Nhạc sĩ Huy Hoàng (Lm.) – Thánh Vịnh Đáp Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA 
MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
+
Chúa Nhật 1A Mùa Vọng Thánh vịnh 121 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Thánh vịnh 23 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Magnificat Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Isaia 12 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Thánh vịnh 79 Lời bài hát
+
Ngày 23.12 Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Lễ Vọng Giáng Sinh Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Lễ Rạng Đông Giáng Sinh Thánh vịnh 96 Lời bài hát
Lễ Ngày Giáng Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát
+
Thánh Têphanô (26.12) Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Thánh Gioan Tông Đồ (27.12) Thánh vịnh 96 Lời bài hát
Các Thánh Anh Hài (28.12) Thánh vịnh 123 Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Thánh vịnh 28 Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
+
Thứ Tư Lễ Tro Thánh vịnh 50 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Thánh vịnh 129 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Thánh vịnh 90 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Thánh vịnh 125 Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Lễ Dầu Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 1 Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 2 Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 3 Xuất Hành 15 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 4 Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 5 Isaia12 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 6 Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7 Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Bài 7b Thánh vịnh 41 Lời bài hát
Vọng Phục Sinh – Sau Bài Thánh Thư Thánh vịnh 117 Lời bài hát
+
Chúa Nhật Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh Ca Tiếp Liên Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Thánh vịnh 65 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Thánh vịnh 4 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Thánh vịnh 21 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Thánh vịnh 117 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Thánh vịnh 66 Lời bài hát
+
Lễ Thăng Thiên (Tv. 46) Thánh vịnh 46 Lời bài hát
Lễ Vọng Hiện Xuống (Tv. 103) Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống (Tv. 103) Thánh vịnh 103 Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Ca Tiếp Liên Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
Chúa Nhật 1A Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Thánh vịnh 111 Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Thánh vịnh 61 Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Thánh vịnh 49 Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Thánh vịnh 99 Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Thánh vịnh 64 Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Thánh vịnh 85 Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Thánh vịnh 118 Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Thánh vịnh 79 Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146 Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40 Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80 Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129 Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106 Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122 Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84 Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Thánh vịnh 114 Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Thánh vịnh 53 Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17 Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 92 Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 28) Thánh vịnh 28 Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) Thánh vịnh 95 Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18) Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 70) Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137) Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1) Thánh vịnh 1 Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102) Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91) Thánh vịnh 91 Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116) Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29) Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31) Thánh vịnh 31 Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62) Thánh vịnh 62 Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15) Thánh vịnh 15 Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65) Thánh vịnh 65 Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68) Thánh vịnh 68 Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14) Thánh vịnh 14 Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137) Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94) Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32) Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39) Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116) Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67) Thánh vịnh 67 Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89) Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50) Thánh vịnh 50 Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112) Thánh vịnh 112 Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145) Thánh vịnh 145 Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94) Thánh vịnh 94 Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97) Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (TV. 30) Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144) Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) Thánh vịnh 16 Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97) Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121) Thánh vịnh 121 Lời bài hát
+
LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH
+
Chúa Ba Ngôi – Năm A Đa-ni-en 3 Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm B Thánh vịnh 32 Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi – Năm C Thánh vịnh 8 Lời bài hát
+
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm A Thánh vịnh 147 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm B Thánh vịnh 115 Lời bài hát
Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C Thánh vịnh 109 Lời bài hát
+
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm A Thánh vịnh 102 Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm B Thánh ca Isaia Lời bài hát
Lễ Thánh Tâm Chúa – Năm C Thánh vịnh 22 Lời bài hát
+
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01.01) Thánh vịnh 66 Lời bài hát
Thánh Phaolo Trở Lại (25.01) Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Dâng Chúa Giê-su Vào Đền Thánh (02.02) Thánh vịnh 23 Lời bài hát
Lễ Tạ ơn
Lễ Tất NiênThánh vịnh 135 Lời bài hát
Lễ Giao Thừa Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Kính Tông Tòa Thánh Phê-rô (22.02) Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Thánh Giuse (19.03) Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Lễ Truyền Tin (25.03) Thánh vịnh 39 Lời bài hát
Thánh Marcô (25.04) Thánh vịnh 88 Lời bài hát
Thánh Giuse Thợ (Tv. 89) Thánh vịnh 89 Lời bài hát
Thánh Philipphê và Giacôbê (03.05) Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Thánh Matthia Tông Đồ (14.05) Thánh vịnh 112 Lời bài hát
Đức Bà Viếng Thăm Bà Isave (31.05) Isaia. 12 Lời bài hát
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – Lễ Vọng (24.06) Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24.06) Thánh vịnh 138 Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô – Lễ Vọng (29.06) Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô (29.06) Thánh vịnh 33 Lời bài hát
Thánh Tôma Tông Đồ (03.07) Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Thánh Giacôbê Thánh vịnh 116 Lời bài hát
Thánh Gioakim & Anna Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Thánh Lorenso Tử Đạo (10.08) Thánh vịnh 111 Lời bài hát
Vọng Đức Mẹ Lên Trời Thánh vịnh 131 Lời bài hát
Đức Mẹ Lên Trời Thánh vịnh 44 Lời bài hát
Thánh Batôlômêô Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Thánh Gioan TG Bị Trảm Quyết Thánh vịnh 70 Lời bài hát
Sinh Nhật Đức Mẹ Thánh vịnh 12 Lời bài hát
Suy Tôn Thánh Giá Thánh vịnh 77 Lời bài hát
Đức Mẹ Sầu Bi Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Thánh Matthêu Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Tổng Lãnh Thiên Thần Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu Thánh vịnh 130 Lời bài hát
Các Thiên Thần Hộ Thủ Thánh vịnh 90 Lời bài hát
Đức Mẹ Mân Côi Luca 1 Lời bài hát
Thánh Luca Thánh Sử (18.10) Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Thánh Simon & Thánh Giuda Tông Đồ (28.10) Thánh vịnh 18 Lời bài hát
Các Thánh Nam Nữ Thánh vịnh 23 Lời bài hát
Cầu Hồn 1 Thánh vịnh 22 Lời bài hát
Cầu Hồn 2 Thánh vịnh 24 Lời bài hát
Cầu Hồn 3 Thánh vịnh 26 Lời bài hát
Lễ Cung Hiến Thánh Đường Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh vịnh 30 Lời bài hát
Thánh Anrê Tông Đồ Thánh vịnh Lời bài hát
Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Thánh vịnh 97 Lời bài hát
Lễ Chung Các Thánh Tử Đạo 2 Thánh vịnh 125 Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa  Thánh vịnh 137 Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa Thánh vịnh 144 Lời bài hát
Lễ Tất Niên (Tv. 144) Thánh vịnh 135 Lời bài hát
Lễ Giao Thừa (Tv. 120) Thánh vịnh 120 Lời bài hát
Mùng 1 Tết (1) Thánh vịnh 36 Lời bài hát
Mùng 1 Tết (2) Thánh vịnh 29 Lời bài hát
Mùng 1 Tết (3) Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Mùng 2 Tết Thánh vịnh 127 Lời bài hát
Mùng 3 Tết Thánh vịnh 71 Lời bài hát
Trung Thu Thánh vịnh 135 Lời bài hát

____________________________

Ca khúc Lm. Huy Hoàng.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s