Nhạc sĩ Xuân Minh – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

MÙA VỌNG & GIÁNG SINH.
Chúa Nhật 1A Mùa VọngThánh vịnh 121Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa VọngThánh vịnh 71Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa VọngThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa VọngThánh vịnh 23Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Vọng Thánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Vọng Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Vọng Tin Mừng Luca 1Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Vọng Thánh vịnh 88Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa VọngThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa VọngThánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa VọngIsaia 12Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa VọngThánh vịnh 79Lời bài hát
+
Lễ Vọng Giáng Sinh Thánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (All)AlleluiaLời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (1)Thánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (2)Thánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Đêm Giáng Sinh (3)Thánh vịnh 95Lời bài hát
Lễ Ban Ngày (1)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Ban Ngày (2)Thánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Thánh Gia Thất Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 2 sau Phục Sinh Thánh vịnh 147Lời bài hát
Lễ Hiển Linh Thánh vịnh 71Lời bài hát
+
MÙA CHAY & PHỤC SINH.
Lễ Tro Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1A Mùa ChayThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Mùa ChayThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Mùa ChayThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Mùa ChayThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Mùa ChayThánh vịnh 129Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1B Mùa Chay Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Mùa Chay Thánh vịnh 115Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Mùa Chay Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Mùa Chay Thánh vịnh 136Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Mùa Chay Thánh vịnh 50Lời bài hát
+
Chúa Nhật 1C Mùa ChayThánh vịnh 90Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Mùa ChayThánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Mùa ChayThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Mùa ChayThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Mùa ChayThánh vịnh 125Lời bài hát
+
Chúa Nhật Lễ Lá Thánh vịnh 21Lời bài hát
Lễ DầuThánh vịnh 88Lời bài hát
Lễ Tiệc Ly Thánh vịnh 115Lời bài hát
Thứ Sáu Tuần Thánh Thánh vịnh 30Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Bài đọc 1)Thánh vịnh 32Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Bài đọc 2)Thánh vịnh 15Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Bài đọc 3)Thánh vịnh Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Bài đọc 4)Thánh vịnh 29Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Bài đọc 5)Thánh ca Is. 12Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Bài đọc 6)Thánh vịnh 18Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Bài đọc 7)Thánh vịnh 50Lời bài hát
Thứ 7 Tuần Thánh (Sau T.T.)Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (1)Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật Phục Sinh (2)Thánh vịnh 117Lời bài hát
Chúa Nhật 2 Phục Sinh Thánh vịnhLời bài hát
Chúa Nhật 3 Phục Sinh Thánh vịnh 4Lời bài hát
Chúa Nhật 4 Phục Sinh Thánh vịnhLời bài hát
Chúa Nhật 5 Phục Sinh Thánh vịnhLời bài hát
Chúa Nhật 6B Phục Sinh Thánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Thăng Thiên Thánh vịnh 46Lời bài hát
Lễ Hiện Xuống Thánh vịnh 103Lời bài hát
+
MÙA THƯỜNG NIÊN.
+
NĂM A.
Chúa Nhật 1A Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2A Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3A Thường NiênThánh vịnh 26Lời bài hát
Chúa Nhật 4A Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 5A Thường NiênThánh vịnh 111Lời bài hát
Chúa Nhật 6A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 7A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8A Thường NiênThánh vịnh 61Lời bài hát
Chúa Nhật 9A Thường NiênThánh vịnh 30Lời bài hát
Chúa Nhật 10A Thường NiênThánh vịnh 49Lời bài hát
Chúa Nhật 11A Thường NiênThánh vịnh 99Lời bài hát
Chúa Nhật 12A Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 13A Thường NiênThánh vịnh 88Lời bài hát
Chúa Nhật 14A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 15A Thường NiênThánh vịnh 64Lời bài hát
Chúa Nhật 16A Thường NiênThánh vịnh 85Lời bài hát
Chúa Nhật 17A Thường NiênThánh vịnh 118Lời bài hát
Chúa Nhật 18A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 19A Thường NiênThánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 20A Thường NiênThánh vịnh 66Lời bài hát
Chúa Nhật 21A Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 22A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 23A Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 24A Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 25A Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 26A Thường NiênThánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 27A Thường NiênThánh vịnh 79Lời bài hát
Chúa Nhật 28A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 29A Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 30A Thường NiênThánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 31A Thường NiênThánh vịnh 130Lời bài hát
