Âm nhạc


*
Ký xướng âm – Hải Nguyễn
Nhạc lý diễn giải – Phạm Đức Huyến