Nhạc sĩ Hương Vĩnh – Thư viện Thánh ca (Pdf.)

Thứ Tư Lễ TroNhập Lễ – Chúa vẫn một niềmLời bài hát
Đáp Ca (Tv. 50)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Chúa thấu suốt
Chúa Nhật 1 Mùa ChayNhập Lễ – Khi kêu đến TaLời bài hát
Nhập Lễ – Khi tôi trung cầu cứuLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 50)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Lời Chúa dưỡng nuôiLời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa ChayNhập Lễ – Con hằng tâm niệmLời bài hát
Nhập Lễ – Xin Ngài nhớ lạiLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 32)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Hãy nghe lời NgàiLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa ChayNhập Lễ – Mắt tôi nhìn ChúaLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 94)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Nước Hằng Sông (A)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Xin Chúa trở thành (B.C)
Chúa Nhật 4 Mùa ChayNhập Lễ – Tề tựu lên đềnLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 22)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Xin mở mắt con (A)Lời bài hát
Hiệp Lễ – Thiên Chúa yêu thế gian (B)
Hiệp Lễ – Người Cha nhân từ (C)Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa ChayNhập Lễ – Lạy Chúa xin cứu giúpLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 129)
Hiệp Lễ – Chúa là sự sống đời đờiLời bài hát
Chúa Nhật Lễ LáNhập Lễ – Hoan hô Đức Vua
Đáp Ca (Tv. 21)
Hiệp Lễ – Tình yêu Thập giá
Thứ Năm Tuần ThánhNhập Lễ – Thập giá niềm vinh dựLời bài hát
Đáp Ca (Tv. 115)Lời bài hát
Nghi thức Rửa Chân 1 (Ga. 13)Lời bài hát
Nghi thức Rửa Chân 2 (Ga. 13)Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần ThánhThánh Giá trung tínLời bài hát
Đáp Ca (Tv. 30)Lời bài hát
Đêm Thánh Vọng Phục SinhSau bài đọc 1 (Tv. 32)
Sau bài đọc 2 (Tv. 15)
Sau bài đọc 3 (Xh. 15)
Sau bài đọc 4 (Tv. 29)
Sau bài đọc 5 (Is. 12)
Sau bài đọc 6 (Tv. 18b)
Sau bài đọc 7 (Tv. 50)
Sau Thánh Thư (Tv. 117)
Chúa Nhật 2 Phục SinhNhập Lễ – Vui mừng cảm tạ
Đáp Ca – Năm A (Tv. 117)
Đáp Ca – Năm B (Tv. 117)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 117)
Chúa Nhật 3 Phục SinhNhập Lễ – Tung hô Thiên Chúa
Đáp Ca – Năm A (Tv. 15)
Đáp Ca – Năm B (Tv. 4)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 29)
Chúa Nhật 4 Phục SinhNhập Lễ – Tình thương Chúa
Đáp Ca – Năm A (Tv. 22)
Đáp Ca – Năm B (Tv. 117)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 99)
Chúa Nhật 5 Phục SinhNhập Lễ – Hát mừng ChúaLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 32)Lời bài hát
Đáp Ca – Năm B (Tv. 21)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 144)
Chúa Nhật 6 Phục SinhNhập Lễ – Reo hò lênLời bài hát
Nhập Lễ – Hò reo lênLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 65)Lời bài hát
Đáp Ca – Năm B (Tv. 97)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 66)
Chúa Nhật 7 Phục SinhNhập Lễ – Tìm kiếm Thánh NhanLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 26)Lời bài hát
Đáp Ca – Năm B (Tv. 102)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 96)
Chúa Nhật 1 Mùa VọngNhập Lễ – Con nâng hồn conLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 121)
Đáp Ca – Năm B (Tv. 79)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 24)
Hiệp Lễ – Tỉnh thức cầu nguyện
Chúa Nhật 2 Mùa VọngNhập Lễ – Chúa sắp ngự đếnLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 71)
Đáp Ca – Năm B (Tv. 84)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 125)
Hiệp Lễ – Tiếng gọi mời
Chúa Nhật 3 Mùa VọngNhập Lễ – Hãy vui lênLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 145)
Đáp Ca – Năm B (Lc. 1)
Đáp Ca – Năm C (Is. 12)
Hiệp Lễ – Can đảm lên
Chúa Nhật 4 Mùa VọngNhập Lễ – Trời cao hỡiLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 23)
Đáp Ca – Năm B (Tv. 88)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 79)
Hiệp Lễ – Trinh Nữ thụ thai
Lễ Vọng Giáng SinhNhập Lễ
Đáp Ca (Tv. 88)
Hiệp Lễ – Vinh quang Chúa
Lễ Đêm Giáng SinhNhập Lễ
Đáp Ca (Tv. 95)
Hiệp Lễ – Ngôi Lời xuống thế
Lễ Rạng Đông Giáng SinhNhập Lễ
Đáp Ca (Tv. 96)
Hiệp Lễ – Reo hò hoan hỷ
Lễ Ban Ngày Giáng SinhNhập Lễ
Đáp Ca (Tv. 97)
Hiệp Lễ – Chúa Giáng Sinh cứu độ
Lễ Thánh Gia ThấtNhập Lễ
Đáp Ca – Năm A (Tv. 127)
Đáp Ca – Năm B (Tv. 104)
Đáp Ca – Năm C (Tv. 83)
Hiệp Lễ – Nguồn ơn phúc
