Như nai rừng mong mỏi (Tv. 41) – Vũ Đình Ân.

Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 7.
*
ĐK. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong, được gần Ngài lạy Chúa.

1. Linh hồn con khao khát, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con đến được vào bệ kiến tôn nhan.
Tiếp tục đọc

Advertisement

Như Thầy yêu thương (Mt. 5) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 7A Thường Niên.
*
ĐK. Đừng dùng luật mắt đền mắt răng đền răng. Hãy yêu như Thầy yêu thương. Đừng hận thù, miếng trả miếng, không vị tha. Hãy yêu như Thầy yêu thương.

1. Hãy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em, làm được như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha. Tiếp tục đọc