Chúa Nhật 32A Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 33A Thường NiênThánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 34A Thường NiênThánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Ba NgôiThánh vịnh 8Lời bài hát
Mình Máu ChúaThánh vịnh 109Lời bài hát
Thánh Tâm ChúaThánh vịnh 22Lời bài hát
+
NĂM B.
Chúa Nhật 1B Thường Niên Thánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2B Thường Niên Thánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 3B Thường Niên Thánh vịnh 24Lời bài hát
Chúa Nhật 4B Thường Niên Thánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 5B Thường Niên Thánh vịnh 146Lời bài hát
Chúa Nhật 6B Thường Niên Thánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 7B Thường Niên Thánh vịnh 40Lời bài hát
Chúa Nhật 8B Thường Niên Thánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 9B Thường Niên Thánh vịnh 80Lời bài hát
Chúa Nhật 10B Thường Niên Thánh vịnh 129Lời bài hát
Chúa Nhật 11B Thường Niên Thánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 12B Thường Niên Thánh vịnh 106Lời bài hát
Chúa Nhật 13B Thường Niên Thánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 14B Thường Niên Thánh vịnh 122Lời bài hát
Chúa Nhật 15B Thường Niên Thánh vịnh 84Lời bài hát
Chúa Nhật 16B Thường Niên Thánh vịnh 22Lời bài hát
Chúa Nhật 17B Thường Niên Thánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 18B Thường Niên Thánh vịnh 77Lời bài hát
Chúa Nhật 19B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 20B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 21B Thường Niên Thánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 22B Thường Niên Thánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (1)Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 23B Thường Niên (2)Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên (1)Thánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 24B Thường Niên (2)Thánh vịnh 114Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (1)Thánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 25B Thường Niên (2)Thánh vịnh 53Lời bài hát
Chúa Nhật 26B Thường Niên Thánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 27B Thường Niên Thánh vịnh 127Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (1) Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 28B Thường Niên (2)Thánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 29B Thường Niên Thánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 30B Thường Niên Thánh vịnh 125Lời bài hát
Chúa Nhật 31B Thường Niên Thánh vịnh 17Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên (1)Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 32B Thường Niên (2)Thánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên (1)Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 33B Thường Niên (2)Thánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 34B Thường Niên Thánh vịnh 92Lời bài hát
Chúa Ba Ngôi Thánh vịnh 8Lời bài hát
Mình Máu Chúa Thánh vịnh 109Lời bài hát
Thánh Tâm Chúa Thánh vịnh 22Lời bài hát
+
NĂM C.
Chúa Nhật 1C Thường NiênThánh vịnh 28Lời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThánh vịnh 95Lời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThánh vịnh 18Lời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThánh vịnh 70Lời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThánh vịnh 1Lời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThánh vịnh 102Lời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThánh vịnh 91Lời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThánh vịnh 29Lời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThánh vịnh 31Lời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThánh vịnh 62Lời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThánh vịnh 15Lời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThánh vịnh 65Lời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThánh vịnh 68Lời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThánh vịnh 14Lời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThánh vịnh 137Lời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThánh vịnh 32Lời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThánh vịnh 39Lời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThánh vịnh 116Lời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThánh vịnh 67Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThánh vịnh 89Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThánh vịnh 50Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThánh vịnh 112Lời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThánh vịnh 145Lời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThánh vịnh 94Lời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (1)Thánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (2)Thánh vịnh 120Lời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThánh vịnh 33Lời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThánh vịnh 144Lời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThánh vịnh 16Lời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThánh vịnh 97Lời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThánh vịnh 121Lời bài hát
Chúa Ba NgôiThánh vịnh 8Lời bài hát
Mình Máu ChúaThánh vịnh 109Lời bài hát
Thánh Tâm ChúaThánh vịnh 22Lời bài hát
+
LỄ RIÊNG.
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Thánh vịnh 30Lời bài hát
Lễ Đức Mẹ Lên Trời Thánh vịnh 44Lời bài hát
Lễ Mẹ Vô Nhiễm Thánh vịnh 97Lời bài hát
Lễ Mẹ Thiên Chúa Thánh vịnh 66Lời bài hát
Lễ Giao Thừa Thánh vịnh 120Lời bài hát
Lễ Minh Niên Thánh vịnh 8Lời bài hát
Lễ Tạ Ơn Thánh vịnh 137Lời bài hát

____________________________________________

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s