Máu Đức Kitô (Tv. 115) – Vũ Đình Ân.

Thứ Năm Tuần Thánh – Đáp ca Thánh Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh (Tv. 115) – Từ Duyên.

Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Chén chúc tụng, chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng. Tôi lãnh lấy chén Cứu Độ và tôi sẽ kêu cầu Ngài.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng (Tv. 115) – Mi Giáng.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki-tô.

1. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Khi nâng chén (Tv. 115) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén tạ ơn. Ta được thông phần Vào máu Đức Ki-tô, thông phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Con biết lấy gì đáp đền ơn lành Ngài đã thương ban. Nên con nâng chén hồng ân cứu độ. Cùng kêu cầu Danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Ta được thông phần (Tv. 115) – Viết Chung.

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén tạ ơn. Ta được thông phần vào máu Đức Ki-tô.

1. Con biết lấy gì đáp đền ơn Chúa. Vì mọi phúc lành Chúa cho. Nên con nâng chén mừng ơn cứu độ kêu cầu Thánh Danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Lấy gì trả lại Chúa (Tv. 115) – Kim Long.

Mùa Chay & Tuần Thánh. (Imprimatur: 13.5.2015 – GP. Phan Thiết)
*
ĐK. Con sẽ lấy gì trả lại Chúa, Chúa ơi. Vì muôn ơn phúc Chúa đổ xuống trên con. Hai tay con sẽ nâng đẹp chén cứu độ. Miệng luôn vui hát ca tụng danh Chúa muôn đời.

1. Tôi kêu danh Chúa đêm ngày, tôi kêu danh Chúa đêm ngày, bao lần Người đã cứu tôi. Tôi dâng Gia-vê của lễ đền bồi. Vì Người đã thương đến phận tôi đòi.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng 2 (Tv. 115) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự hiệp thông với Máu Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì đền đáp Chúa vì những ơn lành Người ban cho. Tôi xin nâng Chúa cứu độ và tôi kêu cầu Danh Thánh Chúa.
Tiếp tục đọc

Chén chúc tụng 1 (Tv. 115) – Mi Trầm.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 06.02.2012)
*
ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp. Chén chúc tụng là sự thông hiệp, thông hiệp với Chúa Ki-tô.

1. Tôi lấy gì đáp đền cho Chúa vì những ơn lành Người ban chan chứa. Tôi nâng chén hồng ân cứu độ mà tuyên xưng Danh Chúa rạng ngời.
Tiếp tục đọc

Mình Máu Thánh Chúa B (Tv. 115) – Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK: Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu Thánh Danh Đức Chúa.

1. Con biết lấy chi dâng lại cho Chúa, để đền đáp những điều Ngài tặng ban. Con sẽ lãnh chén hồng ân cứu độ và con sẽ kêu cầu Danh Ngài. Tiếp tục đọc

Máu Đức Kitô (Tv. 115) *- Vũ Đình Ân.

Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly.
*
ĐK. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

1. Lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho, xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) *- Cao Huy Hoàng.

Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Phan Thiết: 21.6.2021)
*
Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.

1 Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi. Tôi sẽ lãnh chén cứu độ và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.
Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh – Lễ Tiệc Ly (Tv. 115) *- Hồng Ngự.

Đáp. Khi nâng chén chúc tụng, ta được dự phần vào Máu Đức Ki-tô.

1. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì bao ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Tiếp tục đọc

Trong miền đất nhân sinh (Tv. 115) *- Tường Ân.

ĐK. Con sẽ tiến đi trước thiên nhan của Chúa, tiến đi trong miền đất, miền đất nhân sinh.

1. Con vẫn tin dù khi con nói “Tấm thân con trăm phần khổ đau.” Trước mặt Chúa ôi cao quý, sự chết của bậc tiền nhân.
Tiếp tục đọc

Lãnh chén cứu độ (Tv. 115) *- Tường Ân.

ĐK. Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con kêu cầu danh Chúa. Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con kêu cầu cùng Chúa.

1. Con biết lấy chi mà dâng Chúa đây, để đền đáp muôn ơn lành Người đã tặng ban. Con xin nâng chén cứu độ, và con kêu cầu danh Cha.
Tiếp tục đọc

Khi nâng chén chúc tụng (Tv. 115) *– Xuân Đường.

Khi nâng chén cứu độ ta được thông phần vào máu Đức Kitô, ta được thông phần vào Máu Đức Kitô.

1. Biết lấy chi đền đáp Thiên Chúa bây giờ hồn tôi ơi, vì mọi ơn lành Người đã ban cho. Tôi xsin nâng chén mừng ơn cứu độ, và tôi kêu cầu Danh Thánh Chúa. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115) *- Huy Hoàng.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur: Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
ĐK. Tôi sẽ bước đi trước mặt Chúa trong miền đất của cõi nhân sinh.

1. Tôi đã tin khi mình nói rằng: “Ôi nhục nhã ê chề”. Vì đối với Người thật là đắt giá cái chết của những ai đã hiếu trung hiến dâng cho Người. Tiếp tục đọc

Thánh vịnh 115 *- Thanh Lâm.

Chúa Nhật 2B Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Toronto, Canada: 10.12.2015)
*
ĐK. Tôi sẽ bước đi, bước đi trước mặt Thiên Chúa, trong miền đất lành, miền đất của nhân sinh.

1. Tôi vẫn hằng cậy tin, ngay cả khi thốt lên rằng: “Ôi thân phận lầm than, bất hạnh trăm nỗi khổ sầu.” Ở trước mặt Thiên Chúa, thật đáng quý trọng biết bao: gương dũng liệt hy sinh mạng sống, chứng nhân đức tin. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115) *– Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
ĐK: Tôi sẽ bước đi trước thiên nhan Chúa Trời. Trong miền đất đã dành cho kẻ sống.

1. Tôi tin cậy ngay cả khi tôi nói: Đây tấm thân tôi này ôi trăm phần khổ đau. Trước thiên nhan ôi thật là cao trọng, cái chết của những bậc hiền nhân của Ngài. Tiếp tục đọc

Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly) (Tv. 115) *– Xuân Minh.

ĐK. Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô.

1. Con lấy gì dâng lại cho Chúa, để đáp đền bao ơn lành Chúa ban. Đây đôi tay con xin nhận chén cứu độ và miệng con sẽ kêu khẩn danh Ngài.

2. Trước nhan Ngài, ôi thật cao quý! bậc thánh hiền đã chết vì Thánh Danh. Chúa đã giúp con bẻ gãy hết xích xiềng, vì con đây chính là tôi tớ của Ngài. Tiếp tục đọc