Xin đừng bỏ rơi (Tv. 73) – Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 19 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, giao ước thuở xưa, xin Chúa nhìn lại, xin Chúa nhìn lại, và đừng bỏ rơi và đừng bỏ rơi, những kẻ suốt đời tìm kiếm thánh nhan Ngài.

1. Xin đứng lên xét xử dân Ngài, thân lạy Chúa. Xin chớ quên những ai đang tìm kiếm Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Nhập Lễ 19 Thường Niên (Tv. 73) *- Hải Triều.

ĐK. Lạy Chúa! Xin nhìn lại giao ước thuở xưa. Đừng bỏ rơi dân nghèo, xin Chúa đứng lên biện hộ.

1. Chính Chúa là Đấng chiến thắng toàn cõi địa cầu. Chính Chúa xẻ dọc phân đôi (i) lòng biển sâu. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ 19 Thường Niên (Tv. 73) – Trần Minh.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 31.01.2018)
*
ĐK. Thân lạy Chúa xin nhìn lại giao ước thuở xưa, đừng mãi mãi bỏ rơi mạng sống con dân Ngài. Lạy Thiên Chúa xin hãy biện hộ cho dân Ngài, và thương nhậm lời khấn nguyện của đoàn con.

1. Chúa đã cho con được phúc gọi Ngài là Cha, xin cho con xứng đáng dự phần hồng phúc Chúa ban.
Tiếp tục đọc