Xin lắng tai nghe (Tv. 85) *- Thiên Duyên.

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 21 Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 13.3.2019)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin lắng tai nghe và thương đáp lời con khẩn nài. Lạy Chúa xin cứu độ con hằng tin tưởng vào Chúa.

1. Xin xót thương tôi tớ Ngài đây, vì con kêu cầu Chúa đêm ngày. Xin đoái thương nâng đỡ chở che, vì chính Ngài là Thiên Chúa của con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, Chúa thật nhân hậu. Lạy Chúa, Ngài thật khoan dung. Lạy Chúa, Chúa thật nhân từ, ngàn năm tình Ngài bao dung.

1. Vì Chúa nhân hậu, hãy khoan dung, giàu lòng xót thương. Xin hãy nghe lời con khấn nguyện, và thương nghe này tiếng con van nài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 16A Thường Niên (Tv. 85) – Thiên Lý.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và khoan dung, Chúa nhân hậu và khoan dung.

1. Vì Chúa nhân hậu và rất đỗi khoan dung. Giàu lượng từ bi với những ai kêu cầu Chúa. Lạy Chúa xin thương nghe lời khấn nguyện của con. Và quan tâm đến tiếng con thiết tha nài van. Tiếp tục đọc