Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Lễ Vọng (24.06) (Tv. 70) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Từ trong thai mẫu Chúa là Đấng bảo vệ con.

1. Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì Ngài công chính xin giải thoát con xin ghé tai nghe và thương cứu độ. Tiếp tục đọc

Advertisement

Tìm đến nương nhờ (2) (Tv. 70) *- Bùi Ninh.

Vọng Sinh nhật Thánh Gioan (24.06). (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Lạy Thiên Chúa nay con tìm đến nương nhờ ở Ngài, đừng để con bao giờ nhục nhã. Bởi vì Ngài hằng rất công minh xin cứu giúp con, ghé tai nghe và cứu độ con.

ĐK. Thân con ngay trong lòng mẹ được Chúa hằng bao che. Chính Ngài che chở con mãi dù đã được thoát thai.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Từ Duyên.

ĐK. Chúng con loan truyền tường thuật ơn cứu độ Ngài đến muôn đời.

1, Theo đức công bình lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài xin đừng để con hổ ngươi. Chúa thương dủ tình cứu thoát con ghé tai thương tình vì này con tin Ngài là Đấng Cứu Độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Miệng tôi sẽ loan truyền sự sống công minh và kể ra ơn Ngài cứu độ.

1 Lạy Chúa! Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Vì đức công minh Ngài xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu con.
Tiếp tục đọc

Ơn cứu độ Ngài ban (Tv. 70) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Thường Niên.
*
Lạy Chúa miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

1 Con ẩn náu bên Ngài lạy Chúa đừng để con tủi nhục bao giờ, vì Ngài công chính xin cứu vớt và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) – Huy Hoàng.

Thánh vịnh – Đáp ca (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
Miệng con mãi loan truyền mãi loan truyền Chúa chính trực.

1 Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ. Vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Tìm đến nương nhờ (Tv. 70) *- Bùi Ninh.

Chúa Nhật 4C Thường Niên & Gioan B. Tử đạo 29.08. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Lạy Thiên Chúa nay con xin đến nương nhờ ở Ngài, đừng để con bao giờ nhục nhã. Bởi vì Ngài hằng rất công minh xin cứu giúp con, ghé tai nghe và cứu độ con.

ĐK. Môi con xin luôn loan truyền tình Chúa hằng công minh. Suốt ngày con nguyện công bố Ngài cứu độ chúng sinh.
Tiếp tục đọc

Chúa công minh (Tv. 70) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 4C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Miệng con loan truyền sự Chúa công minh.

1. Con tìm đến Chúa nương nhờ vào Chúa. Xin đừng bỏ con tủi hổ Chúa ơi! Ngài giải thoát con cứu con theo công minh Ngài. Xin Ngài giải cứu và ghé sát bên tai con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

1. Con tìm đến nương nhờ Ngài xin đừng để con muôn đời ô nhục. Theo đức công minh Ngài thương giải cứu, xin Chúa ghé tai và giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Thiên Lý.

1. Lạy Chúa, con hằng tìm nương nhờ Chúa, xin Chúa đừng để con hổ ngươi. Nhưng theo đức công minh Ngài, xin cứu nguy và giải thoát. Xin ghé tai về bên con và giải cứu, xin đoái thương và giải cứu.

ĐK. Miệng con sẽ loan truyền, loan truyền sự Chúa công minh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Thanh Lâm (Song Mộc)

ĐK. Lạy Chúa, này miệng con công bố ơn cứu độ Ngài đã thương ban.

1. Lạy Chúa, con nương ẩn nơi Ngài, xin đừng để con muôn đời hổ ngươi. Vì Chúa chính là thành lũy chở che, là sức mạnh của con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con đây tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt giải thoát, xin ghé tai và thương cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

1. Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Ngài, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu.

2. Xin trở nên thạch động để con dung thân và chiến lũy của con. Lạy Chúa, xin cứu con khỏi tay ác nhân.
Tiếp tục đọc

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (Tv. 70) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con đây tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính, xin cứu vớt giải thoát, xin ghé tai và thương cứu độ con.

2. Con ẩn trú nơi Ngài như núi đá, như thành lũy cho con ơn Ngài cứu độ, thành trì núi đá cho con chính là Chúa. Xin cứu con thoát khỏi tay kẻ thù.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
Thể hiện: Duy Hạnh.
*
1. Con náu thân bên Ngài, lạy Chúa đừng để con thất vọng khi nào. Vì Ngài công minh, xin cứu vớt và giải thoát con, xin lắng nghe và tế độ con.

Đáp. Miệng con sẽ loan truyền ơn Chúa cứu độ. Tiếp tục đọc

Con sẽ loan truyền (Tv. 70) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 4C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Miệng con sẽ loan truyền sự công minh của Chúa.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính xin giải thoát con, Ngài ơi lắng tai xin cứu độ đời con.
Tiếp tục đọc

Miệng con sẽ loan truyền (Tv. 70) *- Mi Giáng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh.

1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa chúng con, xin đừng để chúng con phải tủi nhục bao giờ. Vì Ngài công chính xin giải thoát con, xin ghé tai nghe và thương cứu độ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *- Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Lạy Chúa! Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi xin cứu nguy con, xin Ngài thương đoái.

ĐK. Miệng con sẽ loan truyền việc Chúa công minh, suốt ngày kể ra ơn Ngài cứu độ, đã thương cứu thoát cuộc đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Miệng con sẽ loan truyền này Chúa rất chính trực. Miệng con sẽ rao truyền này Chúa rất công minh.

1. Con tìm đến Chúa, ở bên Chúa nương nhờ. Xin đừng để con mang thất vọng, tủi thân. Nguyện xin Chúa, Đấng nhân từ, hết sức công bình rủ lòng thương ghé mắt nhìn cứu vớt con cùng.
Tiếp tục đọc

Thứ Ba Tuần Thánh (Tv. 70) * – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Miệng con sẽ loan truyền này Chúa rất chính trực. Miệng con sẽ rao truyền này Chúa rất công minh.

1. Con tìm đến Chúa, ở bên Chúa nương nhờ. Xin đừng để con mang thất vọng, tủi thân. Nguyện xin Chúa, Đấng nhân từ, hết sức công bình rủ lòng thương ghé mắt nhìn cứu vớt con cùng. Tiếp tục đọc