 2 (Tv. 50) – Mi Giáng.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên. Xin Chúa thương rửa con sạch hết lỗi lầm, thân xác bao bợn nhơ, Ngài thanh tẩy cho nên vẹn toàn.
Tiếp tục đọc

Nguyện thương con (Tv. 50) – Tường Ân.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Nguyện thương con Chúa ơi theo lòng từ bi của Ngài, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa.

1. Xin vì tình xưa mà thương xót con, hãy dung tha muôn vàn lỗi lầm. Xin rửa sạch con khỏi bao vết nhơ, vì chính Ngài con luôn ngóng chờ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Người.

1. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Nguyện xóa tội con theo lượng cả Đức Từ Bi Người. Xin tẩy con tuyệt gốc lỗi lầm và rửa con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Người.

1. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Nguyện xóa tội con theo lượng cả Đức Từ Bi Người. Xin tẩy con tuyệt gốc lỗi lầm và rửa con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Nguyện Thương Con (Tv. 50) – Mi Trầm.

Thứ Tư Lễ Tro. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 15.01.2020)
*
ĐK. Nguyện thương con, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa.

1. Xin Chúa lấy lòng nhân hậu xót thương con, lấy lòng nhân hậu xóa tội con. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy.
Tiếp tục đọc

Nguyện Cầu Chúa Thương (Tv. 50) – Viết Chung.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Nguyện cầu Chúa thương tôi theo lòng nhân hậu của Ngài. Nguyện cầu Chúa thương tôi theo lòng nhân hậu của Chúa.

1. Xin xóa bỏ tội lỗi tôi theo lượng cả từ bi của Chúa. Xin thanh tẩy hồn xác tôi sạch lâng hơn áo mới.
Tiếp tục đọc

Chúng Con Đắc Tội (Tv. 50) – Viết Chung.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Lạy Chúa xin Ngài xót thương. Vì chúng con đắc tội với Ngài.

1. Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Mở lượng hải hà xóa bỏ tội con. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm sai trái. Thanh tẩy trí lòng trở nên trắng trong.
Tiếp tục đọc

Xin Xót Thương Con (Tv. 50) – Viết Chung.

Thứ Tư Lễ Tro.
*
ĐK. Xin xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa, theo lòng nhân hậu của Chúa xin xót thương con.

1. Theo lượng hải hà nguyện xin Chúa xóa bỏ tội khiên. Tẩy rửa sạch trong. Gột tận nguồn cơn những điều phản nghịch cùng Chúa.
Tiếp tục đọc

Thứ Tư Lễ Tro (Tv. 50) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Xin xóa đi tội con theo lượng cả đức nhân từ. Chúa ơi rửa sạch con hết căn nguyên tội lỗi. Xin xóa tẩy hồn con tuyệt gốc những lỗi lầm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Ngài.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch lâng ác tội.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài. Lạy Chúa xin dủ lòng xót thương, vì chúng con đắc tội với Ngài.

1 Lạy Chúa xin lấy lòng nhân hậu Chúa xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa sạch hết lỗi lầm, xin Ngài thanh tẩy tội lỗi con đây.
Tiếp tục đọc

Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 50) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 1A Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Chúa! Nguyện thương con theo lòng nhân hậu, theo lòng nhân hậu của Chúa.

1. Lạy Thiên Chúa! Xin lấy lòng thương xót Ngài hải hà vô biên xóa tội con. Chúa ơi xin thanh tẩy sạch bao lỗi lầm con đã trót phạm ở trần gian.
Tiếp tục đọc