Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa của con, con sẽ chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.

1. Lạy Chúa lạy Thiên Chúa con thờ, con xin chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời. Hằng ngày con luôn tán dương này miệng con xin chúc khen, ca tụng Danh Chúa từ nay cho tới muôn đời.
Tiếp tục đọc

Chúc tụng Danh Ngài (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Thiên Chúa là Thiên Chúa con, đến muôn đời con ca tụng uy danh của Ngài.

1. Ngài nhân ái hết sức khoan dung, chậm bất bình và hay xót thương. Chúa hảo tâm với muôn muôn loài, và từ bi với hết công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Xin mở tay Ngài (Tv. 144) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin mở rộng bàn tay, và thi ân cho chúng con no thỏa lòng.

1 Vì Chúa nhân từ luôn chậm bất bình, đổ tràn hồng ân đến khắp muôn loài. Lòng Chúa hảo tâm và rất từ bi, với hết công cuộc của Ngài.
Tiếp tục đọc

Ôi Giê-ru-sa-lem (Tv. 146) *- Tường Ân.

ĐK. Ôi Giê-ru-sa-lem mau ngợi mừng Thiên Chúa. Ôi Giê-ru-sa-lem nào hãy ca khen danh Ngài.

1. Này hỡi đô thành Gia-liêm cùng hát lên ngợi khen Chúa, này Si-on hãy ca mừng ca mừng Thiên Chúa của ngươi. Ngài đã làm chắc then cổng thành ngươi, và ban hồng phúc xuống cho muôn người. Cho con cái trong thành đượm thắm niềm vui.
Tiếp tục đọc

Hãy chúc tụng Chúa (Tv. 146) *- Tường Ân.

ĐK. Hãy chúc tụng Thiên Chúa là Đấng chữa lành những người dập nát tâm can, bao người đau khổ lầm than.

1 Hãy ngợi khen Chúa vì Chúa rất hảo tâm, tình Người bao la cân xứng muôn lời ngợi ca. Người đã dựng xây thánh đền Gia-liêm muôn đời, và con Is-ra-el chung lời hợp mừng nơi nơi.
Tiếp tục đọc

Bánh rượu tiến Chúa *- Tường Ân.

Dâng Lễ.
*
ĐK. Này đây bánh thơm, ly rượu nồng hương xin dâng lên như lễ vật trước thiên đường. Sẽ trở thành của ăn dưỡng nuôi, là Thịt Máu cứu độ muôn người.

1. Chúa không cần lễ vật bù đắp sai lầm, không nhận hy lễ toàn thiêu. Thì tiến dâng Chúa trót tâm hồn con và tim con nay đã hao mòn, vì yêu Chúa biết yêu chưa trọn Chúa nhận cho tình mến sắt son.
Tiếp tục đọc

Dân tộc Chúa chọn (Tv. 32) *- Tường Ân.

ĐK. Phúc thay dân tộc Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp của Chúa.

1. Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Người yêu thích đường lối công bình, địa cầu luôn chan chứa ân tình.
Tiếp tục đọc

Chúa là chốn tựa nương (Tv. 31) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là chốn con tựa nương. Chúa gìn giữ con khỏi muôn điều khổ nguy.

1. Phúc thay người được tha thứ bao lỗi lầm, và những người có tội mà được khoan dung. Chúa không hạch tội không xét đoán, người ở lành không chút mưu gian.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài là Núi Đá (Tv. 30) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa xin Chúa trở thành Núi Đá để con đây nép mình, để con đây nương nhờ.

1. Lạy Chúa con tìm đến nương nhờ Ngài, đừng để con muôn đời nhục thân. Chính Ngài là Đức công minh xin phù giúp con xin mau cứu chuộc, và nghe tiếng con kêu cầu.
Tiếp tục đọc

Con xin phó thác (Tv. 30) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn con ở trong tay Cha.

1 Bên Ngài con đàn ẩn náu, xin đừng để con phải muôn đời nhục thân. Vì lòng từ bi và lòng trung tín, xin phù giúp con xin cứu độ con.
Tiếp tục đọc

Ơn phù trợ con (Tv. 120) *- Tường Ân.

