Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 2C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang ngủ mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi tươi nụ cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Tiếp tục đọc

Con vươn linh hồn lên (Tv. 24) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, con vươn linh hồn lên tới Chúa.

1. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý và bảo ban dạy dỗ, bởi chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Chúa làm Vua (Tv. 92) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 34B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai.

1. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai, Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai.
Tiếp tục đọc

Lạy Chúa! Xin bảo toàn con (Tv. 15) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 33B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin bảo toàn con, vì con tìm nương tựa Chúa.

1. Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì có Chúa ngự bên hữu con sẽ không nao núng.
Tiếp tục đọc

Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 32B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Chúa.

1. Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban xuống cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội, và Chúa đỡ nâng những kẻ mồ côi.
Tiếp tục đọc

Chúa là sức mạnh con (Tv. 17) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 31B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài.

1. Lạy Thiên Chúa con thờ, con yêu mến Ngài, con chúc tụng Ngài là sức mạnh của con. Lạy Chúa là núi đá, là thành trì con ẩn thân, Chúa là Đấng cứu độ, là Đấng giải thoát con.
Tiếp tục đọc

Chúa đối xử đại lượng (Tv. 125) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 30B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.

1. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang ngủ mơ. Bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Tiếp tục đọc

Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 29B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Xin đổ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Chúa.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều rất đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Tiếp tục đọc

Xin cho chúng con (Tv. 89) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 28B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan.

1. Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa xin trở lại chớ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài.
Tiếp tục đọc

Giới răn của Chúa (Tv. 18) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 26B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Giới răn của Chúa chính trực làm hoan lạc tâm can.

1. Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. Lòng sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời, phán quyết Chúa chân thật công minh hết thảy.
Tiếp tục đọc

Linh hồn tôi ơi (Tv. 145) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 23B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Linh hồn tôi ơi! Hãy ngợi khen Chúa.

1. Thiên Chúa trả quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho kẻ đói kiếm được cơm ăn. Thiên Chúa thương cữu gỡ những người tù tội, và đưa về đường ngay những kẻ sai lầm. Tiếp tục đọc

Ai sẽ được cư ngụ (Tv. 14) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 22B Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa.

Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống, không làm ác hại bạn đồng liêu, cũng không làm nhục cho kẻ xóm giềng.

Người biết yêu thương mọi người yêu kính Chúa, dẫu thề chi mất thế cũng không thay đổi. Không cho mượn nợ vay lãi, không làm chi hại người hiền lương, cũng không bao giờ ăn của bất nhân. Tiếp tục đọc

Thiện hảo nhường bao (Tv. 33) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 21B Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 28.02.08)
*
ĐK. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen danh Người. Trong Chúa linh hồn tôi được luôn hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. Tiếp tục đọc

Các bạn hãy nhìn coi (Tv. 33) *– Mi Giáng.

Chúa Nhật 20B Thường Niên. (Imprimatur: Gp. Phú Cường: 28.02.08)
*
ĐK. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

1. Tôi chúc tụng Chúa mọi nơi mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen danh Người. Trong Chúa linh hồn tôi được luôn hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy vui mừng. Tiếp tục đọc

Con xin tán dương Ngài (Tv. 29) * – Mi Giáng.

Chúa Nhật 13B Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.

1. Con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, Chúa không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa từ âm phủ Chúa kéo con lên, con tưởng đã xuống mồ mà Chúa thương cứu mạng. Tiếp tục đọc

Chúa ngự lên (Tv. 46) * – Mi Giáng.

Lễ Thăng Thiên.
*
ĐK. Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

1. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay, vỗ tay reo mừng Thiên Chúa, hãy reo mừng Thượng Đế tiếng reo vui. Vì Người là Đấng tối cao, khả úy, Người là Đại Đế trên khắp trần gian. Tiếp tục đọc

Chúa thiết lập ngai vàng (Tv. 102) * – Mi Giáng.

Chúa Nhật 7B Phục Sinh
*
ĐK. Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh.

1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi hãy chúc tụng Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Chúa đã công bố (Tv. 97) * – Mi Giáng.

Chúa Nhật 6B Phục Sinh
*
ĐK. Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

1. Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. Tiếp tục đọc

Lời con ca ngợi (Tv. 21) * – Mi Giáng.

Chúa Nhật 5B Phục Sinh.
*
ĐK. Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội.

1. Bời Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội, trước mặt những người tôn sợ Chúa con sẽ làm trọn lời khấn của con. Kẻ cơ bần sẽ được ăn và no thỏa thuê, những kẻ tìm Chúa sẽ ca khen Chúa. Tiếp tục đọc