Thánh Vịnh – Đáp Ca (Năm C) – Thư Viện Thánh Ca (Pdf.)

MÙA THƯỜNG NIÊN.
 
CHÚA NHẬT 1C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Chịu Phép Rửa CKim LongKim Long
Chúa Giêsu Chịu Phép RửaThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 28)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 1C Thường Niên (Tv. 28)Xuân Minh
Chúa Nhật Chúa Chịu Phép RửaHồng NgựLời bài hát
Chúa sẽ chúc phúc (Tv. 28)Mi GiángLời bài hát
Chúa sẽ chúc phúc dân Người Tường ÂnLời bài hát
Chúc tụng Chúa đi (Tv. 103)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Hãy dâng Chúa (Tv. 28)Bùi NinhLời bài hát
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửaCao Huy Hoàng
Phúc Cho Dân NgườiHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Trong bình an (Tv. 28)Viễn Xứ
Trong cảnh thái bình (Tv. 28)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 2C THƯỜNG NIÊN.
Cùng nhau loan báo (Tv. 95)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 2C Thường Niên (Tv. 95)Xuân Minh
Hãy kính tặng (Tv. 95)Viễn XứLời bài hát
Hãy Tường ThuậtHuỳnh Minh Kỳ
Hãy tường thuật (Tv. 95)Mi GiángLời bài hát
Kính tặng Thiên ChúaTường ÂnLời bài hát
Tường thuật phép lạ Chúa (Tv. 95)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thực thi ý Ngài (Tv. 39)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 3C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Có Lời Ban Sự SốngHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 3C Thường Niên (Tv. 18)Xuân Minh
Giới răn Chúa Tường ÂnLời bài hát
Lời ban sự sốngTường ÂnLời bài hát
Lời của Chúa (Tv. 18)Bùi NinhLời bài hát
Lời Chúa (Tv. 18)Mi GiángLời bài hát
Lời Chúa (Tv. 18)Viễn XứLời bài hát
Lời Chúa là sự sống (Tv. 18)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Lời Chúa là Thần Khí (Tv. 18)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Lời Chúa là Thần Trí và Sự SốngTường ÂnLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 4C THƯỜNG NIÊN.
Con sẽ loan truyền (Tv. 70)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Con sẽ loan truyền (Tv. 70)Viết ChungLời bài hát
Chúa Công MinhHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Chúa công minh (Tv. 70)Viễn XứLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường Niên (Tv.70)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 4C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Loan truyền sự Chúa công minh Tường ÂnLời bài hát
Miệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)Mi GiángLời bài hát
Miệng con sẽ loan truyền (Tv. 70)Viết ChungLời bài hát
Tìm đến nương nhờ (1) (Tv. 70)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 5C THƯỜNG NIÊN.
Con ca mừng Chúa (Tv. 137)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Con Đàn Ca Mừng ChúaHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Con đàn ca mừng Chúa (Tv. 137)Mi GiángLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường Niên (Tv. 137)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 5C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Đàn ca kính ChúaTường ÂnLời bài hát
Đàn ca kính Ngài (1) (Tv. 137)Bùi NinhLời bài hát
Đàn ca mừng Ngài (Tv. 137)Viễn XứLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 6C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 6C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường Niên (Tv. 1)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 6C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Đặt niềm tin cậy (Tv. 1)Viết ChungLời bài hát
Niềm tin cậy vào Chúa (Tv. 1)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Phúc cho những ai (Tv. 1)Bùi NinhLời bài hát
Tin cậy vào Chúa (Tv. 1)Mi GiángLời bài hát
Tin cậy vào Chúa (Tv. 1)Viễn XứLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 7C THƯỜNG NIÊN.
Chúa giàu xót thương (Tv. 102)Mi GiángLời bài hát
Chúa khoan dung (Tv. 102)Viễn XứLời bài hát
Chúa Là Đấng Từ BiHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Chúa là Đấng từ biTường ÂnLời bài hát
Chúa là đấng từ bi (Tv. 102)Viết ChungLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường Niên (Tv. 102)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 7C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa từ bi (Tv. 102)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Đấng từ bi nhân hậu (2) (Tv. 102)Bùi NinhLời bài hát
Ôi Đấng từ biTường ÂnLời bài hát
++
CHÚA NHẬT 8C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 8C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường Niên (Tv. 91)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 8C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Ôi thú vị thay (Tv. 91)Bùi NinhLời bài hát
