Reo mừng Thiên Chúa (Tv. 65) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.

1. Địa cầu vui lên hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát vang lên mừng thánh danh rạng ngời. Dâng lời tôn vinh và thưa cùng Thiên Chúa: Uy dũng oai phong bao sự nghiệp của Người.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Toàn thêt trái đất (Tv. 65) – Mi Trầm.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Toàn thế trái đất nào tung hô Chúa, tung hô Chúa Trời.

1. Trái đất hãy tung hô Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa chúng ta. Hãy dâng tiến Ngài lời ca khen, hãy thưa với Ngài sự nghiệp Ngài cao cả.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 3 Phục Sinh (Tv. 65) – Hải Triều.

ĐK. Toàn thể trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Đàn hát lên mừng Thánh Danh, cùng dâng Người ngàn lời chúc tụng tôn vinh. Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!

TK. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp Chúa. Trước thần lực uy hùng, địch thù phải khúm núm”.\

PDF. –> Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 65)

Ca khúc Nhạc sĩ Hải Triều.

Nhập Lễ 3 Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 65.
.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa.

1. Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người. Hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: Kinh ngạc thay sự nghiệp Người!
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ 2 Thường niên (Tv. 65) – Trần Minh.

(Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK: Hãy tấu lên cung đàn thánh thót, hãy hát lên mừng thánh danh Ngài. Hãy khiêm cung phục bái tôn thờ, vì chỉ Ngài là Chúa muôn loài.

1. Khấn xin Ngài mở trí lòng con để thánh lễ chúng con hiệp dâng thành nguồn ơn cứu độ Chúa ban đời đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Toàn cầu hỡi, nào tung hô Chúa, đàn hát lên mừng Thánh Danh rạng ngời. Dâng lời tán tụng và thân thưa Chúa rằng: Sự nghiệp Chúa thật đáng khiếp sợ thay.

ĐK. Toàn cầu hỡi, hãy tung hô Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6A Phục Sinh (Tv. 65) – Huy Hoàng.

ĐK: Toàn thể trái đất hãy tung hô Chúa, cả địa cầu nào tung hô Ngài.

1. Toàn thể trái đất hãy tung hô Chúa đàn hát lên mừng Thánh Danh rạng ngời. Nào tung hô và thân thưa lên Chúa: sự nghiệp của Ngài thật đáng khiếp sợ. Tiếp tục đọc

Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 65) – Hoàng Đan.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên. (Imprimatur – Gp Nha Trang: 13.10.2022)
*
ĐK. Khắp trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Ca vang lên mừng Thánh Danh rạng ngời. Muôn muôn loài hãy quỳ lạy suy tôn. Nào dâng lời chúc tụng tôn vinh.

1. Lễ vật toàn thiêu tiến vào mà dâng tiến Chúa. Với lòng tri ân giữ trọn khấn hứa với Ngài. Cảm tạ Thiên Chúa đã nghe con khẩn cầu. Chúc tụng Thiên Chúa Đấng nhân ái vô bờ.
Tiếp tục đọc

Hãy tung hô Thiên Chúa (Tv. 65) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 14C Thường Niên.
*
ĐK. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa.

1. Đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời, nào ca tụng dâng lời và tôn vinh, hãy thưa cùng Chúa sự nghiệp Ngài thật khủng khiếp thay.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy ca tụng danh Người.

1 Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa. Hãy ca ngợi vinh quang danh Người. Hãy kính dâng Người lời ca ngợi hiển vinh. Và hãy thân thưa kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.
Tiếp tục đọc

Toàn trái đất (Tv. 65) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 6A Phục Sinh & Chúa Nhật 14C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Toàn trái đất hãy hoan hô mừng Chúa Trời, và ngợi ca ngợi ca mừng chúc Thánh Danh. Hãy đồng thanh thưa cùng Thiên Chúa nhân lành: Sự nghiệp Chúa tác thành đáng kính sợ thay.

ĐK. Toàn địa cầu hỡi hãy tung hô Chúa Trời. Và hãy ca ngợi vinh quang Danh Thánh Người.
Tiếp tục đọc

Hãy tung hô Chúa (Tv. 65) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 14C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Toàn thể đất nước reo mừng Thiên Chúa. Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa.

1. Hãy tung hô Chúa trời đất biển khơi đồi nương, tấu vang cung đàn miệng luôn ca khen thánh danh. Lời ca tôn vinh con xin dâng về Chúa: “ Thật vĩ đại thay bao nhiêu sự nghiêp của Chúa”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Toàn thể trái đất hãy tung hô Chúa. Cả địa cầu nào tung hô Ngài.

1. Toàn thể trái đất hãy tung hô Chúa, đàn hát lên mừng Thánh Danh rạng ngời. Nào tung hô và thân thưa lên Chúa sự nghiệp của Ngài thật đáng khiếp sợ. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa.

1. Toàn thể trái đất, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người. Hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: Kinh ngạc thay sự nghiệp Người! Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Toàn cầu hỡi hãy reo mừng trong Thiên Chúa. Hãy ca ngợi mừng vinh quang uy danh Người. Hãy kính dâng Người lời ca khen muôn vinh hiển. Và hãy thân thưa: Vĩ đại thay sự nghiệp Chúa.

ĐK. Toàn thể địa cầu hãy tung hô Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Hãy đến thờ lạy (Tv. 65) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
Toàn trái đất hãy đến thờ lạy, và đàn ca mừng kính thánh danh. Toàn trái đất hãy đến thờ lạy, mừng thánh danh Ngài lạy Đấng Tối Cao.

1. Hãy cất lời ca ngợi uy danh Ngài, sự nghiệp của Ngài đáng kính sợ thay.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Toàn cầu hỡi, nào tung hô Chúa, đàn hát lên mừng Thánh Danh rạng ngời. Dâng lời tán tụng và thân thưa Chúa rằng: Sự nghiệp Chúa thật đáng khiếp sợ thay.

ĐK. Toàn cầu hỡi, hãy tung hô Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65) *- Thy Anh.

ĐK. Lạy Chúa! Toàn thể địa cầu lạy thờ và ca khen Chúa. Lạy Đấng tối cao toàn thể đất nước ca khen Thánh Danh của Ngài.

PK. Lạy Chúa! Xin cho con yêu mến Chúa luôn, xin mở miệng con ra để cao rao Danh Thánh Chúa. Cúi xin thương ban cho muôn dân được no đầy ơn Thánh và ngày ngày luôn cất tiếng ngợi mừng. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) – Hồng Ngự.

ĐK. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. Khắp chốn địa cầu, hãy tung hô Người.

1. Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. Thánh Danh rạng ngời, ta nào ca tụng tôn vinh! Hãy thưa với Chúa: “Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Chúa!”
Tiếp tục đọc

Nhập Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 65) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ. Đàn hát mừng kính Chúa, mừng kính Thánh Danh của Chúa.

1. Đến mà xem công trình của tay Chúa. Việc Người làm thật đáng kính sợ.
Tiếp tục đọc