Thánh Mác-cô (Tv. 88) – Vũ Đình Ân.

Các Thánh.
*
ĐK. Lạy Chúa tình thương Chúa đời đời con ca tụng.

1. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu. Lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Tiếp tục đọc

Advertisement

Dòng dõi Người (Tv. 88) – Vũ Đình Ân.

Đáp ca Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria (19.03)
*
ĐK. Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ.

1. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ tình thương ấy xây dựng thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con tụng ca.

1. Tình thương Ngài, đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ con rao lòng thành tín Chúa: “Tình thương của Ngài được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Người được thiết lập trên trời cao”.
Tiếp tục đọc

Ca ngợi tình Chúa (Tv. 88) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Dầu.
*
ĐK. Muôn muôn đời con sẽ ca ngợi. Ca ngợi tình Chúa thương con. Ca ngợi tình Chúa thương con.

1. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít, đã xức dầu tấn phong. Ta đã không ngừng đưa tay đỡ nâng. Và củng cố gia nghiệp vững vàng.
Tiếp tục đọc

Đến muôn đời (Tv. 88) – Mi Trầm.

Lễ Dầu. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Đến muôn đời là đến muôn đời con sẽ ca ngợi tình thương Chúa.

1. Ta đã gặp Đa-vít tôi tớ của Ta. Ta xức dầu Đa-vít để tấn phong Người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ. Cánh tay quyền năng củng cố vững vàng.
Tiếp tục đọc

Con sẽ hát ca (Tv. 88) – Mi Trầm.

Lễ Dầu. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Con sẽ hát ca lòng từ bi Chúa. Con sẽ hát ca lòng từ bi Chúa đến muôn đời.

1. Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít. Ta đã xức dầu tấn phong cho Người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ. Cánh tay quyền năng củng cố vững vàng.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời, qua muôn thế hệ, miệng con sẽ loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng tín trung.
Tiếp tục đọc

Lễ Thánh Giuse 19.03 (Tv. 88) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Miêu duệ người tồn tại đến muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời, qua muôn thế hệ, miệng con sẽ loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”, trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng tín trung.
Tiếp tục đọc

Thánh Marcô 25.04 (Tv. 88) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Lạy Chúa, tình thương Chúa con mãi ca tụng đến muôn đời.

1. Con mãi ca ngợi cho đến muôn đời tình thương của Ngài. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con nói: “Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ.” Tiếp tục đọc

Thánh Lễ Ban Sáng 24.12 (Tv. 88) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. Tình thương Ngài mãi mãi con ngợi ca.

1. Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, qua muôn thế hệ cao rao lòng thành tín Chúa. “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, thành tín Ngài được thiết lập trên trời cao”.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Tình thương Chúa muôn đời con luôn ca tụng. Vạn kiếp miệng con sẽ cao rao lòng thành tín của Ngài. Vì Chúa phán: Tình thương đó xây dựng đến thiên thu. Đức tín thành của Chúa thiết lập trên cung trời.

ĐK. Con sẽ ca tụng tình thương của Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa, con sẽ ca hát lòng từ bi Chúa đến muôn đời!

1. Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa. Ta đã thề cùng Đa-vít là tôi tớ của Ta rằng: Cho tới muôn đời. Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngôi báu ngươi qua muôn thế hệ.
Tiếp tục đọc

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

1 Ta sẽ ký minh ước cùng người Ta tuyển chọn. Ta đã thề cùng Đa-vít là tôi tớ Ta rằng: Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi. Và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ.
Tiếp tục đọc

Lễ Truyền Chức Thánh (Tv. 88) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tôi hát ca lòng từ bi của Chúa. Đến muôn muôn đời miệng tôi sẽ ca vang: lời chúc khen cảm tạ lòng thành tín của Ngài.

ĐK: Lạy Chúa con sẽ hát ca lòng từ bi của Chúa đến muôn muôn đời đến muôn muôn đời. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua muôn thế hệ miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Người đã phán tình thương của Ta đứng vững muôn đời. Trên cõi trời cao Người thiết lập lòng trung tín.
Tiếp tục đọc

Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88) – Hồng Ngự.

ĐK. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng. Tình thương Ngài mãi mãi con ngợi ca.

1. Xưa Chúa phán: “Với người Chúa tuyển chọn, giao ước của Người, Chúa đã thề cùng Đa-vít: dòng dõi ngươi được thiết lập đến ngàn đời, và ngai vàng được Chúa muôn đời dựng xây”. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
|ĐK: Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.

1. Con sẽ ca tụng cho đến muôn đời tình thương Chúa Trời. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con đã nói: “Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ”. Tiếp tục đọc

Thánh Marcô (25.04) (Tv. 88) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa, tình thương Chúa con mãi ca tụng đến muôn đời.

1. Con mãi ca ngợi cho đến muôn đời tình thương của Ngài. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con nói: “Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ.” Tiếp tục đọc

Thánh Giuse (19.03) (Tv. 88) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Dòng dõi Người sẽ trường tồn, trường tồn đến muôn đời.

1. Con sẽ ca tụng cho đến muôn đời tình thương Chúa Trời. Và muôn thế hệ miệng con truyền rao Chúa thành trung. Và con đã nói: “Lòng tín thành Chúa thiết lập trên trời. Và tình thương Chúa được dựng xây đến muôn thế hệ.” Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 13A Thường Niên (Tv. 88) – Thái Nguyên.

(Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Tình thương Chúa Trời ngàn đời con sẽ hát ca. Qua muôn thế hệ miệng con loan truyền đức trung tín Người. Vì Người đã phán: Tình thương Ta vững bền muôn đời. Trên cõi mây trời Ta thiết lập lòng trung tín.

ĐK. Lạy Chúa con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi tình thương Chúa đến muôn đời.
Tiếp tục đọc