Thật thiện hảo (Tv. 91)Viết ChungLời bài hát
Thiện hảo thay (Tv. 91)Mi GiángLời bài hát
Thiện hảo thay (Tv. 91)Viễn XứLời bài hát
Thiện hảo việc khen ngợi Chúa (Tv. 91)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Việc ca ngợi ChúaTường ÂnLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 9C THƯỜNG NIÊN.
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường Niên (Tv. 116)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 9C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Hãy Đi Rao GiảngHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Mi GiángLời bài hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Viễn XứLời bài hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Viết ChungLời bài hát
Loan báo Tin Mừng Tường ÂnLời bài hát
Rao giảng Tin Mừng (Tv. 116)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 10C THƯỜNG NIÊN.
Ca Tụng Danh ChúaHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Chúa đã cứu con (Tv. 29)Viễn XứLời bài hát
Chúa đã giải thoát (Tv. 29)Mi GiángLời bài hát
Chúa đã giải thoát conTường ÂnLời bài hát
Chúa giải thoát con (Tv. 29)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường Niên (Tv. 29)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 10C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Tôi ca tụng Chúa (Tv. 29)Viết ChungLời bài hát
Xin tán dương (Tv. 29)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 11C THƯỜNG NIÊN.
Chúa đã tha thứ (Tv. 31)Mi GiángLời bài hát
Chúa Là Chỗ Con Dung ThânHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường Niên (Tv. 31)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 11C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa tha tội lỗi con (Tv. 31)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa thứ tha (Tv. 31)Bùi NinhLời bài hát
Tha thứ tội lỗi (Tv. 31)Viễn XứLời bài hát
Xin thứ tha tội conTường ÂnLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 12C THƯỜNG NIÊN.
Con Khát Khao ChúaHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Con khao khát Ngài (Tv. 62)Viễn XứLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường Niên (Tv. 62)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 12C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Hồn con khát Chúa (1) (Tv. 62)Bùi NinhLời bài hát
Lạy Chúa là Thiên Chúa (Tv. 62)Mi GiángLời bài hát
Lạy Chúa là Thiên Chúa con (Tv. 62)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Linh hồn con khao khátTường ÂnLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 13C THƯỜNG NIÊN.
Chúa là phần gia nghiệp (Tv. 15)Mi GiángLời bài hát
Chúa là phần gia nghiệpTường ÂnLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường Niên (Tv. 15)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 13C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Gia nghiệp đời conTường ÂnLời bài hát
Ngài Là Gia NghiệpHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Phần gia nghiệp (2) (Tv. 15)Bùi NinhLời bài hát
Phần gia nghiệp con (Tv. 15)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thánh vịnh 15Xuân Hy VọngLời bài hát
Xin bảo toàn (Tv. 15)Viễn XứLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 14C THƯỜNG NIÊN.
Cõi đất hãy reo mừng ChúaTường ÂnLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênCao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường Niên (Tv. 65)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 14C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Hãy reo mừng (Tv. 65)Viễn XứLời bài hát
Hãy Reo Mừng Thiên ChúaHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy tung hô Chúa (Tv. 65)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hãy tung hô Thiên Chúa (Tv. 65)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Toàn thể đất nước (Tv. 65)Mi GiángLời bài hát
Toàn trái đất (Tv. 65)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Thánh vịnh 65Ninh Doãn Hùng Lời bài hát
Thánh vịnh 65Xuân Hy VọngLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 15C THƯỜNG NIÊN.
Ai tìm kiếm Chúa (Tv. 68)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Các Bạn Khiêm CungHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Các bạn khiêm cung (Tv. 68)Mi GiángLời bài hát
Con nguyện cầu (Tv. 68)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênCao Huy HoàngLời Bài Hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường Niên (Tv. 68)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 15C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Được hồi sinhTường ÂnLời bài hát
Hãy tìm kiếm Chúa (Tv. 68)Viễn XứLời bài hát
