Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) *- Thái Nguyên.

Chúa Nhật 8C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thật là phúc cho công việc làm ngợi ca danh Chúa, Đấng toàn năng, Đấng toàn năng bao la cao cả rất uy linh, để được ngày đêm mừng kính trong tình thương Chúa tràn đầy và lòng người luôn sướng vui.

ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay muôn lời ngợi khen Chúa, đẹp đẽ thay công việc ngợi khen Ngài. Tiếp tục đọc

Được tạ ơn Ngài (Tv. 91) *– Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 11B Thường Niên.
*
Lạy Chúa hạnh phúc thay được tạ ơn Ngài.

1. Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được hát mừng lạy Đấng Tối Cao, được tuyên xưng tình thương buổi sớm, lòng thành tín Ngài suốt canh khuya. Tiếp tục đọc

Chúa nhật 11B Thường Niên (Tv. 91) * – Thái Nguyên (Lm.)

Thể hiện: Ái Trinh (Tải về)

Chúa Nhật 11B Thường Niên (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Thật là phúc cho công việc làm ngợi ca danh Chúa, Đấng toàn năng, Đấng toàn năng bao la cao cả rất uy linh, để được ngày đêm mừng kính trong tình thương Chúa tràn đầy và lòng người luôn sướng vui.

ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay muôn lời ngợi khen Chúa, đẹp đẽ thay công việc ngợi khen Ngài. Tiếp tục đọc

Thiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 11B Thường Niên (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Thiện hảo thay ôi việc khen ngợi Chúa, hát ca danh Ngài là Đấng Tối Cao. Truyền rao tình thương của Ngài vào buổi sớm, lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm.

ĐK. Lạy Chúa! Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91) * – Đỗ Vy Hạ.

(Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐC. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc khen ngợi Ngài.

1. Thiện hảo thay việc khen ngợi Chúa, và đàn ca Danh Ngài, ôi Đấng Tối Cao, hầu loan truyền tình thương Ngài vài buổi sớm và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91) – Thiên Lý.

Đáp: Lạy Chúa thiện hảo thay việc khen ngợi Thiên Chúa.

1. Thiện hảo thay việc khen ngợi Thiên Chúa, với đàn ca Danh Ngài ôi Đấng Tối Cao. Hầu để loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín của Ngài vào lúc ban đêm.

2. Người hiền đức tựa cây chà là tươi tốt, hướng mình lên như cây hương bá Li-ban. Họ được vun trồng ở trong hành lang nhà Chúa, và này Thiên Chúa cho họ sinh trái đơm bông. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 91 * – Thanh Lâm.

Chúa Nhật 11B Thường Niên & Chúa Nhật 8C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Lạy Chúa, thiện hảo thay việc ca ngợi Chúa, hạnh phúc thay được hát khen Ngài.

1. Thiện hảo thay việc ca ngợi Chúa. Tuyệt diệu thay được hát khen Ngài. Từ sớm tinh sương, con loan truyền tình thương của Chúa. Và lúc đêm khuya, con cao rao lòng tín trung Ngài. Tiếp tục đọc

Ôi thú vị thay (Tv. 91) * – Bùi Ninh (Lm.)

Chúa Nhật 11B Thường Niên & Chúa Nhật 8C Thường Niên (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.2009)
*
1. Ôi thú vị thay được tạ ơn Chúa Tối Cao. Hạnh phúc dường bao được ca mừng hát danh Ngài. Từ khi ban mai tuyên xưng tình thương của Chúa. Suốt đêm canh dài cao rao lòng thành tín Ngài.

ĐK. Được tạ ơn Chúa chính là Thiên Chúa Tối Cao. Vui thú làm sao ngọt ngào êm ái dường bao. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 11B Thường Niên (Tv. 91) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 15.11.2005)
*
Đáp: Lạy Chúa, được tạ ơn Chúa thực thú vị thay.

1. Ôi thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao. Từ bình minh tuyên xưng kỳ công của Ngài. Suốt đêm trường quảng bá lòng Ngài tín trung. Tiếp tục đọc