Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chốn chúng con nương thân, từ đời nọ qua tới đời kia.

1. Ôi một ngàn năm, với Chúa, tựa một đêm qua. Như là một thoáng vụt chốc năm canh qua mau. Chúa truyền phàm nhân trở về cùng với tro bụi. Chính Ngài đã phán: “Trở về với gốc của mình!”
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về: Trở về cùng bụi cát mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng.

Đáp. Lạy Chúa qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi ẩn náu của chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 89) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về: Trở về cùng bụi cát mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng.

Đáp. Lạy Chúa qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi ẩn náu của chúng con. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ con để tới bao giờ, xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
1. Ôi Thiên Chúa đợi bao giờ trở lại, mà chạnh lòng nhìn đến thương bầy tôi đây. Và răn dạy tính sổ đợi chúng con, hầu thêm phần khôn khéo.

Đáp. Từ sớm mai xin cho chúng con được no say tình Chúa. Để ngày ngày được vui sướng hoan ca.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Xuân Minh.

*
ĐK. Xin cho chúng tôi ngày ngày, sớm được no đầy tình Ngài, để lòng chúng tôi luôn vui sướng mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng tôi hằng luôn biết đến ngày giờ. Để cho chúng tôi luyện nên lòng trí khôn ngoan. Nguyện Chúa trở lại Chúa ơi, đợi đến bao giờ. Xin Ngài tỏ lòng xót thương đến tôi tớ Ngài.
Tiếp tục đọc

Dư đầy tình Chúa (Tv. 89) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
ĐK. Xin cho con cho con được dư đầy tình Chúa, cho con chứa chan ân tình để con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con thu nhận lòng trí khôn ngoan. Nguyện xin Ngài mau trở lại, và xót thương tôi tớ Ngài đây.
Tiếp tục đọc

No say tình Chúa (Tv. 89) *- Viết Chung.

Chúa Nhật 28B Thường Niên.
*
ĐK. Xin cho đoàn con no say tình Chúa. Để muôn đời hớn hở vui ca hớn hở vui ca.

1. Xin dạy chúng con, tuổi đời là mấy. Để tâm trí này biết lẽ khôn ngoan. Xin chạnh lòng thương tôi tớ Ngài đây. Tôi tớ Ngài đây xin Ngài lắng nghe.
Tiếp tục đọc

Xin cho chúng con (Tv. 89) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

No phỉ ân tình Chúa (Tv. 89) *– Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được trí khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin hãy trở lại chớ còn để lại bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

No say tình Chúa. (Tv. 89) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Ngày tháng chơi vơi xin cho đoàn con suy tư cuộc đời, để rạng ngời thần trí khôn ngoan. Xin thương quay lại còn để đoàn con mong chờ mãi sao, từ trời cao thương phận bề tôi.

ĐK. Xin cho đoàn con từ ban mai no say tình Chúa, để năm tháng dài được mừng vui hát ca danh Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Thiên Lý.

Đáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con luôn mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin hãy trở lại, sao Chúa còn để cho tới bao giờ? Xin tỏ lòng thương xót đến bầy tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) *– Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no say tình Chúa để ngày mỗi ngày được hớn hở vui ca. 

1. Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, hầu tâm trí con luôn luôn được khôn ngoan. Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây. Xin Chúa thương trở lại, Ngài còn đợi đến bao giờ. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 28B Thường Niên (Tv. 89) * – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Xin dạy chúng con biết đến ngày giờ để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa! Xin trở lại chớ còn để tới bao giờ. Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.

ĐK. Xin cho chúng con sớm được đầy no những ân tình Ngài. Để lòng trí con luôn được vui sướng hân hoan. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 89 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin Ngài dạy con biết đếm ngày giờ trôi qua. Tôi luyện dùm con lòng trí khôn ngoan bội phần. Xin trở lại đi! Ngài chờ cho đến bao giờ? Xin tỏ lòng thương phận này, tôi tớ thấp hèn. Tiếp tục đọc

Việc tay con (Tv. 89) * – Bùi Ninh (Lm.)

Lễ Thánh Giuse (01.05) & Mồng 3 Tết.

Thể hiện: Diệu Phương (Tải về)
*
1. Từ lúc sơ khai khi non đồi kia chưa ai tạo thành, cả địa cầu hoàn vũ chưa sanh. Vẫn có Chúa Trời tự hiện hữu cai trị khắp nơi, ngàn đời tới muôn đời chẳng ngơi.

ĐK. Xin thương Ngài ơi việc tay con không ngơi củng cố, hầu ơn cứu độ Ngài tặng ban tháng năm dư tràn. Tiếp tục đọc

Mùng Ba Tết (Tv. 89) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Ngay khi núi đồi chưa được tạo thành. Địa cầu và hoàn vũ chưa được khai sinh. Từ muôn thuở đến muôn đời Chúa ơi, Ngài vẫn là Thiên Chúa.

Đáp. Lạy Chúa xin củng cố việc tay chúng con làm.
Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 89 – Trương Thế Bạch.

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C.

ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con nương thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

1.Thực ngàn năm ở trước Thiên Nhan, tựa hồ như ngày hôm qua, đã qua đi mất rồi. Chúa khiến con người trở về cát bụi đi, hãy trở về hỡi con người, trở về gốc ban đầu.

2.Họ tựa như kẻ giấc mơ say, Ngài làm cho họ trôi đi, sáng mai hoa nở đẹp, đến lúc buổi chiều nó bị héo tàn khô, sáng tươi xanh, tối úa tàn trở về gốc tro bụi. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 89 – Kim Long.

1. Ngay khi núi đồi chưa được tạo thành, địa cầu và hoàn vũ chưa được khai sinh. Từ muôn thuờ đến muôn đời Chúa ơi, Ngài vẫn là Thiên Chúa.

2. Đây Thiên Chúa truyền con người trở về, trở về cùng bụi cát, mau phàm nhân ơi. Ngàn năm nào khác một ngày mới qua, tựa canh tàn đêm vắng. Tiếp tục đọc