Lời sự sống (Tv. 18)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Thánh vịnh 68Xuân Hy VọngLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 16C THƯỜNG NIÊN.
Ai được cư ngụ (Tv. 14)Mi GiángLời bài hát
Ai được cư ngụ (Tv. 14)Viễn XứLời bài hát
Ai được vào (Tv. 14)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Ai sẽ được vào (Tv. 14)Bùi NinhLời bài hát
Ai sẽ được vào nhà ChúaTường ÂnLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 16C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Ngụ trên Núi Thánh (Tv. 14)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Thánh vịnh 14Xuân Hy VọngLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 17C THƯỜNG NIÊN.
Công cuộc tay Chúa (Tv. 137) Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Chúa đã nhậm lời con (Tv. 137)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa đã nhậm lời conTường ÂnLời bài hát
Chúa nhậm lời con (Tv. 137)Viễn XứLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường Niên (Tv. 137)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 17C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa thương đáp lại (Tv. 137)Bùi NinhLời bài hát
Chúa thương đáp lại (Tv. 137)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Khi con kêu cầu (Tv. 137)Mi GiángLời bài hát
Thánh vịnh 137Xuân Hy VọngLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 18C THƯỜNG NIÊN.
Các ngươi đừng cứng lòng (Tv. 94)Mi GiángLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường Niên (Tv. 94)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 18C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Đừng cứng lòng 1Tường ÂnLời bài hát
Đừng cứng lòng 2 Tường ÂnLời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94)Bùi NinhLời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94)Quốc VinhLời bài hát
Hãy Nghe Tiếng NgườiHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Qua bao thế hệ (Tv. 89)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Thánh vịnh 94 Xuân Hy VọngLời bài hát
Ước chi (Tv. 94)Viễn XứLời bài hát
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 19C THƯỜNG NIÊN.
Chúa là gia nghiệp (Tv. 32)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường Niên (Tv. 32)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênThanh LâmLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 19C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 19C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Dân tộc Chúa chọnTường ÂnLời bài hát
Dân tộc mà Chúa chọn (Tv. 32)Viễn XứLời bài hát
Hạnh Phúc Thay (Tv. 32)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Phúc Thay Dân Tộc (Tv. 32)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Phúc thay dân tộc (1) (Tv. 32)Mi GiángLời bài hát
Phúc thay dân tộc Tường ÂnLời bài hát
Thánh vịnh 32Xuân Hy VọngLời bài hát
Thật hạnh phúc (1) (Tv. 32)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 20C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 20C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênThanh LâmLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 20C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 20C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Lạy Chúa! Xin phù trợ con (Tv. 39)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Muôn lạy Chúa (Tv. 39)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Thánh vịnh 39Xuân Hy VọngLời bài hát
Trợ phù con (Tv. 39)Viễn XứLời bài hát
Xin cấp tốc phù trợ (Tv. 39)Mi GiángLời bài hát
Xin đến phù trợ conTường ÂnLời bài hát
Xin thương mau đến (Tv. 39)Bùi NinhLời bài hát
Xin Trợ Phù Con (Tv. 39)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 21C THƯỜNG NIÊN.
Báo Tin Mừng (Tv. 116)Bùi NinhLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường Niên (Tv. 116)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 21C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Hãy đi khắp tứ phương (Tv. 116)Mi GiángLời bài hát
Hãy Đi Rao Giảng (Tv. 116)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Hãy đi rao giảng (Tv. 116)Viễn XứLời bài hát
Hãy đi tứ phương (Tv. 116)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Loan báo Tin Mừng Tường ÂnLời bài hát
Thánh vịnh 116Xuân Hy VọngLời bài hát
Truyền rao Tin Mừng (Tv. 116)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 22C THƯỜNG NIÊN.
Chúa chuẩn bị (Tv. 67)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa chuẩn bị chỗ định cư (Tv. 67)Tường ÂnLời bài hát
Chúa đã chuẩn bị (Tv. 67)Mi GiángLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường Niên (Tv. 67)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 22C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa từ bi (Tv. 67)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Lòng Chúa nhân từ (Tv. 67)Viễn XứLời bài hát
