Nhạc sĩ Thanh Nhàn – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

Chúa Nhật 1A Mùa Chay (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay (Tv. 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay (Tv. 94)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay (Tv. 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay (Tv. 129)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 1B Mùa Chay (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay (Tv. 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay (Tv. 136)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay (Tv. 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay (Tv. 33)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật Lễ Lá (Tv 21)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 5 Tuần Thánh (Tv 115)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 6 Tuần Thánh (Tv 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 1 (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 2 (Tv 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 3 (Ex 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 4 (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 5 (Is 12)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 6 (Tv 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Đáp Ca 7 (Tv 50)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh – Bài Thánh Thư (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật Phục Sinh (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm A (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm A (Tv 15)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm A (Tv 22)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm A (Tv 32)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm A (Tv 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B (Tv 4)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm B (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm B (Tv 21)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm B (Tv 97)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm B (Tv 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm C (Tv 117)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm C (Tv 29)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh năm C (Tv 99)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh năm C (Tv 144)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm C (Tv 66)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm C (Tv 96)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Chúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 103)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2AB Thường Niên (Tv. 39)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên (Tv. 26)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên (Tv. 24)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên (Tv. 145)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên (Tv. 91)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv. 40)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên(Tv. 111)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên (Tv. 146)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên (Tv. 118)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên (Tv. 31)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên (Tv. 40)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên (Tv. 61)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên (Tv. 102)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên (Tv. 30)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên (Tv. 80)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Chúa Nhật 10ABC Thường Niên (Tv. 49)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Lễ Giao Thừa (Tv 120)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mùng 1 Tết (Tv 71)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mùng 2 Tết (Tv 127)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Mùng 3 Tết (Tv 103)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
Lễ Truyền Giáo(Tv. 116)Thánh Vịnh – Đáp CaLời bài hát
+++
Bao la tình yêu ChúaMùa ChayLời bài hát
Lễ dâng thống hốiMùa ChayLời bài hát
Sám hối trở vềMùa ChayLời bài hát
Tâm tình Mùa ChayMùa ChayLời bài hát
Thân tro buiMùa ChayLời bài hát
Vì yêu Chúa đếnMùa ChayLời bài hát
Chúa Nhật Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Khúc ca Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
Mừng Chúa Phục SinhMùa Phục SinhLời bài hát
+++
Mẹ chính nguồn cậy trôngĐức MẹLời bài hát
Tiến dâng Mẹ ngàn hoaĐức Mẹ (Dâng Hoa)Lời bài hát
Mẹ Hằng Cứu Giúp quê hương Bảo LongNgợi Ca Đức MẹLời bài hát
+++
Giuse thầm lặngCác ThánhLời bài hát
Ngợi khen Thánh AntônCác ThánhLời bài hát
+++
Ơn gọi Tận HiếnTận HiếnLời bài hát
+++
Dâng Mẹ tình yêuHôn PhốiLời bài hát
Vào Thánh Điện ChúaHôn PhốiLời bài hát
Vinh phúc cho bạn (Tv 127)Hôn PhốiLời bài hát
+++
Tuổi trẻ Bảo Long tiếp bướcNhạc Sinh Hoạt Đoàn ThểLời bài hát

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s