Ca khen mừng Chúa (Tv. 95) *- Thế Thông.

Nhập Lễ. (Imprimatur – Gp. Xuân Lộc 18.08.2018)
*
ĐK. Ca khen mừng Chúa ngàn đời một bài ca mới người ơi. Chúc khen danh Chúa cao vời, hòa vang lên cả đất trời.

1. Ngày ngày dần qua. Hãy đi loan báo ơn người cứu độ. Người thật vinh hiển Người là Thượng đến khắp nơi phụng thờ. Và rồi muôn nước thảy đều nhận biết bao kỳ công tay Người.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Chúa (Tv. 95) *- Nguyễn Duy.

Ca Nguyện – Hiệp Lễ. (Imprimatur – TGP. Sài Gòn: 22.08.2007)
*
ĐK. Về đây muôn người về đây, chung tiếng ngợi ca muôn đời, hát khen Chúa Trời. Về đây muôn người về đây dâng tiếng hợp hoan, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.

1, Hãy mau quỳ gối tôn thờ. Hãy vang cung đàn tiếng hát. Chúc vinh tình Ngài vô biên. Chúc khen tình Ngài viên miễn.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Hoàng Viết Hùng.

Đáp. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Hãy ca mừng ca mừng Thiên Chúa một bài ca mới. Địa cầu ơi! Hãy chúc tụng Ngài, hãy tán dương Ngài. Tiếp tục đọc

Ca Nhập Lễ Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 95) *- Thy Anh.

ĐK. Toàn thể địa cầu hãy ca khen Chúa, ca mừng Chúa một bài ca mới, ca mừng Chúa một bài ca mới! Hãy ca khen Người, hãy ca khen Người nào hỡi muôn dân.

PK. Kìa xem sáng láng vào oai nghiêm tỏa trước tôn nhan Người. Kìa xem uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người. Tiếp tục đọc

Hãy kính tặng (Tv. 95) *- Viễn Xứ.

Chúa Nhật 2C. Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*

Đáp. Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang.

1. Hãy ngợi ca Thiên Chúa một bài mới kính dâng. Toàn thể địa cầu hỡi hãy cất tiếng hát chúc khen Danh Ngài. Hãy tường thuật vinh quang Ngài. Bao nhiêu những phép lạ ở trong muôn dân Ngài làm.
Tiếp tục đọc

Lễ Giáng Sinh (Lễ Đêm) (Tv. 95) *– Thanh Lâm.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
Thể hiện: Thanh Tuyền.
*
ĐK. Thật hôm nay Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh. Ngài là Đức Kitô, Ngài là Chúa Kitô, là Chiên Thiên Chúa. Ngài là Chúa Kitô, là Chúa chúng ta.

1. Cùng hòa lên khúc nhạc tươi, hỡi muôn dân nước mọi nơi. Ca vang ngất trời, hoan khúc chung lời tán tụng danh Ngài. Tiếp tục đọc

Hãy hát lên (Tv. 95) *- La Thập Tự.

Lễ Đêm Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Qui Nhơn: 01.05.2005)
*
1. Hãy hát lên một bài ca mừng Thiên Chúa ta. Hãy hát lên vạn lời ca toàn thể hoàn vũ. Hãy hát mừng Thiên Chúa chúng ta. Hãy chúc tụng Danh Chúa chí nhân, đã ban tặng cho chúng ta Người Con Yêu Dấu. Hãy hát lên này trời xanh và bao biển khơi! Hãy chúc mừng này thảo nguyên và muôn loài thú! Hỡi núi đồi nào hãy vỗ tay. Hỡi suối nguồn cùng các cỏ cây. Hãy reo mừng chúc tụng Danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Hát lên mừng Chúa (Tv. 95) *- Vũ Đình Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
Thể hiện: Ca đoàn Thiên Thanh Xa Quê.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Ky-tô, là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa toàn thể địa cầu, hát lên mừng Chúa chúc tụng thánh danh.
Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Thiên Lý.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô Chúa chúng ta.

1. Nào ta hãy ca mừng, mừng khen Thiên Chúa đất trời. Địa cầu ơi hãy hát lên, ca vang bài ca mới. Hát khen mừng Chúa, chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Lễ Các Thánh Chủ Chăn. 3 (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Hãy loan truyền những việc lạ lùng của Chúa giữa các dân.

1. Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.

2. Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Độ. 2 (Tv. 95) *- Viết Chung.

Giáng Sinh – Lễ Đêm.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Ki-tô là Đức Chúa.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hỡi toàn thể muôn loài hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Cùng chúc tụng Danh Chúa thôi.
Tiếp tục đọc

Đấng Cứu Độ (Tv. 95) *- Viết Chung.

Giáng Sinh – Lễ Đêm.
*
ĐK. Hôm nay Đấng cứu độ chúng ta đã ra đời. Ngài là Đấng Ki-tô là Đức Chúa.

1. Hát lên nào, hát lên nào một bài ca mới hỡi toàn thể nhân trần. Hãy ca mừng Thiên Chúa. Hãy chúc tụng Thánh Danh.
Tiếp tục đọc

Hãy tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95) *- Tường Ân.

ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa đi. Tường thuật kỳ công của Chúa trước mặt chư dân.

1. Một bài ca mới hãy hát lên chúc tụng Chúa ta. Ngợi khen Chúa đi địa cầu ơi mau tán dương Ngài. Hát lên mừng Chúa và hãy chúc tụng Thánh Danh.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Xuân Thảo.

ĐK. Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công người làm.

1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Hôm nay Chúa Giáng Sinh (Tv. 95) *- Tường Ân.

Lễ Đêm Giáng Sinh.
*
ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, là Chúa chúng ta.

1. Hãy chúc tụng Thiên Chúa, bằng bài ca mới. Nào hỡi khắp địa cầu hãy ca khen Người. Ngợi khen Chúa đi trần gian hỡi, Vinh Danh Người muôn nơi. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Hồng Ngự.

ĐK. Hãy kể cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa làm.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Ngài, hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh Người!
Tiếp tục đọc

Hãy tường thuật (Tv. 95) *- Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa chúc tụng Thánh Danh Người, hãy ca mừng Thiên Chúa chúc tụng Thánh Danh Người.
Tiếp tục đọc

Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *- Từ Duyên.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta ra đời, là Đức Ki-tô Chúa chúng ta đã sinh ra đời.

1. Hãy hát lên một bài ca tin yêu cảm tạ. Hãy hát mừng Ngài toàn dân trên thế giới. Hãy hát lên một bài ca yêu thương muôn đời. Hãy hát mừng Ngài tụng ca Danh Thánh Ngài.
Tiếp tục đọc

Vị Vua Cứu Thế (Tv. 95) *– Bùi Ninh.

Lễ Đêm Giáng Sinh. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)

Thể hiện: Việt Cường & Thanh Tâm.
*
1. Một bài ca mới mau hát lên ca ngợi Thiên Chúa. Toàn địa cầu hỡi hãy hát lên ca ngợi Chúa Trời. Mau dâng lời tấu khúc nào ai tôi trung. Cùng chúc tụng ca khen danh thánh của Ngài.

ĐK. Vị Vua Cứu Thế giáng trần ở với thế nhân. Vì Mê-si-a chính là Thiên Chúa chúng ta.
Tiếp tục đọc