Lòng Nhân Hậu Chúa (Tv. 67)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Nào hãy vui mừng (Tv. 67)Bùi NinhLời bài hát
Vì yêu thương (Tv. 67)Viết ChungLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 23C THƯỜNG NIÊN.
Chốn con nương nhờ (Tv. 89)Viết ChungLời bài hát
Chúa là chốn dung thân (Tv. 89)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Thanh Lâm (Song Mộc)Lời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 23C Thường Niên (Tv. 89)Xuân Minh
Nơi con ẩn náuTường ÂnLời bài hát
Nơi Con Nương Thân (Tv. 89)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Nơi nương thân (Tv. 89)Bùi NinhLời bài hát
Nương thân (Tv. 89)Viễn XứLời bài hát
Ngài là chỗ dung thân (Tv. 89)Mi GiángLời bài hát
Qua bao thế hệ 2 (Tv. 89)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Qua muôn thế hệ (Tv. 89)Viết ChungLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 24C THƯỜNG NIÊN.
Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Con sẽ trỗi dậy (Tv. 50)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Thanh Lâm (Song Mộc)Lời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 24C Thường Niên (Tv. 50)Xuân MinhLời bài hát
Tôi Sẽ Chỗi Dậy (Tv. 50)Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Mi GiángLời bài hát
Tôi sẽ chỗi dậy (Tv. 50)Viết ChungLời bài hát
Về cùng Cha tôiTường ÂnLời bài hát
Về cùng cha tôi (Tv. 50)Viễn XứLời bài hát
Về với Cha tôi (Tv. 50)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
+++
CHÚA NHẬT 25C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 25C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênHoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Thanh Lâm (Song Mộc)Lời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 25C Thường Niên (Tv. 112)Xuân MinhLời bài hát
Đấng nâng kẻ bần cùng (Tv. 112)Viễn XứLời bài hát
Hãy ca ngợi Chúa (Tv. 112)Mi GiángLời bài hát
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Mi TrầmLời bài hát
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 112)Quốc VinhLời bài hát
Hãy tới hòa lời (Tv. 112)Bùi NinhLời bài hát + Mp4
Nào ca ngợi Chúa (Tv. 112)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Nào ta ca ngợi (Tv. 112)Viết ChungLời bài hát
Ngợi khen Thiên Chúa Tv. 112)Tường ÂnLời bài hát
Ngợi khen Thiên Chúa (Tv. 112)Vinh HạnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 26C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 26C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 26C Thường Niên (Tv. 145)Xuân MinhLời bài hát
Hãy ca tụng (Tv. 145)Viết ChungLời bài hát
Hãy ngợi khen (Tv. 145)Mi GiángLời bài hát
Hãy ngợi khen Chúa (Tv. 145)Bùi NinhLời bài hát
Hãy ngợi khen Ngài (Tv. 145)Viễn XứLời bài hát
Hồn ơi! Ngợi khen Chúa (Tv. 145)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Hồn tôi hỡi (Tv. 145)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Linh Hồn Ngợi KhenHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Linh hồn tôi 2 (Tv. 145)Mi TrầmLời bài hát
Linh hồn tôi ơi hãy ngợi khenTường ÂnLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 27C THƯỜNG NIÊN.
Chớ cứng lòng (Tv. 94)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 27C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 27C Thường Niên (Tv. 94)Xuân MinhLời bài hát
Đừng cứng lòng 1Tường ÂnLời bài hát
Đừng cứng lòng 2 Tường ÂnLời bài hát
Hãy đến đây (Tv. 94)Bùi NinhLời bài hát
Hãy nghe lời Chúa (Tv. 94)Viết ChungLời bài hát
Hãy Nghe Tiếng NgườiHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Ước chi (Tv. 94)Viễn XứLời bài hát
Ước chi hôm nay (Tv. 94)Mi GiángLời bài hát
Ước gì (Tv. 94)Mi TrầmLời bài hát
Xin đừng cứng lòng (Tv. 94)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 28C THƯỜNG NIÊN.
Công bố ơn cứu độ (Tv. 97)Viễn XứLời bài hát
Chúa biểu dương (1) (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Chúa biểu dương (Tv. 97)Viết ChungLời bài hát
Chúa công bố (Tv. 97)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Chúa đã công bố ơn cứu độTường ÂnLời bài hát
Chúa đã mạc khải (Tv. 97) Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 28C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường NiênVăn Duy TùngLời bài hát
Chúa Nhật 28C Thường Niên (Tv. 97)Xuân MinhLời bài hát
Hát lên mừng Chúa (Tv. 97)Mi GiángLời bài hát
Khắp Nơi Bờ Cõi Địa CầuHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Ơn cứu độ (Tv. 97)Mi TrầmLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 29C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Nhật 29C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (Tv. 120)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênKim LongLời bài hát
