Nơi con nương thân (Tv. 89) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 23C Thường Niên.
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con nương thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về gốc, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 67) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa do lòng nhân hậu Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ trong lòng hỉ hoan, ở trước nhan Ngài hết thảy họ được vui sướng. Hát mừng Thiên Chúa và hãy ca ngợi Danh Ngài, sửa những lối đường để Đấng ngự giá đi qua.
Tiếp tục đọc

Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Huỳnh Minh Kỳ.

Chúa Nhật 21C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy đi rao giảng Tin Mừng ở khắp thế gian. Hãy đi rao giảng Tin Mừng ở khắp thế gian.

1. Toàn thể chư dân hãy khen, hãy khen ngợi Chúa. Hết thảy các nước hãy chúc, hãy chúc tụng Người. Hãy để muôn dân được nghe biết vinh quang Ta. Dẫn hon trở về tựa như của lễ dâng Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Thiên Lý.

ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Ôi thực ngàn năm ở trước thiên nhan, đã khuất đi rồi tựa hồ mới hôm qua, tựa đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người về với cát bụi. Chính Ngài đã tuyên phán: Hãy trở về gốc người hỡi.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) – Thiên Lý.

ĐK. Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu Chúa, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người hiền đức mừng rỡ và hỉ hoan. Trước nhan Chúa đây họ nhảy mừng trong sướng vui. Hãy hát mừng Chúa, hát mừng, hãy nhịp đàn ca Danh Người, sửa sang đường lối hoang địa để chào đón Người ngự giá.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116) – Thiên Lý.

ĐK. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

1. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa. Với hết thảy muôn nước hãy chúc tụng Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Hãy ngợi khen Chúa Đấng nâng cao người túng thiếu, Đấng thương yêu kẻ cơ bần.

1. Hãy ngợi khen hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ cho đến mãi muôn đời, đến mãi muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng Cha tôi.

1. Lạy Chúa nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Nguyện xoá tội con theo lượng cả Đức Từ Bi Người. Xin tẩy con tuyệt gốc lỗi lầm và rửa con sạch lâng tội ác.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Cao Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
ĐK. Thân lạy Chúa Ngài là chỗ chúng tôi dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan tựa như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh, Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về gốc, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv 112) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Hãy ngợi khen Chúa, Đấng nâng cao kẻ túng thiếu.

1. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Người. Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Tôi sẽ chỗi dậy và đi về cùng cha tôi.

1. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy con sạch lâng ác tội.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) – Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐK. Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: Hãy trở về đất, hỡi con người.
Tiếp tục đọc

Lòng Chúa nhân từ (Tv. 67) – Viễn Xứ.

Chúa Nhật 22C Thường Niên.
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa do lòng Chúa nhân từ, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước Thiên Nhan Ngài họ vui sướng reo ca mừng. Hãy đàn ca dâng lên Ngài ngàn câu kính chúc, hãy sửa lối đường cho Đấng ngự qua hoang địa.
Tiếp tục đọc

Hãy đi rao giảng (Tv. 116) – Viễn xứ.

Chúa Nhật 21C Thường Niên.
*
ĐK. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

1. Muôn dân hãy ngợi khen Chúa, muôn dân hãy ca mừng Ngài. Địa cầu hỡi chúc tụng tôn vinh, địa cầu hỡi chúc khen Danh Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa là chốn dung thân (Tv. 89) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 23C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Thân lạy Chúa! Ngài là chốn con dung thân từ đời nọ trải qua đời kia, từ đời nọ trải qua đời kia.

1. Chúa khiến phàm nhân hôm nay trở về cát bụi, và Ngài đã phán: Hỡi thế trần hãy trở về bụi đất. Ngàn năm Chúa kể là gì khác nào một trống canh thôi, tựa ngày hôm qua đã xa rồi níu kéo được chi cuộc đời.
Tiếp tục đọc

Chúa chuẩn bị (Tv. 67) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 22C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Ôi Thiên Chúa! Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

1. Những người công chính hãy nhảy múa trước mặt Người đi, vào trong thánh điện con tim dâng trào vui sướng. Đàn ca kính Chúa Đấng đã tác sinh trần hoàn, ca tụng Người đi Người là Đức Chúa quyền năng.
Tiếp tục đọc

Truyền rao Tin Mừng (Tv. 116) – Đinh Công Huỳnh.

Chúa Nhật 20C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ sinh.

1. Ngàn dân ơi! Hãy mau chúc tụng Chúa. Muôn nước hỡi! Hãy ca ngợi Chúa đi.
Tiếp tục đọc