Đấng phù trì con (Tv. 53) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Phù trì đời con chính là Thiên Chúa con. Đây thân con đây Chúa hằng nâng đỡ giữ gìn. Nay con xin đến dâng Ngài lễ tế. Xưng tụng Danh Ngài Thiên Chúa tình yêu.

1. Vì Ngài là Đấng nhân hậu, giàu tình thương với hết chúng sinh. Rộng tay ban phát ơn lành để chúng con thêm lòng tin mến.
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 16 Thường Niên (Tv. 53) *- Hải Triều.

ĐK. Nay con có Thiên Chúa phù trợ, thân con đây Chúa luôn nâng đỡ. Ngài giải thoát bao nỗi gian nguy, con hân hoan tiến dâng Thánh Lễ.

TK. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế, con xưng tụng Danh Ngài. Thật Danh Ngài tốt lành dường bao, Danh Ngài thiện hảo. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 16 Thường Niên (Tv. 53) *- Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Này tấm thân con bé nhỏ thấp hèn, được Chúa thương yêu phù trì nâng đỡ. Đây lễ tế con tự nguyện dâng Ngài, xưng tụng danh Ngài muôn muôn đời thiện hảo.

1. Xin cho con thêm lòng kính mến Ngài, trọn trí trọn lòng tuân giữ luật Chúa răn.
Tiếp tục đọc

Chúa hằng nâng đỡ (Tv. 53) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 25B Thường Niên.
*
Lạy Chúa thân con đây Chúa hằng nâng đỡ.

1. Xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà xử cho con, xin nghe con nguyện cầu lắng tai nghe lời con gửi thưa. Tiếp tục đọc

Xin dùng uy danh (Tv. 53) *– Bùi Ninh.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Xin dùng uy danh Chúa mà cứu độ con. Xin Ngài lấy quyền năng phán quyết cho con. Xin nghe con nguyện cầu, và xin lắng tai nghe lời Chúa ơi!

ĐK. Vì chính Chúa đang nâng đỡ cho tâm hồn con. Lại chính Ngài hằng phù trì và che chở con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

1. Lạy Chúa, xin dùng uy danh Ngài mà cứu độ. Lấy quyền năng của Chúa mà xét xử cho con. Xin thương nghe lời con nguyện cầu, lắng tai nghe lời con giãi bày. 

2. Phận con, bao người kiêu căng cùng hùa chống lại. Quân bạo tàn tìm cách mà sát hại con đây. Nhưng con luôn được Chúa phù trì, Chúa nâng lên phận con thấp hèn. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
Đáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. 

1. Xin lấy uy danh Ngài mà cứu độ con, xin dùng quyền năng Chúa xét xử con, lạy Chúa. Xin nghe con khẩn nài, xin lắng nghe lời con giãi bày. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Xin lấy uy danh Ngài mà cứu độ con, xin dùng quyền năng Chúa xét xử con, lạy Chúa. Xin nghe con khẩn nài, xin lắng nghe lời con giãi bày.

Đáp: Chúa đang nâng đỡ tâm hồn con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 53) * – Thái Nguyên (Lm.)

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Công Vinh.
*
1. Chúa ơi cứu sống đời con nhân danh Ngài. Xin sử dụng quyền uy công bình của Chúa cứu thoát con. Xin Ngài nghe con kêu van dủ tình ân ban Chúa ơi!

ĐK. Chúa đang nâng đỡ hồn con, Chúa đang ủi an đời con. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 53 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 25B Thường. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Chúa đang nâng đỡ tâm hồn chúng con.

1. Nguyện khấn Chúa thương tình cứu lấy mạng này nhân danh của Ngài bao ái nhân. Cầu khấn Chúa dùng quyền phán quyết        xét xử công minh. Lạy Ngài con đây tha thiết nài van! Tiếp tục đọc