Lễ Hiển LinhNhập Lễ
Đáp Ca (Tv. 71)
Hiệp Lễ – Chúng tôi đã thấy
Hiệp Lễ – Dâng Hài Nhi
Chúa Nhật 1 Mùa VọngChúa Nhật 1 Mùa VọNhập Lễ – Con nâng hồn conLời bài hát
Đáp Ca – Năm A
Đáp Ca – Năm B
Đáp Ca – Năm C
Hiệp Lễ – Tỉnh thức cầu nguyện
Chúa Nhật 2 Mùa VọngChúa Nhật 2 Mùa VọngNhập Lễ – Chúa sắp ngự đếnLời bài hát
Đáp Ca – Năm A
Đáp Ca – Năm B
Đáp Ca – Năm C
Hiệp Lễ – Tiếng gọi mời
Chúa Nhật 3 Mùa VọngChúa Nhật 3 Mùa VọngNhập Lễ – Hãy vui lênLời bài hát
Đáp Ca – Năm A (Tv. 145)
Đáp Ca – Năm B (Lc. 1)
Đáp Ca – Năm C (Is. 12)
Hiệp Lễ – Can đảm lên
Chúa Nhật 4 Mùa VọngChúa Nhật 4 Mùa VọngNhập LễLời bài hát
Lễ Vọng Giáng SinhNhập LễLời bài hát
Lễ Đêm Giáng SinhNhập LễLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng SinhNhập LễLời bài hát
Lễ Ban Ngày Giáng SinhNhập LễLời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtNhập LễLời bài hát
Lễ Hiển LinhNhập LễLời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa Chay++
Khi kêu đến TaNhập Lễ Lời bài hát
Khi tôi trung cầu cứuNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa Chay+ +
Con hằng tâm niệmNhập Lễ Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống
Xin Ngài nhớ lạiNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa ChayNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa ChayNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa ChayNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá
Thứ Năm Tuần Thánh
Thứ Sáu Tuần Thánh
Đêm Thánh Vọng Phục Sinh
Tôn vinh ChúaNhập LễLời bài hát
Thứ tư Lễ TroNhập Lễ Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Phục Sinh
Chúa Nhật 3 Phục Sinh
Chúa Nhật 4 Phục Sinh
Chúa Nhật 5 Phục Sinh
Chúa Nhật 6 Phục Sinh
Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Lễ Thăng Thiên
Lễ Hiện Xuống
*****
Mừng Chúa sống lạiAlleluia
+++
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng (Tv. 121)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng (Tv. 23)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh (Tv. 88)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh (Tv. 96)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Ban Ngày Giáng Sinh (Tv. 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất – A (Tv. 127)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Hiển Linh (Tv. 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5 Mùa ChayThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật Lễ Lá
Đêm thánh Vọng Phục Sinh Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục Sinh
Lễ Hiện Xuống
Lễ Hiện Xuống (Ca tiếp liên)
Thứ tư Lễ TroThánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Bàn tay dângDâng LễLời bài hát
Bánh rượu tinh tuyềnDâng LễLời bài hát
Dâng Cha 1Dâng LễLời bài hát
Dâng Chúa càn khônDâng LễLời bài hát
Hương hoa ruộng đồngDâng LễLời bài hát
Hương trầm nhẹ bayDâng LễLời bài hát
Xin dângDâng LễLời bài hát
+++
Bánh Trường Sinh – Hiệp Lễ 18TNCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là đường Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Nhật 1 Mùa VọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Nhật 2 Mùa VọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Nhật 3 Mùa VọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa Nhật 4 Mùa VọngCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Vọng Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Đêm Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Ban Ngày Giáng SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Thánh Gia ThấtCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Hiển Linh 1Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lễ Hiển Linh 2Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Bánh Trường SinhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Biết lấy gìCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca ngợi ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ca ngợi Thiên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Con chỉ là… Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa chăn dắt tôi (Tv. 22)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là đường – 5A. PSCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa là sự sống đời đời – 5A Mùa ChayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa sống lại – 3ABC. PS