Lễ Giao Thừa.
*
ĐK. Ơn phù trợ chúng con đến từ nơi Thiên Chúa, là Đấng dựng nên, Đấng dựng nên đất trời.

1, Con ngước nhìn rặng núi và nhủ thầm, ơn phù trợ chúng con đến từ nơi nao? Ơn phù trợ chúng con đến từ Thiên Chúa, là Đấng dựng nên đất trời.
Tiếp tục đọc

Nguồn ánh sáng cứu độ (Tv. 26) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa là sự sáng nguồn ánh vinh quang. Ngài là Đấng giải thoát con, và là Đấng Cứu Độ con.

1, Chúa là nguồn ánh sáng là ơn cứu độ của đời con, con sợ chi ai? Ngài là Núi Đá chốn con nương nhờ, Ngài là khiên thuẫn chở che muôn đời.
Tiếp tục đọc

Việc ca ngợi Chúa (Tv. 91) *- Tường Ân.

Chúa Nhật 8C Thường Niên.
*
ĐK. Lạy Chúa thiện hảo thay, thiện hảo thay là việc ca ngợi Chúa.

1. Thiện hảo thay là việc ca khen Chúa Trời, và đàn ca danh Người ôi Đấng Cao Quang. Loan truyền tình thương của Người từ sáng tinh mơ, và lòng trung tín của Người giữa lúc đêm trường.
Tiếp tục đọc

Triều đại Người (Tv. 71) *– Tường Ân.

ĐK. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Chúa.

1. Xin ban quyền xét đoán lại cho Đức Vua và Thái Tử trao Người ơn chính minh. Để Người minh xét theo đường lối thẳng ngay, để Người phân xử dân nghèo khó bởi lẽ công bình. Tiếp tục đọc

Ký thác đường đời (Tv. 36) *- Tường Ân.

Lễ Minh Niên.
*
ĐK. Hãy ký thác, ký thác đường đời cho Chúa. Cậy trông vào Chúa vì Chúa sẽ ra tay.

1. Hãy tin tưởng cậy trông nơi Chúa, hãy đi làm điều ngay chính. Thì đất nước người sống đời an vinh. Hãy mang Chúa làm niềm vui, cuộc sống mai không còn ngậm ngùi.
Tiếp tục đọc

Xin Ngài phục hồi (Tv. 79) *- Tường Ân.

ĐK. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin phục hồi chúng con. Xin tỏ Thiên Nhan của Chúa, để con được ơn cứu độ.

1. Lạy Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin hãy nghe tiếng con kêu cầu. Xin Chúa chiếu rọi ánh quang và quyền năng Chúa cho chúng con. Xin thương ngự đến và cứu độ chúng con.
Tiếp tục đọc

Phúc cho người khó nghèo (Tv. 145) *- Tường Ân.

ĐK. Phúc thay cho người luôn sống tinh thần khó nghèo. Vì Nước Chúa, vì Nước Chúa là của họ.

1. Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức. Chúa thương ban lương thực cho người nào đói ăn. Ngài nâng đỡ những ai thất vọng và cứu chuộc những ai tù đày.
Tiếp tục đọc

Chúa ngự đến cai trị (97) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa ngự đến cai trị chư dân theo lối đường, lối đường thẳng ngay.

1. Hãy ngợi khen Chúa đi bằng cây đàn cầm, với khúc nhạc thiết tha dịu êm. Kèn râm ran tù-và vang vang, tấu lên ở bên thánh điện Ngài.
Tiếp tục đọc

Chúa đã công bố Ơn Cứu Độ (Tv. 97) *- Tường Ân.

ĐK. Chúa đã công bố ơn Người cứu độ, Chúa đã công bố ơn Người cứu độ. Trước mặt trước mặt chư dân, trước mặt trước mặt muôn dân.

1. Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện muôn điều lạ lùng. Người chiến thắng bằng cánh tay thần thánh, Người chiến thắng nhờ cánh tay uy hùng.
Tiếp tục đọc