Nương bóng Chúa (Tv. 90) *- Ngọc Linh.

Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Ban Mê Thuột: 08.01.2008)
*
Nương cánh Chúa bạn sẽ không sợ cảnh hãi hùng ban đêm.

1. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng Quyền Năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài, con tin tưởng vào Ngài.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Hãy ở cùng con (Tv. 90) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 1C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
Đáp. Lạy Chúa! Xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

1. An bình nơi Đấng Tối Cao che chở, bạn an cư dưới bóng Đấng đầy quyền năng. Nào xin thưa cùng Chúa Đấng con trông cậy, là chiến lũy con nương ẩn, lạy Chúa xin Ngài chở che.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài hãy ở cùng tôi, xin Ngài hãy ở cùng tôi, khi tôi lâm cảnh gian truân.

1. Bạn được sống trong sự chở che của Đấng tối cao. Bạn được cư ngụ dưới bóng Đấng uy linh toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến lũy cho tôi náu thân. Chúa ơi, linh hồn tôi tin cậy ở Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa xin Người hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

1 Bạn sống trong sự chở che của Đấng Tối Cao. Bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa Chúa là chiến lũy nơi con nương náu, lạy Chúa con con tin cậy ở Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin Chúa ở kề bên (Tv. 90) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 1C Mùa Chay.
*
ĐK. Lạy Chúa lúc ngặt nghèo xin Chúa ở kề bên.

1. Ai nương tựa Đấng tối cao núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng Ngài là nơi con ẩn náu.
Tiếp tục đọc

Xin hãy ở cùng con (Tv. 90) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 1C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

1. Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn năng. Bạn hãy thưa cùng Chúa: “Con tin cậy ở nơi Ngài, Chúa chính là chiến lũy, là nơi con ẩn mình”.
Tiếp tục đọc

Khi gian nan (Tv. 90) *– Bùi Ninh.

Chúa Nhật 1C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Hồng Nhung.
*
1. Nào ai ơi sống nơi nương tựa Chúa Trời, và không ngơi núp trong bóng Ngài toàn năng. Giờ nguyện rằng: “Chúa là thành con ẩn náu, ôi lạy Ngài con mãi thành kính tin yêu”.

ĐK. Lạy Thiên Chúa xin thương hãy ở cùng chúng con. Khi gian nan xin Ngài ban ơn phúc bình an.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Trương Thế Bạch.

ĐK. Lạy Chúa! Xin hãy ở cùng con trong lúc nguy nan.

1. Bạn sống trong sự che chở của Đấng tối cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa, Chúa là chiến lũy nơi tôi nương náu. Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài.
Tiếp tục đọc

Khi tôi tớ kêu cầu (Tv. 90) *- Hoàng Đan.

Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 26.01.2022)
*
ĐK. Khi tôi tớ Ta kêu cầu, Ta liền đáp lại, Ta sẽ luôn ở kề bên, lúc ngặt nghèo khốn khó. Ta ban cho nhiều vinh dự, giải cứu trong lúc nguy nan. Ta cho sống lâu phúc lộc, hưởng ơn cứu độ Ta ban.

1 Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, chúng con trông cậy nơi Chúa, chúng con mong chờ nơi Chúa. Xin đoái thương dủ tình, nghe tiếng thiết tha khẩn cầu, Ngài hỡi, giải thoát chúng con.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
Đáp. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

1, Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng, hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến lũy, nơi con nương náu, lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) – Ngọc Diệp.

Ðáp:
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.

1. Hỡi ai ẩn náu nương tựa Chúa Trời, và đang núp bóng Ðấng Toàn Năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chốn con nương thân, là thành lũy con, lạy Chúa con, con tin cậy Ngài. Tiếp tục đọc

Xin ở cùng con (Tv. 90) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 1C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Bạn sống trong che chở của Đấng toàn năng, hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là thành lũy nơi con nương tựa Chúa ơi! Con tin cậy Ngài”.

ĐK. Lạy Chúa! Xin ở cùng con trong lúc gian truân, xin ở cùng con trong lúc khốn cùng.
Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90) *- Hải Triều.

ĐK. Ai kêu cầu đến Ta, Ta liền đáp lại. Lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên. Ta sẽ giải cứu cho ban nhiều vinh dự. Sống lâu dài phúc ân được đầy dư.

1. TK. Hỡi ai nương náu Đấng Tối Cao, và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối. Hãy thưa với Chúa: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con ẩn náu, là đồn lũy chở che, con tin tưởng nơi Ngài”. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90) *- Trịnh Vĩnh Thành.

(Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 14.11.2020)
*
ĐK. Khi con đến kêu cầu thì Chúa thường đáp lại. Ngài giải cứu đời con và ban nhiều vinh dự. Khi con đến kêu cầu thì Chúa liền giải cứu. Ngài cho sống thật lâu, phúc lộc dư tràn.

1. Lạy Chúa xin dủ lòng thương xót chúng con, vì chúng con đây luôn đắc tội với Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Lạy Chúa! Lúc ngặt nghèo xin Chúa ở kề bên.

1. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, ai nép bóng Đấng Toàn Năng uy quyền. Hãy thưa cùng Chúa: “Ngài là nơi con ẩn nấu, là thành lũy chở che đời con, con tin tưởng nơi Ngài. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Hồng Ngự.

Đáp. Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên.

1. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao và núp bóng Đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa, hãy thưa với Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài.”
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Từ Duyên.

ĐK. Xin Chúa ở ngay bên trong những khi ngặt nghèo.

1. Nào ai nương tựa nơi Đấng Chí Tôn và núp bóng Đấng Toàn Năng cao cả. Luôn thưa cùng Chúa Ngài là đồn lũy chở che, này con tin cậy nơi Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *– Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2005)
*
1. Hỡi ai nương tựa Đấng Tối Cao, ai nép dưới bóng Đấng Toàn Năng. Hãy thân thưa cùng Chúa: Ngài là chốn con nương mình, là thành lũy chở che, con tin tưởng nơi Ngài.

Đáp. Lạy Chúa, xin ở kề bên con trong lúc ngặt nghèo.
Tiếp tục đọc

Xin ở cùng con (Tv. 90) *- Tường Ân.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.
*
ĐK. Xin Chúa hãy ở cùng con, ở cùng con giữa lúc nguy nàn. Xin Chúa hãy ở cùng con trong những lúc con gặp gian nan.

1. Ai trú ẩn cùng Đấng Tối Cao, đến nương nhờ ở dưới bóng Ngài. Hãy thưa cùng Chúa, “Chính Chúa, Ngài là chiến lũy cho con một đời nương náu, để con tín thác nơi Ngài.”
Tiếp tục đọc