Nhạc sĩ Viễn Xứ – Thánh Vịnh Đáp Ca (Pdf.)

THÁNH VỊNH – ĐÁP CA.
MÙA VỌNG
Chúa Nhật 1A Mùa VọngVề nhà Chúa (Tv. 121) Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Vọng Triều đại Người (Tv. 71) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Vọng Xin cứu thoát con (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng Vua vinh hiển (Tv. 23) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Ơn cứu sống (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Magificat (Tv. 136) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Tình thương Chúa muôn đời (Tv. 88) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Vọng Hướng lòng lên (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng Hãy nhảy mừng (Is. 12) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng Ơn cứu sống (Tv. 79) Lời bài hát
+
MÙA CHAY.
Chúa Nhật 1A Mùa ChayLòng nhân hậu Chúa (Tv. 50). Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa Chay Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa Chay Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa Chay Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa Chay Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Tất cả nẻo đường Chúa (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Tôi sẽ tiến đi (Tv. 115) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Lời ban sự sống (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Lưỡi tôi (Tv. 136) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Lòng nhân hậu Chúa (Tv. 50) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa Chay Hãy ở cùng con (90) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa Chay Con sợ chi ai (26) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa Chay Chúa khoan dung (102) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa Chay Hãy nếm thử (33) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa Chay Chúa đã đối xử đại lượng (125) Lời bài hát
+
MÙA PHỤC SINH
Chúa Nhật 2A Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Phục Sinh Đường lối trường sinh (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Phục Sinh Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Phục Sinh Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Phục Sinh Hãy reo mừng (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Phục Sinh Cõi nhân sinh (Tv. 26) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2B Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Phục Sinh Xin chiếu sáng (Tv. 4) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Phục Sinh Tảng đá góc tường (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Phục Sinh Bởi vì Chúa (Tv. 21) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Phục Sinh Ngôi báu Người (Tv. 102) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 2C Phục Sinh Hãy cảm tạ Chúa (Tv. 117) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Phục Sinh Chúa đã cứu con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Phục Sinh Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Phục Sinh Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Phục Sinh Hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Phục Sinh Đấng tối cao (Tv. 96) Lời bài hát
+
Lễ Hiện Xuống Xin Sai Thánh Thần (Tv. 103) Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 1A Thường Niên Trong bình an (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật A2 Thường Niên Này con xin đến (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường Niên Chúa là sự sáng (Tv. 26) Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường Niên Tinh thần nghèo khó (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường Niên Trong u tối (Tv. 111) Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường Niên Phúc đức những ai (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường Niên Chúa khoan dung (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường Niên Chỉ trong Thiên Chúa (Tv. 61) Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường Niên Trú ẩn (Tv. 30) Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường Niên Ai đi đường ngay (Tv. 49) Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường Niên Đoàn chiên Chúa chăn nuôi (Tv. 99) Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường Niên Lượng cả đức từ bi (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường Niên Ngợi ca (Tv. 88) Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường Niên Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường Niên Đất tốt (Tv. 64) Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường Niên Chúa nhân hậu và khoan dung (Tv. 85) Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường Niên Con yêu luập pháp (Tv. 118) Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường Niên Chúa mở rộng bàn tay (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường Niên Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường Niên Hãy ca tụng Ngài (Tv. 66) Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường Niên Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường Niên Con khao khát Ngài (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường Niên Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường Niên Chúa khoan dung (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường Niên Tinh thần nghèo khó (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường Niên Xin hãy nhớ (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường Niên Vườn nho của Chúa (Tv. 79) Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường Niên Trong nhà Chúa (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường Niên Hãy kính tặng (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường Niên Chúa là dũng lực (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường Niên Xin giữ linh hồn con (Tv. 130) Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường Niên Con khao khát Ngài (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường Niên Phúc thay (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường Niên Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Thường Niên Trong bình an (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Này con xin đến (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Xin dạy con (Tv. 24) Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Đấng cứu chữa (Tv. 146) Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Chỗ dung thân (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Xin sửa chữa hồn con (Tv. 40) Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Chúa khoan dung (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Đấng phù trợ (Tv. 80) Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Chúa rộng lượng từ bi (Tv. 129) Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thiện hảo thay (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Hãy tán tạ Chúa (Tv. 106) Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Chúa đã cứu con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Mắt chúng con (Tv. 122) Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Xin tỏ lòng từ bi (Tv. 84) Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Chúa chăn nuôi tôi (Tv. 22) Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Chúa mở rộng bàn tay (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Bánh bởi Trời (Tv. 77) Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Hãy nếm thử (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Hãy nếm thử 1 (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Hãy nếm thử 2 (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Ai được cư ngụ (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên Miền đất nhân sinh (Tv. 114) Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên Chúa nâng đỡ (Tv. 53) Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Giới răn Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên No thỏa ân tình (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Xin đổ lòng từ bi (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Chúa đã đối xử đại lượng (Tv. 125) Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Chúa là dũng lực (Tv. 17) Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên Xin bảo toàn (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Chúa hiển trị (Tv. 92) Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Thường Niên Trong bình an (Tv. 28) Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên Hãy kính tặng (Tv. 95) Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên Lời Chúa (Tv. 18) Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên Chúa công minh (Tv. 70) Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên Đàn ca mừng Ngài (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên Tin cậy vào Chúa (Tv. 1) Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên Chúa khoan dung (Tv. 102) Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên Thiện hảo thay (Tv. 91) Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên Hãy đi rao giảng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên Chúa đã cứu con (Tv. 29) Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên Tha thứ tội lỗi (Tv. 31) Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên Con khao khát Ngài (Tv. 62) Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên Xin bảo toàn (Tv. 15) Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên Hãy reo mừng (Tv. 65) Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên Hãy tìm kiếm Chúa (Tv. 68) Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên Ai được cư ngụ (Tv. 14) Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên Chúa nhậm lời con (Tv. 137) Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên Dân tộc mà Chúa chọn (Tv. 32) Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên Trợ phù con (Tv. 39) Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên Hãy đi rao giảng (Tv. 116) Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên Lòng Chúa nhân từ (Tv. 67) Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên Nương thân (Tv. 89) Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên Về cùng cha tôi (Tv. 50) Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên Đấng nâng kẻ bần cùng (Tv. 112) Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145) Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên Ước chi (Tv. 94) Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên Công bố ơn cứu độ (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên Ơn phù trợ (Tv. 120) Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên Chúa đã nghe lời (Tv. 33) Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên Con sẽ chúc tụng (Tv. 144) Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên Con no thỏa (Tv. 16) Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên Chúa ngự tới (Tv. 97) Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên Sung sướng biết bao (Tv. 121) Lời bài hát

________________________________________________

Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca (Theo Nhạc sĩ).
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s