Vị Vua Cứu Thế (Tv. 95) *– Bùi Ninh.

Lễ Đêm Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Việt Cường & Thanh Tâm.
*
1. Một bài ca mới mau hát lên ca ngợi Thiên Chúa. Toàn địa cầu hỡi hãy hát lên ca ngợi Chúa Trời. Mau dâng lời tấu khúc nào ai tôi trung. Cùng chúc tụng ca khen danh thánh của Ngài.

ĐK. Vị Vua Cứu Thế giáng trần ở với thế nhân. Vì Mê-si-a chính là Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) *- Xuân Minh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho nhân trần. Người là Đức Kitô, là Chúa của chúng ta.

1. Hát lên bài ca, bài ca mới tôn vinh Người. Hỡi khắp địa cầu hãy vui lên ca tụng Chúa. Hãy đàn ca lên hát khen Chúa muôn loài. Hãy xướng câu ca chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Quốc Vinh.

ĐK. Hôm nay Chúa từ trời sinh xuống làm người ở với chúng ta. Người là Đức Ki-tô Đấng Cứu Độ.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh.
Tiếp tục đọc

Ca Nhật Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95) *- Hải Triều.

ĐK. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa (hỡi) toàn thể địa cầu.

1. Hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa. Hãy thờ lạy Chúa, Đấng thánh thiện uy nghiêm.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Trương Thế Bạch.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa các chư dân, danh Ngài vinh quang.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa hát lên bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa toàn thể hết địa cầu, hãy ca mừng Thiên Chúa cùng hòa tiếng ca chúc tụng.
Tiếp tục đọc

Kính tặng Thiên Chúa (Tv. 95) *- Tường Ân.

ĐK. Hãy kính tặng kính tặng Thiên Chúa. Kính dâng lên Ngài vinh quang với quyền thế.

1. Hãy ca ngợi Chúa bằng bài ca mới, khắp địa cầu nào tán dương Ngài. Hãy tường thuật vinh quang của Ngài và mọi phép lạ giữa chư dân.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Ban Đêm (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta, Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc

Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) *- Vũ Đình Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Ky-tô, là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa chúc tụng thánh danh.
Tiếp tục đọc

Tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95) *- Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 2C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hãy tường thuật, tường thuật phép lạ của Chúa giữa chư dân.

1. Ngợi mừng Thiên Chúa một bài ca mới, toàn thể trần gian hãy ca tụng Người. Hiệp lời hỉ hoan tụng ca danh thánh, Chúa Vua uy linh muôn đời hiển vinh.
Tiếp tục đọc

Đáp ca Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Hoàng Viết Hùng.

Hôm nay Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức KI-tô Chúa chúng ta.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa đi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc

Ca mừng Thiên Chúa (Tv. 95) *- Mi Giáng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng đi toàn thể địa cầu. Ngày ngày truyền rao ơn giải thoát, tường thuật kỳ công nơi vạn quốc. Khắp nơi muôn dân ca reo mừng, cùng kính chúc tôn vinh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Kim Long.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.4.2001)

Thể hiện: Duy Hạnh
*
1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi tất cả địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Thánh Danh.

Đáp. Hãy loan báo cho mọi nước biết những kỳ công Chúa làm.
Tiếp tục đọc

Mừng Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) *- Trương Thế Bạch.

Lễ Đêm Giáng Sinh.

Thể hiện: Trương Thế Bạch.
*
1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa, hát lên mừng Chúa, cùng hát lên mừng Chúa chúc tụng Thánh Danh.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta đã ra đời. Người là Đấng Kitô, là Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *– Thanh Lâm (Song Mộc)

ĐK. Hãy dâng lên Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng lên Người dũng lực và uy quyền.

1. Hát lên mừng Chúa mừng Người một khúc tân ca. Hát cho mọi người được biết uy Danh Chúa Trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)

Thể hiện: Kim Khánh & Công Vinh.
*
1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hỡi toàn thể địa cầu hãy vui mừng. Hãy ca mừng Thiên Chúa chí tôn. Hãy chúc tụng hiển danh thánh Người.

ĐK. Hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa. Hãy loan truyền Thánh Danh Người giữa chư dân.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Thế Đã Giáng Sinh (Tv. 95) *- Đinh Công Huỳnh.

Lễ Giáng Sinh – Ban Đêm. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)

1. Nào hãy hát lên một bài ca mới, ngợi khen Thiên Chúa toàn thể địa cầu. Nào hãy tán dương thánh nhan Ngài, vui lên đất trời mừng Chúa hiển vinh.

ĐK. Hôm nay, hôm nay Cứu Chúa Ngôi Hai sinh hạ cho chúng ta. Hôm nay, hôm nay Chúa ta ra đời Người là Đức Kitô.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Thế Giáng Sinh (Tv. 95) *- Tường Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh vì ta. Người là Đức Ki-tô, Người là Chúa chúng ta.

1. Hát lên một bài ca mới ngợi khen Thiên Chúa hỡi muôn dân địa cầu. Nào loài người hát lên đi, mau cùng ca tụng danh Chúa. Ngợi khen Thiên Chúa hỡi muôn dân địa cầu. Ngợi khen đi nào loài người hát lên đi, mau cùng ca tụng danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *– Xuân Thảo.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã ra đời. Người là Đấng Ki-tô, Người là Đức Chúa.

1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh – Lễ Đêm (Tv. 95) *- Hồng Ngự.

Đáp. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta; Người là Đấng Ki-tô là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Thánh Danh.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh (Lễ Đêm) (Tv. 95) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Thật hôm nay Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh. Ngài là Đức Kitô, Ngài là Chúa Kitô, là Chiên Thiên Chúa. Ngài là Chúa Kitô, là Chúa chúng ta.

1. Cùng hòa lên khúc nhạc tươi, hỡi muôn dân nước mọi nơi. Ca vang ngất trời, hoan khúc chung lời tán tụng danh Ngài. Tiếp tục đọc