Ơn phù trợ (Tv. 120)Viết ChungLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (1)Xuân MinhLời bài hát
Chúa Nhật 29C Thường Niên (2)Xuân MinhLời bài hát
Nơi danh Chúa (Tv. 120)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Ơn phù trợ (Tv. 120)Bùi NinhLời bài hát
Ơn phù trợ 2 (Tv. 120)Mi TrầmLời bài hát
Ơn phù trợ (Tv. 120)Viễn XứLời bài hát
Ơn phù trợ conTường ÂnLời bài hát
Ơn phù trợ chúng tôi (Tv. 120)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Ơn phù trợ chúng tôi (Tv. 120)Mi GiángLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 30C THƯỜNG NIÊN.
Chúa đã nghe (Tv. 33)Mi GiángLời bài hát
Chúa đã nghe lời (Tv. 33)Viễn XứLời bài hát
Chúa đã nhận lời (Tv. 33)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Chúa đã thương đáp lờiTường ÂnLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường Niên (Tv. 33)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 30C Thường NiênXuân MinhLời bài hát
Kẻ hèn kêu lên (Tv. 33)Viết ChungLời bài hát
Kìa người đau khổ (Tv. 33)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Người đau khổ (Tv. 33)Mi TrầmLời bài hát
Người Đau Khổ Cầu Cứu Huỳnh Minh KỳLời bài hát
Người nghèo kêu xin (Tv. 33)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 31C THƯỜNG NIÊN.
Con Chúc Tụng NgàiHuỳnh Minh KỳLời bài hát
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)Mi TrầmLời bài hát
Con sẽ chúc tụng Chúa (Tv. 144)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Con sẽ chúc tụng (Tv. 144)Viễn XứLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường Niên (Tv. 144)Kim LongLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 31C Thường NiênXuân MinhLời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Bùi NinhLời bài hát
Chúc tụng Danh Chúa (Tv. 144)Mi GiángLời bài hát
Chúc tụng danh ChúaTường ÂnLời bài hát
Chúc tụng danh NgàiTường ÂnLời bài hát
Chúc tụng Thánh Danh (Tv, 144)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Muôn thuở muôn đời (Tv. 144)Viết ChungLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 32C THƯỜNG NIÊN.
Con no thỏa (Tv. 16)Viễn XứLời bài hát
Chiêm ngưỡng Thánh Nhan (Tv. 16)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Chúa Nhật 32C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 32C Thường Niên (Tv. 16)Xuân MinhLời bài hát
Khi con thức giấc (Tv. 16)Đinh Công HuỳnhLời bài hát
Khi thức giấc (Tv. 16)Mi TrầmLời bài hát
No thỏa tình Chúa (Tv. 16)Mi GiángLời bài hát
Nhìn chân dung ChúaTường ÂnLời bài hát
Thức giấc (Tv. 16)Viết ChungLời bài hát
Xin lắng tai (Tv. 16)Bùi NinhLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 33C THƯỜNG NIÊN.
Ai nghẹn ngào (Tv. 125)Viết ChungLời bài hát
Chúa cai quản chư dân (Tv. 97)Chúa cai quản chư dân (Tv. 97)Lời bài hát
Chúa ngự đến (Tv. 97)Bùi NinhLời bài hát
Chúa ngự đến (Tv. 97)Mi GiángLời bài hát
Chúa ngự đến 1 (Tv. 97)Mi TrầmLời bài hát
Chúa ngự đến 2 (Tv. 97)Mi TrầmLời bài hát
Chúa ngự đến (Tv. 97)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4
Chúa ngự đến cai trị Tường ÂnLời bài hát
Chúa ngự tới (Tv. 97)Viễn XứLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (1)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (2)Hoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường NiênVăn Duy TùngLời bài hát
Chúa Nhật 33C Thường Niên (Tv. 97)Xuân MinhLời bài hát
Khắp Nơi Bờ Cõi Địa CầuHuỳnh Minh KỳLời bài hát
+++
CHÚA NHẬT 34C THƯỜNG NIÊN.
Chúa Kitô Vua – Năm CKim LongLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênCao Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênĐỗ Vy HạLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênHoàng Viết HùngLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênHồng NgựLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)Huy HoàngLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThái NguyênLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThanh LâmLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênThiên LýLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường NiênTrương Thế BạchLời bài hát
Chúa Nhật 34C Thường Niên (Tv. 121)Xuân MinhLời bài hát
Sung sướng biết bao (Tv. 121)Viễn XứLời bài hát
Ta vui mừng 2 (Tv. 121)Vũ Đình ÂnLời bài hát + Mp4 –
Tôi mừng vui (1) (Tv. 121)Mi GiángLời bài hát
Tôi vui mừng 1 Tường ÂnLời bài hát
Tôi vui mừng 2Tường ÂnLời bài hát
Trẩy lên đền thánh (Tv. 121)Viết ChungLời bài hát
Về nhà Chúa 2 (Tv. 121)Mi TrầmLời bài hát
Vui dường nào (2) (Tv. 121)Bùi NinhLời bài hát
Vui sướng biết bao (Tv. 121)Đinh Công HuỳnhLời bài hát

