Chúa Một Niềm Thương Xót (Kn. 11) – Xuân Thảo.

Nhập Lễ – Thứ Tư Lễ Tro. (Imprimatur: 06.6.2002 – TGP. Sài Gòn)
*
ĐK: Lạy Chúa, Chúa một niềm thương xót chúng sinh, Chúa không ghét bỏ loài nào mà Chúa đã tạo thành.

1. Nhân loại chúng con bao tội lỗi nhưng Chúa hằng nhắm mắt làm ngơ, để chúng con kịp ăn năn sám hối, mà được Chúa thứ tha. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa, là Chúa chúng con thờ. Tiếp tục đọc

Advertisement

Chúa Nhật 2A Mùa Vọng (Tv. 71) – Xuân Thảo.

ĐK. Triều đại Người đua nở hoa công lý. Và thái bình thịnh trị tới muôn muôn đời.

1. Tâu Thượng đế quyền bính Ngài xin hạ tứ Tân Vương, công lý của Ngài xin tặng ban Thái Tử. Cho dân Chúa được Người xét xử công bình, quyền lợi kẻ nghèo sẽ được Người bênh vực. Tiếp tục đọc

Lễ Chung Cung hiến Đền Thờ (Tv. 121) – Xuân Thảo.

ĐK. Ta vui mừng trẩy lên, trẩy lên, trẩy lên đền thánh Chúa, ôi xiết bao xiết bao vui mừng.

1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi cửa nội thành, ta đã dừng chân.” Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121) – Xuân Thảo.

Lễ Chúa Kitô Vua – Năm C.
*
ĐK. Ta vui mừng trẩy lên, trẩy lên, trẩy lên đền thánh Chúa, ôi xiết bao xiết bao vui mừng.

1. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi cửa nội thành, ta đã dừng chân.” Tiếp tục đọc

Các tầng trời (Mt. 3) *- Xuân Thảo.

Ca Nhập Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.
*
Sau khi Chúa Giê-su đã chịu phép rửa, thì các tầng trời mở ra, và Đức Chúa Thánh Thần, lấy hình bồ câu mà đậu xuống trên Người.

Cùng lúc ấy, có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con Chí ái của Ta, làm vui thỏa lòng Ta”. Tiếp tục đọc

Lễ Giao Thừa (Tv. 120) – Xuân Thảo.

ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ (là từ) Đức Chúa (từ Đức Chúa) là Đấng dựng nên (dựng nên) cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102) *- Xuân Thảo.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, nhẫn nại bao dung giàu lòng nhân ái.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh Người. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95) *- Xuân Thảo.

ĐK. Hãy kể cho muôn dân biết Chúa thật là vinh hiển. Cho mọi người hay những kỳ công người làm.

1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102) *- Xuân Thảo.

ĐK. Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm, quyền đế vương bá chủ muôn loài.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh Người. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120) *- Xuân Thảo.

ĐK. Ơn phù trợ tôi đến từ (là từ) Đức Chúa (từ Đức Chúa) là Đấng dựng nên (dựng nên) cả đất trời.

1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, ơn phù trợ tôi đến từ nơi nao? Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102) *- Xuân Thảo.

ĐK. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, nhẫn nại bao dung giàu lòng nhân ái.

1. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh Danh Người. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi chớ khá quên mọi ân huệ của Người.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 5C Phục Sinh (Tv. 144) *- Xuân Thảo.

Đáp. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh, muôn thuở muôn đời.

1. Người là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương. Người nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Tiếp tục đọc

Lễ Tạ Ơn (Tv. 144) *- Xuân Thảo.

Đáp. Lạy Thiên Chúa con thờ, Ngài là Vua của con, xin chúc tụng Thánh Danh, muôn thuở muôn đời.

1. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh Danh muôn đời muôn thuở. Chúa thật là cao cả xứng với muôn lời ca tụng, Người cao cả, cao cả khôn thấu khôn dò. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 2C Mùa Chay (Tv. 26) *– Xuân Thảo.

ĐK. Chúa là nguồn ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ chi ai, tôi còn khiếp chi ai.

1. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì khiếp gì ai nữa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 34B Thường Niên (Tv. 92) *– Xuân Thảo.

Lễ Chúa Kitô Vua.

ĐK. Chúa là Đức Thánh Quân hiển trị. Người mặc lấy oai phong như mặc cẩm bào.

1. Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào. Người lấy dũng lực làm cân đai, lấy dũng lực làm cân đai của Chúa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16) *– Xuân Thảo.

ĐK. Lạy Chúa, khi con thức giấc, con được thỏa tình, thỏa tình chiêm ngưỡng nhan Ngài.

1. Lạy Cha, xin nghe con giải bày lẽ phải, xin Ngài để ý lời con than vãn. Xin Chúa lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu ngoa.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 6C Phục Sinh (Tv. 66) *– Xuân Thảo.

ĐK. Lạy Chúa, ươc gì chư dân cảm tạ Chúa. Hết thảy chư dân đồng thanh cảm tạ Ngài.

1. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con. Cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn dân nước reo hò mừng rỡ.
Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 25B Thường Niên (Tv. 144) *- Xuân Thảo.

Đáp. Chúa gần gũi những ai cầu khẩn Chúa, Chúa thật gần gũi những ai cầu khẩn Người.

1. Ngày lại ngày con xin chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh Danh muôn đời muôn thuở. Chúa thật là cao cả xứng với muôn lời ca tụng, Người cao cả, cao cả khôn thấu khôn dò. Tiếp tục đọc

Chúa Nhật 17B Thường Niên (Tv. 144) *- Xuân Thảo.

Đáp. Khi Ngài, khi Ngài rộng mở tay ban, đoàn con hết thảy muôn vàn thỏa thuê.

1. Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên, phải dâng lời tán tạ, kẻ hiếu trung phải chúc tụng Chúa. Nói lên rằng: Triều đại Ngài vinh hiển, xưng tụng rằng: Ngài là Đấng quyền năng. Tiếp tục đọc

Lễ Đêm Giáng Sinh (Tv. 95) *– Xuân Thảo.

ĐK. Hôm nay Đấng Cứu Độ chúng ta đã ra đời. Người là Đấng Ki-tô, Người là Đức Chúa.

1. Hãy hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa, hãy chúc tụng Danh Người.
Tiếp tục đọc