Chúa tốt lànhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúa thấu suốt – Lễ TroCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúc tụng ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Chúc tụng Chúa (Tv. 102)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hạt lúa chết đi – 5B MC.Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy biết thông cảm – 5C MCCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy ca tụng Chúa (Tv. 150)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Hãy nghe lời Người – 2MCCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Kết hợp với Thầy – 5BC. PS
Lòng Chúa bao dungCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa dẫn conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời Chúa dưỡng nuôi – 1MCCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Lời kinh an bìnhCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mục tử nhân lành – 4ABC. PS
Muôn lời tán tụng Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Mừng Chúa Lên Trời
Nai rừng tìm suối (Tv. 41) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nước hằng sống – 3AMCCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nương tựa bên ChúaCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Ngày về (Tv. 125) Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Người cha nhân từ – 4C Mùa ChayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nghĩa nặng ân sâu (Tv. 24)Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Nhạc khúc tri ânCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình cao quýCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tình Yêu Thập Giá – Lễ Lá Ca Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Tuân giữ lời Thầy – 6ABC. PS
Thiên Chúa yêu thế gian – 4B Mùa ChayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin Chúa trở thành (Tv. 83) – 3BC,MCCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin mở lòng conCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
Xin mở mắt con – 4A Mùa ChayCa Nguyện – Hiệp LễLời bài hát
+++
Kết hợp với Thầy (Ga. 15)Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Tha thứ Thánh Ca Tin MừngLời bài hát
Thần Khí Chúa ngự trên tôi (Lc. 4)Thánh Ca Tin Mừng
Xin mở lòng conThánh Ca Tin MừngLời bài hát
+++
Hãy mau quay vềKết LễLời bài hát
Kết lễ Mùa VọngKết LễLời bài hát
Tỉnh thức nguyện cầu Kết LễLời bài hát
+++
Kết lễ Mùa VọngMùa VọngLời bài hát
Tỉnh thức nguyện cầu Mùa VọngLời bài hát
Tỉnh thức sẵn sàngMùa VọngLời bài hát
+++
Chuông đêm hồng phúc
Dâng Hài Nhi Mùa Giáng SinhLời bài hát
Đêm đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
Emmanuel 1Mùa Giáng SinhLời bài hát
Emmanuel 2 Mùa Giáng SinhLời bài hát
Một đêm thanh vắngMùa Giáng SinhLời bài hát
Tình yêu Giáng SinhMùa Giáng SinhLời bài hát
Truyện đêm đông Mùa Giáng SinhLời bài hát
Truyện đêm mùa đôngMùa Giáng SinhLời bài hát
+++
Hãy lên đường Mùa ChayLời bài hát
Hãy mau quay vềMùa ChayLời bài hát
Hãy mau trở vềMùa ChayLời bài hát
Kết hợp với ThầyMùa ChayLời bài hát
Rửa chân
Tình yêu Thập giáMùa ChayLời bài hát
+++
Ca tiếp liên Lễ Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Chúa đã sống lại Mùa Phục SinhLời bài hát
Lễ Hiện Xuống
Mừng Chúa lên trời Mùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Chúa sống lại
Mừng vui lên
+++
Chúa thăm trái đất XuânLời bài hát
+++
Tôn vinh Chúa Ba NgôiChúa Ba NgôiLời bài hát
+++
Ca tiếp liên Lễ Hiện XuốngChúa Thánh ThầnLời bài hát
Thần khí Chúa ngự trên tôiChúa Thánh ThầnLời bài hát
+++
Bánh trường sinhMình Máu ThánhLời bài hát
+++
Lòng thương xót ChúaLòng Thương Xót ChúaLời bài hát
+++
Hoa Mân CôiĐức Mẹ
Lời kinh dâng MẹĐức MẹLời bài hát
Một điềm lạĐức MẹLời bài hát
Ngợi khen ChúaĐức MẹLời bài hát
Ngợi khen Chúa (+ PK. 4)Đức MẹLời bài hát
Tung hô MariaĐức MẹLời bài hát
Vương Nữ cao sangĐức MẹLời bài hát
+++
Ca mừng Thánh PhanxicôCác ThánhLời bài hát
Con chỉ làCác ThánhLời bài hát
Đóa hồng đơn sơCác ThánhLời bài hát
Kính Thánh MartinôCác ThánhLời bài hát
Kính Thánh Martinô 2Các ThánhLời bài hát
Khấn cầu Thánh MartinôCác ThánhLời bài hát
Khấn nguyện Thánh MartinôCác ThánhLời bài hát
Mừng Thánh AugustinôCác ThánhLời bài hát
Thánh Giuse Thợ (01.05)Các ThánhLời bài hát
+++
Đi ra – Đi xaTruyền Giáo
+++
Tình yêu Giáng SinhHợp XướngLời bài hát
Vua hiển trị Hợp XướngLời bài hát
+++
Đêm đông Bản Đệm Đàn


.


Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s