Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) – Tuấn Kim.

Thánh Vịnh – Đáp Ca.

Thể hiện: Ngọc Dũng (Tải về)
*
ĐK. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Danh Người! Ngày ngày truyền rao ơn cứu độ Chúa ta.
.
1. Nói với muôn dân: Chúa thật vinh hiển, loan báo kỳ công của Người. Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca vì Người sáng tạo trời cao. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. (Cùng dâng lên) Cùng dâng lên Thiên Chúa uy quyền. (Cùng dâng lên) Cùng dâng lên Chúa Trời hiển vinh.

1. Hãy mừng Chúa một bài ca mới, hỡi muôn dân khắp nơi địa cầu. Loan truyền Chúa vinh quang rạng ngời, bao kỳ công vĩ nghiệp tay Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Ca mừng Chúa đi hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa đi, và hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc

Một Bài Ca Mới (Tv. 95) – Bùi Ninh.

Chúa Nhật 29A Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1. Một bài ca mới hát lên ca ngợi Thiên Chúa. Toàn địa cầu hỡi hát lên ca ngợi Chúa Trời. Vinh quang Ngài hãy nói lại cho muôn dân. Kỳ công Ngài loan cho muôn nước được hay.

ĐK. Cùng dâng lên Chúa uy quyền và chính vinh quang. Cùng dâng vinh quang uy quyền xứng với danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95) – Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)
*
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. Nói cho vạn quốc biết những kỳ công Ngài.

ĐK. Hãy dâng lên Chúa quyền lực và vinh quang.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Hãy dâng lên Chúa quyền lực với vinh quang.

1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Nói cho vạn dân biết Người hiển vinh. Nói cho mọi nước biết kỳ công Người. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29A Thường Niên (Tv. 95) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Hãy dâng lên Thiên Chúa huy hoàng. Kính tặng Ngài quyền thế với vinh quang. Chúc tụng Ngài Thiên Chúa Đấng cao quang.

1. Hát lên mừng Chúa cả bài ca. Bài ca mới hát lên cả địa cầu. Truyền vinh quang của Chúa giữa chư dân, và kỳ công của Chúa khắp nhân trần. Tiếp tục đọc

Ca khen mừng Chúa (Tv. 95) *- Thế Thông.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc 18.08.2018)
*
ĐK. Ca khen mừng Chúa ngàn đời một bài ca mới người ơi. Chúc khen danh Chúa cao vời, hòa vang lên cả đất trời.

1. Ngày ngày dần qua. Hãy đi loan báo ơn người cứu độ. Người thật vinh hiển Người là Thượng đến khắp nơi phụng thờ. Và rồi muôn nước thảy đều nhận biết bao kỳ công tay Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên. (Tv. 95) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
Đáp: Hãy loan truyền cho muôn dân biết những kỳ công Chúa làm.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa tiếng đàn vang lên. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh. Tiếp tục đọc

Chúc tụng Chúa (Tv. 95) *- Nguyễn Duy.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – TGP. Sài Gòn: 22.08.2007)
*
ĐK. Về đây muôn người về đây, chung tiếng ngợi ca muôn đời, hát khen Chúa Trời. Về đây muôn người về đây dâng tiếng hợp hoan, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.

1, Hãy mau quỳ gối tôn thờ. Hãy vang cung đàn tiếng hát. Chúc vinh tình Ngài vô biên. Chúc khen tình Ngài viên miễn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Hãy ca mừng ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Địa cầu ơi! Hãy chúc tụng Ngài, hãy tán dương Ngài. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95) *- Thy Anh.

ĐK. Toàn thể địa cầu hãy ca khen Chúa, ca mừng Chúa một bài ca mới, ca mừng Chúa một bài ca mới! Hãy ca khen Người, hãy ca khen Người nào hỡi muôn dân.

PK. Kìa xem sáng láng vào oai nghiêm tỏa trước tôn nhan Người. Kìa xem uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người. Tiếp tục đọc

Hãy kính tặng (Tv. 95) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2C. Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*

Đáp. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

1. Hãy ngợi ca Thiên Chúa một bài mới kính dâng. Toàn thể địa cầu hỡi hãy cất tiếng hát chúc khen Danh Ngài. Hãy tường thuật vinh quang Ngài. Bao nhiêu những phép lạ ở trong muôn dân Ngài làm.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) – Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thật hôm nay Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh. Ngài là Đức Kitô, Ngài là Chúa Kitô, là Chiên Thiên Chúa. Ngài là Chúa Kitô, là Chúa chúng ta.

1. Cùng hòa lên khúc nhạc tươi, hỡi muôn dân nước mọi nơi. Ca vang ngất trời, hoan khúc chung lời tán tụng danh Ngài. Tiếp tục đọc

Hãy hát lên (Tv. 95) *- La Thập Tự.

Lễ Đêm Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
1. Hãy hát lên một bài ca mừng Thiên Chúa ta. Hãy hát lên vạn lời ca toàn thể hoàn vũ. Hãy hát mừng Thiên Chúa chúng ta. Hãy chúc tụng Danh Chúa chí nhân, đã ban tặng cho chúng ta Người Con Yêu Dấu. Hãy hát lên này trời xanh và bao biển khơi! Hãy chúc mừng này thảo nguyên và muôn loài thú! Hỡi núi đồi nào hãy vỗ tay. Hỡi suối nguồn cùng các cỏ cây. Hãy reo mừng chúc tụng Danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) *- Vũ Đình Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Ky-tô, là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa chúc tụng thánh danh.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Thiên Lý.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

1. Nào ta hãy ca mừng, mừng khen Thiên Chúa đất trời. Địa cầu ơi hãy hát lên, ca vang bài ca mới. Hát khen mừng Chúa, chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Chủ Chăn. 3 (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hãy loan truyền những việc lạ lùng của Chúa giữa các dân.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.

2. Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.
Tiếp tục đọc