MÙA THƯỜNG NIÊN
Chúa Nhật 1 Thường Niên.
.
Chúa Nhật 2 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 3 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 4 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 5 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 6 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 7 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 8 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 9 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 10 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 11 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 12 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 13 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 14 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 15 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 16 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 17 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 18 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 19 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 20 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 21 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 22 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 23 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 24 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 25 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 26 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 27 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 28 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 29 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 30 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 31 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 32 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 33 Thường Niên. 
.
Chúa Nhật 34 Thường Niên. 
.
 
 
 
LỄ KÍNH – LỄ TRỌNG
 
Lễ Mẹ Vô Nhiễm. 
.
Lễ Đức Mẹ Thiên Chúa.
.

.

MÙA VỌNG 

Chúa Nhật 1C Mùa Vọng. 
.
Chúa Nhật 2C Mùa Vọng.
.
Chúa Nhật 3C Mùa Vọng. 
.
Chúa Nhật 4C Mùa Vọng. 
.
 
 
LỄ TRUYỀN THỐNG 

*
Lễ Giao Thừa.
Lễ Mùng Một Tết.
.
Lễ Mùng Hai Tết.
.
Lễ Mùng Ba Tết.
.
 

MÙA CHAY & PHỤC SINH
Thứ Tư Lễ Tro.
.
Chúa Nhật 1C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật 5C Mùa Chay.
.
Chúa Nhật Lễ Lá.
.
Thứ Năm Tuần Thánh.
.
Thứ Sáu Tuần Thánh.
.
Thứ Bảy Tuần Thánh.
.
Chúa Nhật Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 2C Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 4C Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 5C Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 6C Phục Sinh.
.
Chúa Nhật 7C Phục Sinh.
.
Lễ Thăng Thiên.
.
Lễ Hiện Xuống.
.
___________________________________
 
Thánh Vịnh – Đáp Ca.
.
 
 
Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s